เที่ยวเมืองอุบลฯ-มหัศจรรย์สามพันโบก-ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ที่ผาแต้ม 3วัน 2 คืน

เที่ยวเมืองอุบลฯ  มหัศจรรย์สามพันโบก 

ล่องเรือแม่น้ำโขง   ภาพเขียนสีที่ผาแต้ม  รื่นรมย์แม่น้ำสองสี 

 

วันแรก         วัดหนองบัว – เขื่อนสิรินธร – ช่องเม็ก – อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ   วัดถ้ำคูหาสวรรค์        ( เช้า กลางวัน เย็น ) 

07.00 น.       รับคณะ ณ จุดนัดพบ  รับประทานอาหารเช้า

08.00 น.       เดินทางสู่วัดหนองบัว อ.เมือง นำท่านเข้าชมและสักการะพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์  ที่ได้จำลองแบบมาจากเจดีย์พุทธคยา  ประเทศอินเดีย  เมื่อได้เวลาอันควรมุ่งหน้าสู่ อ.สิรินธร เพื่อชมทิวทัศน์ของอ่างเก็บน้ำเหนือ  เขื่อนสิรินธร  เขื่อนอเนกประสงค์ที่มีความสำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นอกจากใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้ว  ยังอำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  ทั้งทางด้านการชลประทาน  การป้องกันอุทกภัย  การประมง  และการท่องเที่ยว

12.00 น.       บริการอาหารกลางวัน ณ เขื่อนสิรินธร

13.00 น.       มุ่งหน้าสู่ ด่านชายแดนช่องเม็ก เชิญท่านเลือกซื้อสินค้านานาชนิด

14.00 น.       นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อ.โขงเจียม ชมความสวยงามของลำน้ำมูลที่ไหลระเรื่อผ่านสันดอน และ เกาะแก่งกัดเซาะลงในแนวโขดหินสูงที่ขวางกั้นลำน้ำ  ปรากฏเป็นงานศิลป์กลางสายน้ำมูล  ชมเครื่องชี้ร่องน้ำในการเดินเรือสมัยฝรั่งเศสเข้ามาล่าอาณานิคม

16.00 น.       นำท่านเดินทางเข้าที่พัก  โรงแรมอารยารีสอร์ท หรือ โขงเจียมริเวอร์ไซต์ หรือ เทียบเท่า

17.00 น.       คณะเดินทางนมัสการเกจิอาจารย์ชื่อดัง  “หลวงปู่คำคนิง จุลมณี” ณ วัดถ้ำคูหาสวรรค์  ซึ่งเป็นที่ปฏิบัติธรรมจำพรรษา  ปัจจุบันท่านได้มรณภาพแล้ว  แต่ร่างกายไม่เน่าเปื่อย  บรรดาลูกศิษย์ได้เก็บร่างของท่านไว้ในโลงแก้ว  เพื่อบูชา  ชมทัศนียภาพ ณ จุดชมวิว ซึ่งสามารถมองเห็นลำน้ำโขงและฝั่งลาวได้อย่างชัดเจน

18.00 น.       บริการอาหารค่ำ ที่ร้านอาหารริมโขง  จากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง       อุทยานแห่งชาติผาแต้ม – เสาเฉลียง  ภาพเขียนสีโบราณ  ล่องเรือแม่น้ำโขง  ชมสามพันโบก  (เช้า /กลางวัน /เย็น) 

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท  เตรียมพร้อมออกเดินทาง

08.30 น.       ออกเดินทางนำท่านไปชมภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุกว่า 3,000 ปี  (Unseen in Thailand) ซึ่งมีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ กลุ่มใหญ่ๆ คือ  ผาขาม  ผาแต้ม  ผาหมอนน้อยและผาหมอน  จากนั้นนำชมเสาเฉลียง  ซึ่งเป็นหินทับซ้อนกันโดยธรรมชาติ  มีลักษณะคล้ายดอกเห็ดเรียงรายกันอยู่มากมาย  ปรากฏเห็นซากเปลือกหอย  กรวดทราย  ซึ่งนักธรณีวิทยาสันนิษฐานว่า  เมื่อประมาณล้านกว่าปี  ที่นี่น่าจะเป็นทะเลมาก่อน  เมื่อได้เวลาอันสมควรคณะมุ่งหน้าสู่จุดชมวิวแม่น้ำสองสี  บริเวณที่ลายนทีสองสายมาบรรจบกันดังคำกล่าวว่า “โขงสีปูน มูลสีคราม”

12.00 น.       บริการอาหารกลางวันที่ แพอารยา

13.00 น.       นำคณะออกเดินทางสู่ จุดลงเรือบ้านผาชัน อ.โพธิ์ไทร

15.00 น.       ล่องเรือแม่น้ำโขง  สัมผัสบรรยากาศสองฟากฝั่ง  ชมมหัศจรรย์งานศิลป์แห่งลำน้ำโขง  แกรนด์แคนยอนเมืองไทย  สามพันโบก  แก่งหินน้อยใหญ่  มากกว่า 3,000 แอ่ง  ซึ่งถูกกระแสน้ำกัดเซาะ  และยังมีเกาะแก่งน้อย ใหญ่ ลักษณะโค้งเว้าแปลกตามากมายกั้นขวางลำน้ำโขง  ชมร่องแคบที่สุดของแม่น้ำโขง ณ ที่นี้ด้วย

18.00 น.       เรือเทียบท่า ส่งคณะที่หาดสลึง  จากนั้นคณะมุ่งหน้าสู่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

19.30 น.       คณะเดินทางถึงที่พัก โรงแรมสุนีย์แกรนด์ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร  คณะอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม      วัดศรีนวล  ศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย – วัดทุ่งศรีเมือง                                                         (เช้า กลางวัน / -) 

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

08.00 น.       ออกเดินทางสู่ อ.เขื่องใน

09.15 น.       ศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย  ในพื้นที่โครงการกว่า 2,000 ไร่ ชมจุดน่าสนใจต่างๆ อาทิ ฟาร์มตัวอย่างทฤษฏีใหม่  สมุนไพร  การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  การผลิตไหมระดับ Royal Thai Silk ชมนิทรรศการผ้าทอพื้นเมือง  แล้วเชิญท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  เช่น  ผ้ากาบบัว  เครื่องทองเหลือง  เครื่องปั้นดินเผา  ข้าวเบญจกระยาทิพย์  เป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น  จากนั้นนำคณะเดินทางกลับ อ.เมือง

13.00 น.       บริการอาหารเวียดนาม ณ ร้านอินโดจีน

14.00 น.       นำคณะเดินทางสู่ วัดทุ่งศรีเมือง ชมพระอุโบสถสวยงามสถาปัตยกรรมอีสาน  และจิตรกรรมฝาผนังที่บ่งบอกถึงอารยะธรรมและ       

                   วัฒนธรรมของคนอุบลในสมัยโบราณเมื่อ 200 ปีที่ผ่านมา  นอกจากนี้ยังมีหอไตรกลางน้ำ สร้างด้วยไม้  มีลักษณะผสมผสาน

                    ระหว่างไทย พม่า และลาว  นำคณะเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกประจำเมืองอุบลฯ

เย็น               ส่งคณะ ณ จุดนัดหมาย ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ

создать сайт