เชียงใหม่-เชียงราย(พักภูชี้ฟ้า) 5 วัน 4คืน

เชียงใหม่-เชียงราย (พักภูชี้ฟ้า) 5 วัน 4 คืน

ดอยสุเทพ-เวียงกุมกาม-วัดร่องขุ่น-สามเหลี่ยมทองคำ-ท่าขี้เหล็ก-ภูชี้ฟ้า

วันที่ 1    อุบลราชธานี – ขอนแก่น – เชียงใหม่                                                           ( - - / - -   / เย็น )

14.00 น.   ออกเดินทางจากอุบลราชธานี

18.00 น.   รับประทานอาหารเย็นที่ชุมแพ ออกเดินทางต่อ

วันที่ 2    ดอยสุเทพ – เวียงกุมกาม – ถนนสายวัฒนธรรม                                           ( เช้า / เที่ยง / เย็น )

06.00 น.   อรุณสวัสดิ์ที่เชียงใหม่ แวะอาบน้ำ รับประทานอาหารเช้า พักผ่อนตามอัธยาศัย

08.00 น.   เปลี่ยนเป็นนั่งรถเล็ก ขึ้นดอยสุเทพ นมัสการพระธาตุดอยสุเทพ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย น้ำตกห้วยแก้ว

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.   นครโบราณใต้ใต้ภิภพเวียงกุมกาม

14.30 น.   สวนราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ 2549

16.00 น.   ตามเส้นทางสายวัฒนธรรมเชียงใหม่ ชมการทำเครื่องเงินเครื่องหนัง ไม้แกะสลัก การทำร่มบ้านบ่อสร้าง

19.00 น.   รับประทานอาหารเย็น ขันโตกดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย  พักที่เชียงใหม่ (พักห้องคู่)

วันที่ 3    น้ำพุร้อนแม่ขะจาน – วัดร่องขุ่น – สามเหลี่ยมทองคำ                                        ( เช้า / เที่ยง / เย็น)

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าในที่พัก

08.00 น.   ซื้อของฝากจากเมืองเชียงใหม่

11.00 น.   ชมน้ำพุร้อนแม่ขะจาน

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน

14.30 น.   งานสร้างศิลป์เพื่อแผ่นดินโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ที่วัดร่องขุ่น

16.00 น.   ชมรอยต่อของสามประเทศไทย – พม่า – ลาว ที่สามเหลี่ยมทองคำ

17.00 น.   นำคณะเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.   รับประทานอาหารเย็น พักที่เชียงราย (พักห้องคู่)

วันที่ 4    ท่าขี้เหล็ก – ดอยตุง – ภูชี้ฟ้า                                                                            ( เช้า / เที่ยง / เย็น )

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าในที่พัก

08.00 น.   ข้ามไปประเทศพม่า นมัสการพระอินทร์ พระพุทธรูปที่สานด้วยไม้ไผ่ทั้งองค์ พระหยกคู่เมืองท่าขี้เหล็ก

ชเวดากองท่าขี้เหล็ก ช้อปปิ้งสินค้าจากต่างประเทศนานาชนิด

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น.  เปลี่ยนเป็นนั่งรถเล็กขึ้นดอยตุง พระบรมธาตุดอยตุง หอพระประวัติสมเด็จย่า สวนแม่ฟ้าหลวงพระตำหนักดอยตุง

16.00 น.   นั่งรถเล็กขึ้นภูชี้ฟ้า

18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น พักที่ภูชี้ฟ้า ( พักห้องละ 4 ท่าน )  ** เฉพาะช่วงเดือนมกราคมจะเห็นดอกทิวลิปบานสะพรั่งที่ดอยผาหม่น **

วันที่ 5     กว๊านพะเยา – พระพุทธชินราช พิษณุโลก                                                           ( เช้า / เที่ยง / เย็น)

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าในที่พัก ออกเดินทาง

11.00 น.   นมัสการพระเจ้าตนหลวงที่จังหวัดพะเยา อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน

17.00 น.   นมัสการพระพุทธชินราช

20.00 น.   รับประทานอาหารเย็น ออกเดินทางกลับ

วันที่ 6   พิษณุโลก – อุบลราชธานี                                                                                             ( -- / -- / -- )

06.00 น.  ถึงอุบลราชธานีโดยสวัสดิภาพ

 

 

**รับจัดกรุ๊ปทัวร์เป็นหมู่คณะ ราคาตามงบประมาณ**

создать сайт