เขื่อนภูมิพล-ล่องแม่ปิง-แอ่วเหนือเชียงใหม่-งานพืชสวนโลก

เขื่อนภูมิพล-ล่องแพแม่ปิง-แอ่วเหนือเชียงใหม่-มหกรรมพืชสวนโลก 

6 วัน 5 คืน

 ชมเขื่อนภูมิพล-ล่องแพชมความงามทะเลสาบแม่ปิง-สูงเสียดฟ้าหน้าผาหยก "แคนย่อนแม่ปิง" - นมัสการพระธาตุแก่งสร้อย เพลิดเพลินกิจกรรม ดิสโก้เธค-คาราโอเกะ-แอ่วเหนือเชียงใหม่ - มหกรรมพืชสวนโลก - ไหว้สาวัดเก่า 1,300 ปี เจ้าแม่จามเทวี แวดเวียงหริภุญไชย ศักดิ์สิทธิ์สถาน 9 มงคล สัมผัสตำนานพระตำหนักเขาค้อ พิพิธภัณฑ์การสู้รบเขาค้อ - อนุสรณ์ผู้เสียสละ พระบรมธาตุกาญจนาภิเษกเขาค้อ

  วันจันทร์ที่  6  กุมภาพันธ์  2555                                                                                                                                                                      ( - / - / เย็น)

 14.00 น.                 รับคณะที่ศักดาทัวร์สาขาอุบลราชธานี

14.30 น.                 รับคณะที่ศักดาทัวร์สำนักงานใหญ่วารินชำราบ

15.00 น.                 ออกเดินทาง

19.00 น.                 รับประทานอาหารเย็นขอนแก่น

วันอังคารที่  7  กุมภาพันธ์  2555                                                                                                                                                         (เช้า / กลางวัน / เย็น)

05.30 น.                 เดินทางถึงเขื่อนภูมิพล พักผ่อนทำภารกิจส่วนตัว

07.00 น.                 ถึงท่าเทียบ แพนงนภัส เขื่อนภูมิพล

07.30 น.                แพเคลื่อนออกจากท่าเทียบแพเขื่อนภูมิพล บริการอาหารเช้าบนแพช่วงที่เดินทางท่านชมความงามของธรรมชาติสองฟากฝั่งแม่น้ำปิง ชมความงามของทะเลสาบแม่ปิงและความงาม  ของเขื่อนคอนกรีตรูปโค้งใหญ่ที่สุดในประเทศและใหญ่อันดับ 8 ของโลก

12.00 น.                 บริการอาหารกลางวันระหว่างทางจะได้ชมความงามของขุนเขาน้อยใหญ่ ป่าไม้เมืองเหนือ

15.30 น.                 บริการอาหารว่าง ล่องแพผ่าน แก่งอุมลุ แก่งอาบนาง แก่งอกม้า แก่งผาหมอน แก่งเสือเต้น  พระบาทท่าฮ้าว  แก่งตะละน้อง และแก่งตะละหลวง ชมความงามของหน้าผาหยกที่สูงชันเสียดฟ้า  ซึ่งได้รับสมญานามว่า “แคนย่อนแม่ปิง”  เข้าสู่ปากเวียก ดินแดนขุนเขาที่สวยงาม “ฟ้าปลิ้น”

16.00 น.                 คณะถึงพระธาตุแก่งสร้อยหรือที่เรียกว่า “เมืองสร้อยศรีสุข” เมืองซึ่งเป็นตำนานแห่งลุ่มแม่น้ำปิงมาช้านาน เชิญท่านนมัสการพระธาตุแก่งสร้อย เพื่อเป็นสิริมงคล

19.00 น.                 บริการอาหารเย็นท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ ดิสโก้เธค, คาราโอเกะ

21.00 น.                 บริการข้าวต้มรอบดึก

23.00 น.                 พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพุธที่   8  กุมภาพันธ์   2555                                                                                                                                                           (เช้า / กลางวัน / เย็น)

05.30 น.                 อรุณสวัสดิ์ยามเช้าสูดอากาศอันแสนบริสุทธิ์ ชมทัศนียภาพอันงดงามในยามเช้าของทะเลสาบก้อท่า

06.00 น.                 บริการอาหารเช้า บนแพ กาแฟ โอวัลติล ขนมปัง

07.00 น.                 ถึงท่าเรือดอยเต่า เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่

09.00 น.                 ชมมหกรรมงานพืชสวนโลกที่เชียงใหม่

12.00 น.                 บริการอาหารกลางวันที่เชียงใหม่

13.00 น.                 ตามเส้นทางสายวัฒนธรรม การทำร่มบ้านบ่อสร้าง การทำเครื่องเขิน เครื่องเงิน , ไม้แกะสลัก

15.00 น.                 ออกเดินทางสู่จังหวัดลำพูน

15.30 น.                 Check in ณ โรงแรมที่ จ.ลำพูน

18.00 น.-22.00 น. งานเลี้ยงต้อนรับ ณ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 วันพฤหัสบดีที่  9  กุมภาพันธ์  2555                                                                                                                                                   (เช้า / กลางวัน / เย็น)

07.00 น.                 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 น.                 ไหว้สาวัดเก่า 1,300 ปี๋ เจ้าแม่จามเทวี แวดเวียงหริภุญไชย ศักดิ์สิทธิ์สถาน 9 มงคล

                                “ ปากั๋นกราบไหว้ใจ๋จุ้มเบิกบาน ”

-   แอ่ววัดพระธาตุหริภุญไชย กู้เมืองสถาน วัดหลวงกู้บ้าน ป้องเมือง

-   ไปไหว้เจ้าแม่กษัตรีงามเรือง นามแม่ลือเลื่อง เจ้าแม่จามเทวี 

-   โตยเส้นทางนักบุญครูบาศรีวิชัยหนุนนำเป๋นศรี วัดจามเทวีประจิมสถาน

-   ไปวัดมหาวัน พระเครื่องตำนาน เบญจภาคี รอดพ้นไพรี พระรอดลำพูน

-   ไปวัดพระคงฤาษี พระดีลำพูน พระคงเกื้อกูล หนุนนำ

-   วัดสันป่ายางหลวง เผยแผ่พระธรรม วัดเก่าเฮาจ๋ำ วัดแรกล้านนา

-   ไปวัดไก่แก้ว ตำนานเมินมา ไก่ขาวเทวดา ฮักษาบ้านเมือง

-   กู่ช้าง กู่ม้า กู้บ้าน กู้เมือง สัตว์คู่พระงามเลื่อง เจ้าแม่จามเทวี  

-   วัดพระยืน ยืนเป๋นสง่า เมตต๋าปราณี ฮื้อทุกชีวี ชีวิตยั่งยืน

-   วัดต้นแก้ว ตำนานวัดหลวงเมืองยอง ผ่อคนเฒ่าทอผ้าลวดลายล้านนา  

-  แอ่วชมการทอผ้าไหมยกดอก สินค้าลือชื่อเมืองลำพูนที่สวยงามจนได้รับการยกย่องเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ณ สถาบันผ้าทอมือ หริภุญไชย สามารถเลือกซื้อผ้าไหมชิ้นงาม ๆ ไปฝากคนที่บ้านอีกด้วย

“ 9 มงคลชัย สุขวัน สุขคืน สุขยามนอนยามตื่นสุขกั๋นถ้วนหน้า สุขกั๋นถ้วนหน้า เน้อเจ้า ”

12.00 น.                 บริการอาหารกลางวัน ณ สถาบันผ้าทอมือ

13.00 น.                 เดินทางกลับที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัยเตรียมตัวเข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวลำพูน

18.00 น.                 เข้าสู่งานเลี้ยง ครอบครัวสมาพันธ์ฯ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน เชิงสะพานท่าขาม ในบรรยากาศเทศกาลลอยกระทงแบบล้านนา พร้อมชมการแสดงต่าง ๆ ปิดท้ายด้วยการร่วมกันปล่อยโคมลอย และลอยกระทง ณ แม่น้ำกวงซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของลำพูน

22.00 น.                 กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ 10 กุมภาพันธ์  2555                                                                                                                                                              (เช้า / กลางวัน / เย็น)
07.00 น.                 บริการอาหารเช้า

08.30 น.                 ออกเดินทางสู่เขาค้อ

12.00 น.                 บริการอาหารกลางวันพิษณุโลก

14.00 น.                 เดินทางถึงเขาค้อ นำคณะเข้าที่พัก อิมพีเรียลภูแก้วฮิลล์รีสอร์ท

14.30 น.                 เปลี่ยนเป็นนั่งรถเล็กขึ้นเที่ยวเขาค้อ พระตำหนักเขาค้อ พิพิธภัณฑ์การสู้รบเขาค้อ อนุสรณ์ผู้เสียสละ พระบรมธาตุกาญจนาภิเษกเขาค้อ

18.00 น.                 เข้าที่พัก

19.00 น.                 บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม ฯ

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์  2555                                                                                                                                                           (เช้า / กลางวัน / เย็น)
07.00 น.                 บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.                 ออกเดินทาง

12.00 น.                 บริการอาหารกลางวันขอนแก่น

13.00 น.                 ออกเดินทางกลับ

18.00 น.                 กลับถึงอุบลราชธานีโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่                           (พักคู่)                                       ท่านละ        8,000   บาท

                                    (พักเดี่ยว)                                 เพิ่มท่านละ   3,000   บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 10 ขวบ    (ไม่มีเตียง  พักกับผู้ปกครอง)       ท่านละ         4,000   บาท       

อัตรานี้รวม

            ค่ารถบัสปรับอากาศวีไอพี , ค่าที่พัก 4 คืน , อาหารตามที่ระบุ , ค่าล่องเรือแม่ปิง, ค่าเข้าชม ,  ไกด์บริการตลอดการเดินทาง , บริการเครื่องดื่ม+อาหารว่าง , ประกันภัยตลอดการเดินทาง

 

การชำระค่าลงทะเบียน

    -      มัดจำท่านละ 5,000 บาท
-      ชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 5 วัน

** ร่วมสนุกสนานกับกิจกรรม การเล่นเกมส์และของรางวัลมากมาย ที่ทางเราได้เตรียมไว้ให้สำหรับ สมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่าน**

создать сайт