เวียดนามเหนือ 5 วัน 4 คืน (ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่3)

thumb hanoi

โปรแกรมท่องเวียดนามเหนือ 5 วัน 4 คืน
เวียดนามเหนือ - ฮานอย - ล่องเรือฮาลองเบย์ - ถ้ำเทียนกุง - ชมหุ่นกระบอกน้ำลือชื่อ "ฉลองเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3"

โปรแกรมท่องเวียดนามเหนือ 5 วัน 4 คืน

เวียดนามเหนือ – ฮานอย ล่องเรือฮาลองเบย์

ถ้ำเทียนกุง  ชมหุ่นกระบอกน้ำลือชื่อ

*ฉลองเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3*       

(สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เปิดตั้งแต่วันที่ 11 - 11 - 2011 เป็นต้นไป)  

วันแรก              อุบล -นครพนม-  เมืองวินห์                                                                                                                                       ( - / กลางวัน / เย็น)

05.00 น.            รถและไกด์รับที่จุดนัดพบ ออกเดินทางสู่นครพนม

08.00 น.            ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3 สู่ท่าแขก  สปป ลาว .

08.30น.             ถึงท่าแขก  แขวงคำม่วน  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของลาว  จากนั้นนำท่านขึ้นรถปรับอากาศออกเดินทางตามถนนลาดยางหมายเลข 13 แยกเข้าเขอนนำเทน ลาวถนนหมายเลข 8  เส้นทางผ่านป่าและเขาที่อุดมสมบูรณ์  มีความสวยงาม  และแวะชมทิวทัศน์ ภูผาม่าน  ที่เป็นป่าหินทะเลภูเขารูปทรงแปลกตา  ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น คุนหมิง ของประเทศลาว  ผ่านที่ตั้งโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำ “เขื่อนน้ำเทิน”ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าทุกเขื่อนของไทยรวมกัน จากพลังน้ำของแม่น้ำเทินที่อยู่บนยอดเขาสูง  ไหลลงสู่แม่น้ำหินปูนที่อยู่เบื้องล่างโดยการเจาะอุโมงค์ลัดเลาะทะลุใต้ภูเขา 2 ลูก ยาวกว่า 14 กิโลเมตร  ชมภูก่องข้าวลักษณะเป็นยอดเขาแท่งหินขนาดรูปร่างคล้ายศิวลึงค์  ผุดขึ้นสูงโดดเด่นกลางภูเขาจนได้ฉายาว่า “เขาตา” ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำเทิน  ซึ่งมีเรือที่ชาวบ้านดัดแปลงจากถังน้ำมันเครื่องบินที่อเมริกาปลดทิ้งไว้ในป่าลาวจำนวนมาก    

12.00 น            เดินทางถึงเมืองหลักซาว  ประเทศสปปลาว  เมืองหลักซาวตั้งอยู่บนที่ราบสูง  มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี  เป็นเมืองที่เกิดขึ้นใหม่ แต่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น  ตลาดใหญ่  โรงพยาบาลทันสมัย  โรงแรม  รีสอร์ท  สถานบันเทิง  สนามบิน  และยังมีสถานอาบน้ำแร่จากน้ำพุร้อนธรรมชาติอีกด้วย  หลังจากนั้นพักรับประทานอาหารที่ร้าน ONLY ONE RESTAURANT หลักซาว  นำท่านเดินทางต่อสู่ด่านน้ำพาวของ สปป.ลาวและด่านเก่าแตรวของเวียดนาม  เพื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ที่ด่านเก่าแตรวของเวียดนามนั้นท่านจะได้เผชิญกับอากาศที่หนาวเย็นและทะเลหมอกทันทีซึ่งจะเกิดขึ้นตลอดทั้งปี  จากนั้นเป็นการเดินทางบนถนนที่ราบเรียบและคดโค้งลัดเลาะตามไหล่เขาสลับซับซ้อนหลายร้อยลูก  ผ่านแม่น้ำลำธาร  ทุ่งราบเขียวขจี  ทิวทัศน์สวยงามยิ่ง  ในเขตของประเทศเวียดนามตอนกลางมุ่งสู่ เมืองวินห์ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ และเป็นบ้านเกิดของโฮจิมินจ์  อดีตผู้นำประเทศเวียดนามที่ประชาชนทั้งประเทศนับถือ 

17.00 น.           ถึงเมืองวินห์นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรมเฟืองดง 

18.00 น.           อาหารค่ำที่โรงแรมเฟืองดง 4 ดาว  หลังจากนั้นอิสระตามอัธยาศัย

วันที่สอง            วินห์ - ฮานอย                                                                                                                                                           ( เช้า / กลางวัน / เย็น)

06.00น.             รับประทานอาหารเช้า จากนั้นชมบ้านเกิดของโฮ จิ มินห์ ที่หมู่บ้านกิมเลียน ก่อนออกเดินทางสู่เมืองฮาลอง

12.00 น.            ถึงเมืองทันฮัว  แวะรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.            ออกเดินทางต่อเพื่อมุ่งหน้า สู่ฮาลอง

16.00 น.            ถึงเมืองลอง  ชมอ่าวฮาลองในยามเย็น

18.00น.             รับประทานอาหารเย็น จากนั้นเข้าที่พัก โรงแรม Halong Pearl หรือเดินเล่นริมหาด ชมไนท์บาซาร์ที่ฮาลอง หรือเสี่ยงโขคที่คาสิโน 

วันที่สาม            ฮาลองเบย์- ฮานอย                                                                                                                                                ( เช้า / กลางวัน / เย็น)

07.00 น.            อรุณสวัสดิ์ รับประทานอาหารเช้า ณ ที่โรงแรมที่พัก
08.00 น.         จากนั้นนำท่านล่องเรือโบราณ เพื่อชื่นชมความงามดินแดนสวรรค์ของฮาลอง ที่ได้รับสมญานามว่า “กุ้ยหลินแห่งเวียดนามฮาลองเบย
องค์การ UNESSCO ประกาศให้เป็นมรดกโลก สัมผัสป่าเกาะหินที่มีน้อยใหญ่ ตั้งประชันเสียดยอดเรียงรายกว่า 3000 เกาะ เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “อินโดจีน”ชมถ้ำเทียนกุง เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่มีความสวยงาม ชมชีวิตทึ่ผสมผสานกับธรรมชาติของเวียดนามซึ่งมีแหล่งพำนักบนริมฝั่งทะเลจีน  

12.00 น.            บริการอาหารกลางวันแบบซีฟู้ดบนเรือ 

13.00 น.            เรือเทียบท่า นำท่านเดินทางกลับฮานอย โดยเส้นทางเดิม แวะชมหมู่บ้านผลิตเซรามิคขนาดใหญ่  Bac Dang ซื้อหาเป็นของฝากของที่ระลึก

17.00 น.            ถึงกรุงฮานอย นำชมทะเลสาบคืนดาบ  ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

18.00น.             บริการอาหารเย็น จากนั้นชมหุ่นกระบอกน้ำ เอกลักษณ์ของเมืองฮานอย

20.00 น.            เข้าที่พัก โรงแรม Thanng Loi  ระดับ 4 ดาว  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่                ฮานอย  - เมืองวินห์                                                                                                                                             ( เช้า / กลางวัน / เย็น)

 

07.00 น.            บริการอาหารเช้า  จากนั้นชมสุสานประธานาธิบดีโฮ จิ มินห์ ผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ของเวียดนาม(สุสานปิดวันศุกร์และวันจันทร์),สสานโฮจมน
ทำเนียบประธานาธิบดี,บ้านประธานโฮ จิ มินต์ ชมเจดีย์เสาเดียว สร้างอยู่กลางบึงบัว โดยมเหสีของกษัตริย์เวียดนามในอดีตได้อธิษฐานขอลูกกับเทพยาฟ้าดินและได้สมดังใจปรารถนา จึงสร้างเจดีย์นี้ไว้เพื่อเป็นการบูชาเทพเจ้า ชมวันเมียว หรือวิหารวรรณกรรมซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวียดนาม สร้างตามลัทธิขงจื้อ ภายในวัดมีแผ่นศิลาจารึกชื่อและเกียรติประวัติของจอหงวนผู้มีความรู้ความสามารถในอดีต และใช้เป็นที่สอบคัดเลือกจอหงวนด้วยฐานศิลาแต่ละแผ่นมีรูปเต่ารองรับ แสดงถึงความมีอายุยืนนาน

12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน  จากนั้นเดินทางสู่เมืองวินห์ ( 300 กม)

17.00 น.            ถึงเมืองวินห์   รับประทานอาหารเย็น จากนั้นเข้าที่พัก โรงแรมเฟื่องดง ระดับ 4 ดาว

 

วันที่ห้า วินห์ – นครพนม – อุบล                                                                                                                                         ( เช้า / กลางวัน / เย็น)

07.00 น.            บริการอาหารเช้า 

08.00 น.            ออกเดินทางกลับนครพนม  

12.00 น.            ถึงด่านหลักซาว  บริการอาหารกลางวัน  ก่อนผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง  สู่แขวงคำม่วน

13.00น.             ออกเดินทางสู่ท่าแขก

16.00 น.            ถึงท่าแขก ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-กลาว กลับสู่นครพนม 

17.00น.             ถึงนครพนมโดยสวัสดิภาพ  ช้อปปิ้งตลาดอินจีน

18.00น.             บริการอาหารเย็น  ที่นครพนม จากนั้นเดินทางกลับอุบล

20.30 น.            ถึงอุบลโดยสวัสดิภาพ

------------------------------------------------------------ จบทัวร์ ------------------------------------------------------------

อัตราค่าบริการ  

โรงแรมระดับ 4 ดาว  ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ  9,500  บาท   (เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป)    

พักเดี่ยวเพิ่ม      ท่านละ  2,900  บาท          

อัตรานี้รวม :    ค่ารถตามรายการ

 ค่าเอกสารผ่านแดน 3 ประเทศ

 ค่าที่พัก 4 คืน ระดับ 3 หรือ4 ดาว  

 ค่าอาหารตามรายการ 14 มื้อ

 ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุ 

 ค่าล่องเรือในฮาลองเบย์  

 ค่ามัคคุเทศก์ดูแลตลอดเส้นทาง

 ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม   ค่าน้ำดื่มที่สั่งเพิ่มในร้านอาหาร, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว มินิบาร์ , ซักรีด , โทรศัพท์ , ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

เอกสารที่ใช้     พาสปอร์ตที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  (ไม่ต้องใช้รูป) 

 ปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ศักดาทัวร์ ..เราทำทัวร์ด้วยประสบการณ์

создать сайт