เวียดนาม 5 วัน 3 คืน มรดกโลก

Thumb phongnha cave

โปรแกรมพิเศษ! เวียดนาม 5 วัน 3 มรดกโลก
ถ้ำฟองญา - มรดกโลกแห่งใหม่ล่าสุดของเวียดนาม , ล่องเรือลอดถ้ำชมหินงอกหินย้อยในถ้ำที่มีแม่น้ำใต้ดินไหล ผ่านยาวที่สุด ในโลก

 โปรแกรมพิเศษ! เวียดนาม 5 วัน 3 มรดกโลก

 ถ้ำฟองญา -มรดกโลกแห่งใหม่ล่าสุดของเวียดนาม ,ล่องเรือลอดถ้ำชมหินงอกหินย้อยในถ้ำที่มีแม่น้ำใต้ดินไหล

ผ่านยาวที่สุดในโลก  

 เว้- เมืองมรดกโลก อดีตราชธานีแห่งเวียดนาม ที่ตั้งของพระราชวังไดนอย ที่ประทับของจักรพรรดิราชวงศ์เหงียนทั้ง 13 พระองค์  

 อุโมงค์วินห์มอค – อุโมงค์จรยุทธ์ในสงครามเวียดนาม

 ดานัง- ฮอยอัน เมืองท่าสำคัญที่สุดของเวียดนามทั้งในอดีตและปัจจุบัน

  กำหนดการเดินทาง                        

วันแรก             อุบล - มุกดาหาร – สวันเขต - กวางบินห์ ( - / เที่ยง / เย็น )                                                            

06.00 น.        ออกเดินทางจากอุบลราชธานี มุ่งหน้าสู่ จ. มุกดาหาร

08.00 น.        พร้อมกันที่ จ. มุกดาหาร  ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวสู่แขวงสวันเขตดานลาวบาว

08.00 น.        ถึงแขวงสวันเขต  รถนำท่านเดินทางต่อสู่ด่าน   ลาวบาว

                    (250 กม.)  ระหว่างทางผ่าน      

                   เมืองเซโน เมืองฐานทัพของกองทัพประชาชนลาว ,

                   เมือง วีระบุรี ที่ตั้งของเหมืองทองคำ ,เมืองเซโปน ฯลฯ            

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.       ออกเดินทางไปยังแขวงกวางบินห์  ผ่านเทือกเขา และ 

                   ธารน้ำที่  ไหลๆผ่าน  เกิดเป็นเกาะ   

                   แก่งสวยงาม ชมวิถีชีวิตชาวชนเผ่าที่อยู่บนภูเขา , ผ่านชมสะพานข้ามไปสู่เส้นทาง

                   โฮจิ มินห์ซึ่งสร้างจำลองจากสะพานGolden Gate ของ Sanfancisco  สร้างโดยทุนช่วย

                   เหลือจากรัฐบาลประธานาธิบดีฟิเดล คราสโต ของคิวบา ทอดข้ามแม่น้ำดากรอง ซึ่งเป็น

                   แม่น้ำสำคัญบริเวณชายแดนลาว-เวียดนาม สู่เส้นทางโฮ จิ มินห์ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินทัพเพื่อ  

                   กู้ชาติของอดีตประธานาธิบดีโฮ จิ มินห์  มุ่งหน้าสู่เมืองดงเหย แขวงกวางบินห์

17.00 น.       ถึงเมือง ดงเหย  แขวงกวางบินห์  ซึ่งมีชายฝั่งติดทะเล  จึงมีชายหาด ที่สวยงาม และขึ้น 

                   ชื่อ  เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของแขวงกวางบินห์

18.00 น.       รับประทานอาหารเย็น 

19.00น.         เข้าที่พัก โรงแรม Saigon Dong Hoi , Sun Spa หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง        ถ้ำฟองญา – อุโมงค์วินห์ มอค -เว้ (เช้า/เที่ยง/เย็น)                                                                    

 06.00 น.        รับประทานอาหารเช้า   intro Paya-Dragon01

 07.00 น.        ออกเดินทางไปชม “ถ้ำฟองญา”  มรดกโลก   

                     ของเวียดนาม  ล่องเรือชมความงามของ

                     แม่น้ำ SONG  ซึ่งไหลไปสู่ถ้ำ  ภายในถ้ำมี  

                     หินงอกหินย้อยเกิดเป็นรูปร่างประหลาด  

 

                     ตระการตา บ้างเหมือนผู้หญิงผมยาว ,

                     แม่อุ้มลูก , มังกร , ฯลฯ ตามจินตนาการ      

 12.00 น.         รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 น.         เดินทางสู่อุโมงค์วินห์ มอค  อุโมงค์จรยุทธ์ซึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านวินห์ ลินห์ขุดเพื่ออยู่

                     อาศัยในช่วงสงคราม เป็นเมืองใต้ดิน 3 ชั้น มีทางออกทะเลและภูเขาที่ใกล้ที่สุดได้กว่า 10 

                     ทางตั้งอยู่บริเวณส้นขนานที่ 17 ซึ่งเคยแบ่งประเทศเวียดนามออกเป็นเหนือและใต้ใน อดีต

16.00 น.         ออกเดินทางสู่เว้ เมืองมรดกโลก

19.00น.          ถึงเมืองเว้ บริการอาหารเย็น

20.00น.          เข้าที่พัก โรงแรม Duy Tan หรือเทียบเท่า   ท่องราตรีเมืองเว้ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

  

วันที่สาม          เว้ – ดานัง – ฮอยอัน (เช้า/เที่ยง/เย็น)                                                                                             

06.00 น.        รับประทานอาหารเช้า

08.00 น.        ชมเจดีย์เทียนมู่ เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเว้  ชมพระราชวังไดนอย 
    ราชวังโบราณที่เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียนทั้ง 13 พระองค์hue1 - Copy  สร้างตามแบบพระราชวังที่

                    ปักกิ่ง ในสมัยจักรพรรดิยาลอง จักรพรรดิองค์แรกแห่งราชวงศ์  

                    เหงียน  และยังเป็น สถานที่จักรพรรดิเบ๋าได๋  สละราชสมบัติ

                    ให้กับพรรคคอมมิวนิสต์ในปี 1945  ซึ่งเป็นยุคสิ้นสุดราชวงศ์

                    เหงียน , ชมพระตำหนักไทฮวา และพิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องทรง

                    จักรพรรดิในฤดูกาลต่างๆ

12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

13.00น.         ออกเดินทางสู่เมืองดานัง

15.00 น.        ลอดอุโมงค์ไหวาน อุโมงค์ที่ยาวที่สุดในเอเชีย ถึงดานัง  นำชม รอบเมืองดานัง  และมุ่งหน้าสู่หมู่บ้าน

                   หินอ่อนซึ่งเป็นหมู่บ้านที่แกะสลักหินอ่อนขายเป็นที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวก่อนมุ่งหน้า

                   สู่เมืองฮอยอัน

17.00 น.       เช็คอินเข้าที่พัก  โรงแรม Sea and Sand หรือเทียบเท่า                            

18.00 น.       รับประทานอาหารเย็น   และพักผ่อนชายทะเลตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่          ดานัง-ฮอยอัน – เว้  (เช้า/เที่ยง/เย็น)                                                                                      

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า  จากนั้นออกเดินทางไปยังเมืองฮอยอัน

08.00 น.         ชมเมืองฮอยอันโดยการเดินรอบเมือง เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม  vietnam dongba06ชมย่านการค้าของชาวจีน สะพาน    

                       ญี่ปุ่น โรงงานผลิตงานฝีมือ บ้านโบราณ 200 ปี เชิญชมและ

                 เลือกซื้อสินค้างานฝีมือแท้ๆ จาก เวียดนาม(เมืองฮอยอันไม่อนุญาตให้นำรถเข้า การเดินชมเมืองจึงเป็นการท่องเที่ยวฮอยอันที่ดีที่สุด) เมืองฮอยอันเคยเป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญในศตวรรษที่ 17 จึงมีสิ่งก่อสร้างของพ่อค้าชาวจีน,ญี่ปุ่น,โปรตุเกส ฯลฯ ที่เข้ามาค้าขายในฮอยอันรวมกันอยู่ในเมืองเดียว และมีการสร้างสรรค์งานฝีมือ, งานเย็บปักถักร้อย, งานแกะสลัก ทุกชนิดเป็นสินค้าที่ระลึกจากเวียดนามไว้รอรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน  

 

11.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน  หลังอาหาร นำท่านช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตของดานัง ก่อนออกเดินทางกลับ

                     เว้ โดยผ่านเส้นทางไหวาน หรือภูเขาแห่งเมฆหมอก ชมวิวทะเลจีนใต้ที่ทอดยาวกว่า 1,700 กม.

16.00 น.         ถึงเว้ ช้อปปิ้งตลาดดองบา  สินค้านานาชนิดเป็นของที่ระลึกhom river

18.00 น.         รับประทานอาหารเย็นที่เว้

19.30 น.         ล่องเรือมังกรใน แม่น้ำหอมแม่น้ำสำคัญที่สุดของเมืองเว้ ชม

                     สองฟากฝั่งเมืองเว้ในยามราตรี

                     ท่ามกลางเสียงดนตรีโบราณที่ขับกล่อมโดยสาวชาวเว้ ดังที่เคย   ถวายจักรพรรดิในอดีต

21.00 น.        เรือเทียบท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า             เว้ – สวันเขต – มุกดาหาร- อุบล  (เช้า/เที่ยง/-)                                                                               

06.00 น.        รับประทานอาหารเช้า อำลาเมืองเว้ มุ่งหน้าสู่สวันเขต เข้าสู่ด่านลาว – บาว โดยเส้นทาง             

                   หมายเลข 9

11.00 น.          ถึงด่านลาวบาว  ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ก่อนอำลาเวียดนามสู่สวันเขต          

12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน  จากนั้นมุ่งหน้าสู่ด่านสวันเขต  

16.00 น.        ถึงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 2 ผ่านพิธีตรวจคนขาออก ข้ามโขงสู่จังหวัดมุกดาหาร

16.30 น.        ถึงมุกดาหาร โดยสวัสดิภาพ ช้อปปิ้งตลาดอินโดจีน   

17.30 น.        เดินทางกลับสู่ จ.อุบลราชธานี

19.30 น.        ถึงอุบลโดยสวัสดิภาพ


создать сайт