เวียดนาม 4 วัน 3 คืน (ขึ้นกระเช้าเขาบาน่า)

thumb bana

เวียดนาม 4 วัน 3 คืน
(อุบลฯ-เว้-ดานัง-ฮอยอัน) เยือน 2 เมืองมรดกโลก “เว้-ฮอยอัน” ดินแดนแห่งจักรพรรดิและสาวงาม ชิมอาหารเวียดนามเลิศรส ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก - ลอดอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในเอเชีย "ขึ้นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกที่เขาบานา"

  

เวียดนาม 4 วัน 3 คืน

 

(อุบลฯ-เว้-ดานัง-ฮอยอัน) 


เยือน 2 เมืองมรดกโลก “เว้-ฮอยอัน” ดินแดนแห่งจักรพรรดิและสาวงาม

ชิมอาหารเวียดนามเลิศรส ... ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก

ลอดอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในเอเชีย ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2

++++ขึ้นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกที่เขาบานา+++

วันแรก              อุบล -มุกดาหาร–สวันเขต–ลาวบาว-อุโมงค์วินห์ มอค - เว้                                                                                                    (- / กลางวัน /เย็น )

06.00 น.                 คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ จ. อุบล  ออกเดินทางสู่จ.มุกดาหาร

08.00 น.               ถึง จ.มุกดาหาร  ข้ามแม่น้ำโขงจาก จ. มุกดาหารสู่สวันเขต โดยสะพานมิตรภาพไทย – ลาวแห่งใหม่ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ชายแดนลาว-เวียดนาม ( ลาว-บาว -250 กม.แขวงสวันเขตเป็นแขวงที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศลาว  ได้รับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษส่งเสริมการลงทุนระหว่างไทย-ลาว– เวียดนาม ผ่านเมืองเซโน เมืองที่เป็นฐานทัพของกองทัพประชาชนลาว และเมืองวีระบุรี  เมืองที่ตั้งของเหมืองทองคำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศลาว

12.00 น.                 บริการอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร Viet –Thai ชายแดนลาวบาว  จากนั้น ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองของเวียดนาม จากด่านลาวบาว มุ่งหน้าสู่เมืองดงฮา  ระยะทาง 120 กม . ผ่านทิวเขาและแม่น้ำที่สวยงามไปตลอดเส้นทาง   แวะถ่ายภาพสะพานดากรอง สะพานที่สร้างตามแบบสะพานโกลเด้น เกต ที่ซานฟรานซิสโกทอดข้ามแม่น้ำดากรองสู่เส้นทางโฮ จิ มินห์  อโมงควนมอคชมบ้านของชนเผ่าวันเกียว ที่อาศัยอยู่บนเทือกเขาเทืองเซิน

15.30 น.                 ถึงอุโมงค์วินห์ มอค  ชมพิพิธภัณฑ์ความเป็นมาของอุโมงค์ที่ตั้งอยู่ในเขตเวียดนามเหนือในอดีต ริมฝั่งแม่น้ำเบนฮายซึ่งใช้เป็นเส้นแบ่งพรมแดนแยกประเทศเวียดนามออกเป็น 2 ประเทศในอดีต  โดยใช้เส้นขนานที่ 17 

17.00 น.                 ออกเดินทางสู่ที่พักที่เมืองเว้

19.00น.                  ถึงเมืองเว้   รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร ในเมืองเว้  จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง        เว้ – พระราชวังโบราณ  –  เจดีย์แม่ฟ้าหลวง –  ดานัง - ฮอยอัน                                                                                       ( เช้า / กลางวัน / เย็น)

07.00 น.                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30 น.                  นำท่านชมพระราชวังโบราณซึ่งเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิราชวงศ์เหงียนทั้ง 13 พระองค์ ชมตำhue1หนักไทฮวา, พิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องทรงจักรพรรดิในอดีต, ฯลฯ พระราชวังนี้สร้างตามแบบพระราชวังต้องห้ามในปักกิ่งในสมัยจักรพรรดิยาลอง และเป็นที่ที่จักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์เหงียน (จักรพรรดิเบ๋าได๋) ใช้เป็นที่สละราชสมบัติให้กับพรรคคอมมิวนิสต์ในปี 1975 อันเป็นปีสิ้นสุดราชวงศ์เหงียนด้วย                      

12.00 น.                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Tanh  Tam  ริมทะเลหาดลังโค

13.00 น.                 นำท่านออกเดินทางสู่เมืองฮอยอัน (ระยะทาง 150 กม). โดยผ่านเมืองดานัง เมืองท่าเรือน้ำลึกที่สำคัญที่สุดของเวียดนามตอนกลาง , ลอดอุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขาไหวานด้วยวิทยาการล้ำหน้า  เป็นอุโมงค์ผ่านภูเขาที่ยาวที่สุดในเอเชีย(  6.3 กม.)   แวะชมวิวที่หาดลังโคและชมความงามของทะเลจีนใต้ที่ทอดยาวไปตลอดเส้นทาง   

15.00 น.                 ชมเมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม  ชมย่านการค้าของชาวจีน สะพานญี่ปุ่น โรงงานผลิตงานฝี
มือ บ้านโบราณ  เชิญชมและเลือกซื้อสินค้างานฝีมือแท้ๆ จากเวียดนาม
   (เมืองฮอยอันไม่อนุญาตให้นำรถเข้า การเดินชมเมืองจึงเป็นการท่องเที่ยวฮอยอันที่ดีที่สุด ) เมืองฮอยอันเคยเป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญในศตวรรษที่ 17  จึงมีสิ่งก่อสร้างของพ่อค้าชาวจีน,ญี่ปุ่น,โปรตุเกส ฯลฯ ที่เข้ามาค้าขายในฮอยอันรวมกันอยู่ในเมืองเดียว และมีการสร้างสรรค์งานฝีมือ, งานเย็บปักถักร้อย, งานแกะสลัก ทุกชนิดเป็นสินค้าที่ระลึกจากเวียดนามไว้รอรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน    

17.00 น.                 กลับเมืองดานัง  เช็คอินเข้าที่พัก              

18.00 น.                 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในเมืองดานัง

19.00 น.                 พักผ่อนตามอัธยาศัย  และชมแสงสีเมืองดานังในยามราตรี

 

วันที่สาม      ขึ้นกระเช้าไปเขาบานา  - เว้  - -ช้อปปิ้งตลาดดองบา                                                                                                        ( เช้า / กลางวัน / เย็น)

07.00 น.                 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   Bana cable

08.00 น.                 จากนั้นเดินทางไป เขาบานา  อยู่ห่างจากตัวเมืองดานัง 40 กม . อยู่บนภูเขา Chua  สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร  อุณภูมิเฉลี่ย 17 องศาตลอดปี  การขึ้นเขาบานาใช้กระเช้าที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนาม และเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกในขณะนี้คือ ประมาณ 5 กม.    บนเขาบานามี 4 ฤดูใน 1 วัน  ฤดูใบไม้ผลิในตอนเช้า ฤดูร้อนในตอนสาย ฤดูใบไม้ร่วงในตอนบ่าย และฤดูหนาวในตอนเย็น  ทัศนียภาพสวยงาม มองเห็นเมืองดานังบนเขา

11.00น.                  นำท่านนั่งกระเชาลงจากยอดเขา

12.00 น.                 บริการอาหารกลางวัน  ภัตาคารในเมืองดานัง

13.00 น.                  ออกเดินทางกลับเมืองเว้สสานจกพรรดไขดน

16.00น.                  เดินทางถึงเมืองเว้ ชมสุสานจักรพรรดิไขดินห์ จากนั้น ช้อปปิ้งตลาดดองบา  เลือกซื้อหาของใช้และของฝากได้ทุกชนิด หมวก,กระเป๋า,เสื้อผ้า ,อาหารแห้ง , พวงกุญแจ ,ตุ๊กตาเวียดนาม ,กาแฟ,เม็ดบัว , ฯลฯ         

18.00 น.                 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ในเมืองเว้  จากนั้นล่องเรือในแม่น้ำหอม ฟังเพลงบรรเลงจากสาวชาวเว้

21.00 น.                 เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สี่      เว้ – ลาวบาว – สวันเขต – มุกดาหาร                                                                                                                                 ( เช้า / กลางวัน / - )

06.00 น.                 บริการอาหารเช้าที่ที่พัก

07.00 น.                 อำลาเมืองเว้ ออกก่อนเดินทางกลับด่าน Lao Bao โดยเส้นทางหมายเลข 9 ดานลาวบาว

10.00 น.                 ถึงด่านลาวบาว  ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ก่อนอำลาเวียดนามสู่สวันเขต  ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ด่านลาวบาว

12.00 น.                 รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สวันเขต

15.00 น.                 ถึงด่านสวันเขต ผ่านด่านตรวจคนเข้าออกเมืองของลาว จากนั้นข้ามแดนกลับประเทศไทย

16.00 น.                 ถึงมุกดาหาร โดยสวัสดิภาพ  ช้อปปิ้งตลาดอินโดจีน  ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับอุบลราชธานี

19.00 น.                 ถึงอุบลโดยสวัสดิภาพ

“ ศักดาทัวร์.. เราทำทัวร์ด้วยประสบการณ์” 

 

создать сайт