เมืองแห่งหมอกซาปา 6 วัน 5 คืน

thum sapa

ซาปา สวรรค์บนหุบเขาแห่งเวียดนาม (ไปรถ-กลับรถ) 6 วัน 5 คืน
เยือนซาปา เมืองในหมอกที่มีหิมะตกเมืองเดียวในประเทศเวียดนาม ชมชนเผ่าต่างๆที่รักษาเอกลักษณ์และ วัฒนธรรมไว้บนขุนเขาที่รายล้อมด้วยเมฆหมอก สัมผัสธรรมชาติของเมืองชายแดนเวียดนาม-จีนอย่างลึกซึ้ง เที่ยวนครฮานอยชมหุ่นกระบอกน้ำ ครบสูตร !

 

ซาปา สวรรค์บนหุบเขาแห่งเวียดนาม (ไปรถ-กลับรถ) 6 วัน 5 คืน

 ศักดาทัวร์นำท่านเยือนซาปา เมืองในหมอกที่มีหิมะตกเมืองเดียวในประเทศเวียดนาม ชมชนเผ่าต่างๆที่รักษาเอกลักษณ์และ วัฒนธรรมไว้บนขุนเขาที่รายล้อมด้วยเมฆหมอก สัมผัสธรรมชาติของเมืองชายแดนเวียดนาม-จีนอย่างลึกซึ้ง         เที่ยวนครฮานอยชมหุ่นกระบอกน้ำ ครบสูตร !                            

  (อุบล-นครพนม-วินห์-ฮานอย ซาปา-ฮานอย –วินห์-นครพนม-อุบล )

วันแรก       อุบล- นครพนม-ท่าแขก-หลักซาว-วินห์                                          (- /กลางวัน/เย็น)

06.00 น. รถบัสปรับอากาศของศักดาทัวร์รับท่านที่จุดนัดพบ จ. อุบล  ออกเดินทางสู่จ. นครพนม

09.00 น. ถึง จ.นครพนม มุ่งหน้าสู่ท่าเรือ ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นลงเรือข้ามฟากข้ามแม่น้ำโขงสู่เมืองทาแขกท่าแขกแขวงคำม่วน  สปปลาว

09.30 น. ถึงเมืองท่าแขก  ไกด์และรถบัสปรับอากาศรอรับท่านและสัมภาระ เดินทางสู่ชายแดนลาวเวียดนาม
ที่เมืองหลักซาว ระยะทาง 230 กม. 

12.00น . ถึงเมืองหลักซาว บริการอาหารกลางวัน จากนั้นผ่านด่านกาวแจวของเวียดนาม

14.00น. มุ่งหน้าสู่เมืองวินห์ เมืองที่เป็นบ้านเกิดของอดีตประธานโฮ จิ มินห์   ( 130 กม.)

17.30 น. ถึงเมืองวินห์ นำเข้าเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เฟืองดง หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 

18.30 น. บริการอาหารเย็นที่โรงแรม จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สอง                       วินห์- ฮานอย – รถไฟ                                                      ( เช้า/ กลางวัน/ เย็น) 

06.00น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม 

07.00น. ออกเดินทางจากเมืองวินห์ มุ่งหน้าสู่เมืองฮานอย ระหว่างทางชมความเป็นอยู่ของชาวเมืองวินห์ ซึ่งปัจจุบันมีความทะเลสาปคนดาปสัมพันธ์กับทางประเทศไทยหลายอย่าง ทั้งด้านการค้าและการศึกษา 

12.00น. บริการอาหารกลางวันที่เมืองทันฮัว ก่อนออกเดินทางต่อ 

15.00น. ถึงฮานอย ชม ทะเลสาบคืนดาบ และ วัดหง็อกเซิน  ชม กระดองเต่ายักษ์กว่าพันปี และตำนานแห่งเต่าศักดิ์สิทธิ์

18.00 น. บริการอาหารเย็น จากนั้นชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ที่มีที่เดียวในกรุงฮานอยแห่งนี้ 

20.30 น. นำคณะไปยังสถานีรถไฟกรุงฮานอย 

21.00น. นั่งรถไฟตู้นอนสำหรับนักท่องเที่ยว ห้องละ 4 ท่าน ติดแอร์ มุ่งหน้าสู่เมืองลาวไก ด้วยระยะทางกว่า 330 กิโลเมตร พักผ่อนบนรถไฟ  

วันที่สามของการเดินทาง                       ลาวไก-ซาปา-ตลาดชนเผ่า                               ( เช้า/ กลางวัน/ เย็น) 

05.30 น.             เดินทางถึงสถานีรถไฟจังหวัดลาวไก บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมและ Day Use ห้องละ 4 ท่าน  

07.00น. นำท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองซาปา เมืองที่ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1500 เมตร ซาปา

08.00 น.             ถึงซาปานำท่านเดินชมเมืองซาปา ยามเช้า ชม โบสถ์เก่าแก่ กลางเมืองซาปา และ ชม ตลาดซาปา ซึ่งเป็นแหล่งที่ชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน 

12.00น.              บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร                      

หลังอาหารเช็คอินเข้าที่พัก โรงแรม CHau Long เก็บสัมภาระ     

14.00น. นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา  เลือกซื้อหาของฝากงานฝีมือนานาชนิดที่ผลิตโดยชาวเขาเผ่าต่างๆ (ใช้เวลาตลอดช่วงบ่ายตามอัธยาศัย) 

เย็น                   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร /// หลังอาหารเช็คอินท์เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ของการเดินทาง     หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat - น้ำตกสีเงิน-ขึ้นรถไฟไปฮานอย          ( เช้า / กลางวัน/เย็น) 

06.00น. บริการอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา  Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำนำตกสะเงน ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดลูกหูลูกตา 

12.00น. บริการอาหารกลางวัน 

13.00น. จากนั้นนำท่านออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ ชม Silver Waterfall น้ำตกสีเงินที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา  และสะพานแขวน cloud bridge 

18.00น. บริการอาหารเย็น จากนั้นเดินทางสู่ จ. ลาวไก                               

19.00น. เที่ยวชมตัวจังหวัดลาวไก เตรียมตัวขึ้นรถไฟ 

21.00 น.             นำท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ พักผ่อนค้างคืนบนรถไฟ // ราตรีสวัสดิ์วันที่ห้าของก

 

วันที่ห้าของการเดินทาง   ฮานอย-สุสานโฮ จิ มินห์-เจดีย์เสาเดียว-วิหารวรรณกรรม –วินห์          (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

05.30 น. ถึงสถานีรถไฟฮานอย ไกด์และรถนำท่านไปล้างหน้าตา และบริการอาหารเช้าที่โรงแรมในฮานอย พพธภณฑโฮจมนต
 นำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงฮานอย ชมสุสานโฮ จิ มินห์ , เจดีย์เดียว, พิพิธภัณฑ์โฮ จิ มินห์  วัดวันเหมียว หรือ วิหารวรรณกรรม  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวียดนามจากนั้นช้อปปิ้งถนน 36 สาย 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน 

13.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองวินห์ 

20.00น. ถึงเมืองวินห์ บริการอาหารเย็น และเข้าที่พัก ที่หองก

 

วันที่หกของการเดินทาง   วินห์ – นครพนม -อุบล                                                                     (เช้า/กลางวัน/-) 

06.00น. บริการอาหารเช้าที่ที่พัก จากนั้นเดินทางสู่ท่าแขก โดยเส้นทางเดิม 

11.00น. ถึงด่านกาวแตว ข้ามแดนสู่ดินแดนลาว 

12.00น. บริการอาหารกลางวันที่เมืองหลักซาว  จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ด่านท่าแขก 

16.00น. ถึงด่านท่าแขก โดยสารเรือข้ามฟากกลับสู่นครพนม

17.00 น. รถโค้ชปรับอากาศนำท่านเดินทางสู่อุบล

20.00น. ถึง จ. อุบลโดยสวัสดิภาพ  จบทัวร์

создать сайт