โปรแกรมเส้นทางใหม่ จากปากเซถึงโฮจิมินต์ซิตี้ (7วัน 6 คืน)

thumb hochiminh

เส้นทางใหม่ จากปากเซถึงโฮจิมินต์ซิตี้ (7 วัน 6 คืน)
อุบล-ปากเซ –เซกอง-อัตตะปือ- เปลกู-กอนตูม-ดาลัด-โฮจิมินต์ซิตี้-อุโมงค์ขูจี

 

 

โปรแกรมเส้นทางใหม่ จากปากเซถึงโฮจิมินต์ซิตี้ 

(7วัน 6 คืน)

 

วันแรก             อุบล-ปากเซ เซกอง-อัตตะปือเปลกู-กอนตูม                 ( - / กลางวัน/ เย็น )

06.00 น.        ออกเดินทางจากอุบลราชธานี มุ่งหน้าสู่ช่องเม็ก  DSC01394

07.30 น.        ถึงช่องเม็ก เดินทางสู่เมืองปากเซ  และมุ่งหน้าสู่ด่านภูเหลือ-โบอี   โดยผ่านเมืองปากซอง,แขวงเซกอง และแขวงอัตตะปือ แขวงที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศลาว ผ่านชมตลาดและเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำของแขวงเซกอง

12.00 น.        ถึงแขวงอัตตะปือ รับประทานอาหารกลางวันมื้ออร่อยที่อัตตะปือ  

13.00 น.        เดินทางต่อไปยังชายแดนลาว-เวียดนาม ผ่านเมืองไชยเชษฐา  

16.00 น.        ถึงด่านภูเกลือ-โบอี ด่านชายแดนระหว่างลาวและเวียดนาม  ทำพิธีตรวจคนเข้าประเทศเวียดนามที่ด่านโบอี  จากนั้นเดินทางเข้าสู่จังหวัดกอนตูม( 70 กม.)   เส้นทางลาดยางสภาพดี

18.00 น.        ถึงที่พักที่กอนตูม (เมืองเปกู)  บริการอาหารเย็น เข้าที่พัก

วันที่สอง          เปลกู-ดาลัด                                                                                     ( เช้า/ กลางวัน/ เย็น  

06.00 น.        รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  Buôn Ma Thuột city

07.00 น.        ออกเดินทางสู่เมืองดาลัด ระหว่างทางผ่านหมู่บ้าน Buon Don  แวะชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่า Some ก่อนเดินทางสู่เมือง Buon Ma Thout

11.00 น.        แวะรับประทานอาหารกลางวันที่ Buon Ma Thout

13.00 น.        เดินทางต่อสู่เมืองดาลัด  เมืองดอกไม้งาม อากาศบริสุทธิ์  แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอีกแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนาม  เส้นทางขึ้นเขา ทิวทัศน์งดงาม

18.00 น.        ถึงดาลัด บริการอาหารเย็น จากนั้นเข้าที่พัก หรือ ชมทะเลสาบในยามค่ำคืน ช้อปปิ้งตลาดกลางเมืองที่เป็นแหล่งที่ชาวชนเผ่านำสินค้าขายเป็นที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว

วันที่สาม          ดาลัด –ไซ่ง่อน                                                                               ( เช้า/ กลางวัน/ เย็น )  

06.00 น.        บริการอาหารเช้าที่โรงแรมSouth-vietnam-02

07.00 น.        ชม ความงามของเมืองดาลัด เมืองที่ได้รับฉายาว่าเมืองในหมอก อากาศเย็นตลอดปี ชม หุบเขาแห่ง 

ความรักทะเลสาป Xuan Huong ที่กว้างกว่า 5 กม. เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก , และบ้านพักตากอากาศของจักรพรรดิเบ๋าได๋  , เมืองดาลัดจึงเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในความโรแมนติก เป็นสถานที่ฮันนีมูนของชาวเวียดนาม และมืองที่ฝรั่งเศส เรียกว่าเป็น เมืองดอกไม้บานตลอดปี อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 15-25 องศาเซลเซียส  นำท่านชมสวนดอกไม้ของเมือง ฯลฯ

12.00 น.        บริการอาหารกลางวัน  จากนั้นเดินทางสู่เมืองไซ่ง่อน  

18.00 น.        ถึงไซ่ง่อน บริการอาหารเย็น ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน บริการอาหารเย็นสุดแสนสบายในบรรยากาศโรแมนติก พร้อมโชว์พิเศษ จากนั้นเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย  

วันที่สี่ ไซ่ง่อน (โฮ จิ มินห์ซิตี้) –อุโมงค์ขูจี                                             ( เช้า/ กลางวัน/ เย็น )

06.00 น.         รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมcu chi tunnel vietnam1

07.00 น.        ออกเดินทางไปเยี่ยมชมอุโมงค์ขูจี  ซึ่งเป็นอุโมงค์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในช่วงสงครามเวีนดนาม  อุโมงค์ที่ในอดีตชาวเวียดนามใต้ขุดขึ้นเพื่อทำสงครามกับกองทัพอเมริกัน มีชาวเวียดนามได้อาศัยอยู่ประมาณ 80,000 คน สำหรับเป็นที่อยู่อาศัย หลบภัย และยังใช้เป็นที่บัญชาการการรบสงครามกับทหารเวียดนาม ใต้และกองทัพอเมริกัน รวมถึงกองกำลังพันธมิตรจากนานาประเทศ มีความยาวกว่า 200 เมตรมีขนาดพอดีตัว ภายในอุโมงค์ยังแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนสำหรับใช้เป็นห้องประชุม, ห้องนอน, ห้องอาหาร นอกจากนี้อุโมงค์ยังสามารถทะลุออกแม่น้ำไซง่อน  และเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ทำให้กองทัพอเมริกันพ่ายแพ้ในสงครามเวียดนาม  จากนั้นเดินทางกลับเมืองไซ่ง่อน

12.00 น.        บริการอาหารกลางวัน  

13.00 น.        ชมทำเนียบประธานาธิบดี สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ใช้เป็นกองบัญชาการทหาร สถานที่ประชุมผู้นำคนสำคัญ และนำชมห้องบัญชาการลับต่างๆ ภายในธรรมเนียบ ทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า ทอง ยัด (Thong Nhat – หอประชุมรวมชาติ หรือ Reunification) นี้ มักถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงและงานรับรองที่หรูหราสำหรับบริษัทต่างชาติ ในปี 1963 ทำเนียบนี้ถูกทิ้งระเบิดโดยนายทหารอากาศเวียดนามใต้ และได้มีการสร้างอาคารใหม่ที่รู้จักกันในชื่อ ทำเนียบอิสรภาพ (Independence Palace) หลังจากนั้นนำท่านชมมหานคร ในรูปแบบของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส และปาร์คกลางเมือง ความสวยงามต่าง ๆ ที่ฝรั่งเศสเป็นผู้ทุ่มงบประมาณเนรมิตเมื่อครั้งที่คิดว่าจะได้เป็นผู้ครอบครอง เมืองแห่งนี้ ชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศส โดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส ชม อนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของศาลากลาง ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสด้วยเช่นกัน ช้อปปิ้งตลาดเบนถั่ง

18.00 น.         บริการอาหารเย็นบนเรือล่องแม่น้ำไซ่ง่อน

วันที่ ห้า ไซ่ง่อน – นาตรัง                                                                 ( เช้า-กลางวัน / เย็น)

07.00 น.        บริการอาหารเช้าที่ที่พัก  

08.00 น.        ออกเดินทางสู่เมืองนาตรัง

12.00 น.        บริการอาหารกลางวันระหว่างทาง  

13.00 น.        ออกเดินทางต่อสู่นาตรัง ชมเจดีย์โพนาคาร์ หนึ่งในเจดีย์จามโบราณที่ยังสมบูรณ์ที่สุดในประเทศเวียดนามซึ่งปัจจุบันมีเพียง 4 แห่งเท่านั้น  

18.00 น.        ถึงนาตรัง เข้าที่พัก

19.00 น.        รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่หก นาตรัง – กอนตูม                                                                       ( เช้า/ กลางวัน/ เย็น )  

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

08.00 น.        ชมเมืองนาตรัง เมืองตากอากาศที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนาม  เที่ยวชมวัดโพนาคาและชายหาดของนาตรัง  แวะซื้อของที่ระลึกก่อนเดินทางกลับกอนตูม  

12.00 น.        บริการอาหารกลางวัน 

18.00 น.        ถึงเมืองกอนตูม นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก  

19.00 น.        บริการอาหารเย็น พักผ่อน

วันที่เจ็ด กอนตูม – ช่องเม็ก- อุบล                                                                 ( เช้า/ กลางวัน/ - )

06.00 น.        อาหารเช้าที่ที่พัก  

07.00 น.        ออกเดินทางกลับด่านโบอี  

10.00 น.        ถึงด่านโบอี  ผ่านด่านเวียดนาม เข้าสู่ด่านลาวที่ภูเกลือ จากนั้นเดินทางสู่อัตตะปือ 

12.00 น.        บริการอาหารกลางวันที่อัตตะปือ 

13.00 น.        เดินทางต่อสู่เมืองปากเซ  

17.00 น.        ถึงปากเซ เดินทางกลับอุบลราชธานีโดยสวัสดิภาพ  

อัตรานี้รวม  

- ค่ารถตลอดเส้นทางตามรายการ

- ค่าที่พักตามรายการ 

- ค่าอาหารทุกมื้อและอาหารว่าง 

- ค่าน้ำระหว่างการเดินทาง 

- ค่ามัคคุเทศก์ไทยและท้องถิ่น 

- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บ. 

- ค่าเข้าชมทุกสถานที่  

อัตรานี้ไม่รวม  

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด  

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ    - เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง  

พาสปอร์ตที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง  

- โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 

создать сайт