ปากเซ-ดาลัด-นาตรัง-มุยเน่ 6 วัน 5 คืน (เดินทาง 4-9 มีค. 2558 ท่านละ 13,500.-)

มยเน-เดนทางแนนอน

ปากเซ-ดาลัด-นาตรัง-มุยเน่ 6 วัน 5 คืน  (เริ่มอุบลฯ -จบอุบลฯ)

อุบลฯ-ปากเซ-อัตตะปือ-กอนตูม-ดาลัด-นาตรัง-มุยเน่ ทะเลทรายเวียดนาม

(เดินทาง  4-9  มีค. 2558 ท่านละ 13,500.-)

โปรแกรมเจาะลึกที่ราบสูงตอนกลาง  ผ่านแขวงอัตตะปือเมืองลาว เข้าสู่ จ.ยาลายของเวียดนาม  ดินแดนของชนกลุ่มน้อยมากมาย ก่อนนำท่านเดินทางไปตามเทือกเขาที่เป็นแหล่งปลูกชาและกาแฟที่สำคัญที่สุดของประเทศเวียดนาม เพื่อเยือนเมืองดาลัด เมืองดอกไม้งามที่ได้ชื่อว่าเป็น สวิสเซอร์แลนด์เวียดนาม  ขึ้นกระเช้าชมเมือง และชมพระราชวังของจักรพรรดิเบ๋าได๋ , ทะเลสาบ หอไอเฟลจำลองและตลาดสินค้าชนเผ่ายามราตรี ก่อนนำท่านสัมผัสทะเลที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเวียดนามที่เมืองนาตรัง

ใหม่ !นั่งกระเช้าข้ามทะเลสู่เกาะVin pearl

และชมความงามของทะเลทรายมุยเน่ .. สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเวียดนาม

วันแรก     อุบลฯ-ปากเซ-อัตตะปือ-กอนตูม                                                    

06.00 น.            คณะพร้อมที่ จ. อุบลราชธานี  ออกเดินทางไปยังด่านช่องเม็ก โดยรถ/บัส ปรับอากาศ VIP

07.30 น.            ถึงช่องเม็ก ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของลาว เข้าสู่ช่องเม็ก แขวงจำปาสัก ประเทศลาว เดินทางสู่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก ข้ามแม่น้ำโขงโดยสะพานแขวนแห่งที่สองของประเทศลาว  นำท่านชมเมืองปากเซ เมืองท่าสำคัญของแขวงจำปาสัก

09.30 น.            ถึงปากเซ นำท่านเดินทางสู่แขวงอัตตะปือ หนึ่งในสี่แขวงของลาวตอนใต้ที่มีชายแดนติดกับประเทศเวียดนาม

11.00น.             บริการอาหารกลางวัน ที่สบายดีวัลเล่ย์ ก่อนออกเดินทางต่อ มุ่งหน้าสู่ด่านภูเหลือ-โบอี  โดยผ่านเมืองปากซอง, แขวงเซกอง และแขวงอัตตะปือ แขวงที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศลาว ในสมัยโบราณปรากฏชื่อว่า  อิดกะบือ  (แปลว่า ขี้ควาย) เหตุที่มีชื่อนี้เพราะว่ามีฝูงควายป่ามาอาศัยอยู่ถิ่นนี้มากมาย  อยู่ตามหาด  ตามเกาะดอนต่างๆ  ทุ่งนา และห้วยน้ำลำเซ  เห็นแต่กองขี้ควายมากมาย  มาถึงสมัยลาวเสียเอกราชให้ฝรั่งเศสปกครอง  จึงเปลี่ยนชื่อเป็น อัตตะปือ มาถึงทุกวันนี้  ผ่านเมืองไชยเชษฐา เมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศลาว เพราะปรากฏหลักฐานว่า เมื่อประมาณ พ.ศ.2114  (ค.ศ.1571) พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้ยกกองทัพเสด็จลงไปตีเมืององกาน  แล้วเข้ามาพักทัพกำลังทหารอยู่เมืองอิดกะบือ  และสิ้นพระชนม์อยู่ที่นั่น  ดังนั้นจึงปรากฏร่องรอยประวัติศาสตร์บางอย่างเกี่ยวกับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชอยู่ในดินแดนนี้

16.00 น.            ถึงด่านภูเกลือ-เบออี ด่านชายแดนระหว่างลาวและเวียดนาม  ทำพิธีตรวจคนเข้าประเทศเวียดนามที่ด่านเบออี  จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองเปลกู

18.00 น.            ถึงที่พักที่เปลกู  บริการอาหารเย็น เข้าที่พัก Hoang Anh Pleiku  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง  เปลกู – บุนมาทวด-ดาลัด                                                          

06.00 น.            รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

07.00 น.            นำท่านชมโบสถ์ไม้ที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองกอนตูมซึ่งหลงเหลืออยู่เพียงแห่งเดียว ก่อนออกเดินทางสู่เมืองดาลัด ระหว่างทางผ่านเมืองบุนมาทวด เมืองเศรษฐกิจแห่งใหม่ของเวียดนาม

 11.00 น.           แวะรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารในบุนมาทวด  จากนั้นแวะชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าจูน ซึ่งมีอาชีพเลี้ยงช้าง และทำงานฝีมือเป็นของฝากของที่ระลึกให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม       

13.00 น.            เดินทางต่อสู่เมืองดาลัด  เมืองดอกไม้งาม อากาศบริสุทธิ์  แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอีกแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนาม  เส้นทางขึ้นเขา ทิวทัศน์งดงาม  ดาลัดเป็นเมืองที่ถูกโอบล้อมอยู่ท่ามกลางขุนเขา  เนินเขาที่ปกคลุมด้วยต้นสน  และป่าไม้บนที่ราบสูง ลาม เวียด (lam Viet) ถัดจากแม่น้ำกามลี (Cam Ly) มีประชากรราว 125,000 คน  เศรษฐกิจของเมืองนี้มีพื้นฐานอยู่บนการเกษตรและการท่องเที่ยว  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีจะอยู่ราวๆ 17OC (63OF) อากาศแบบภูเขาที่บริสุทธิ์สดชื่นและความงดงามแบบสงบเงียบเป็นสิ่งดึงดูดใจชาวฝรั่งเศส  ผู้เข้ามาพัฒนาที่นี่ให้กลายเป็นรีสอร์ทและสร้างบ้านพักตากอากาศในวันหยุดขึ้นตามไหล่เขา  เป็นเมืองที่ปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวได้ผลดีที่สุดของประเทศเวียดนาม ท่านจะได้เห็นสวนพืชผักและสวนผลไม้เมืองหนาวไปตลอดเส้นทาง                          

18.00น.             ถึงดาลัด   บริการอาหารเย็น  จากนั้นเข้าที่พักโรงแรม Empress  หรือชมทะเลสาบในยามค่ำคืน( อิสระ)  ช้อปปิ้งตลาดกลางเมืองที่เป็นแหล่งที่ชาวชนเผ่านำสินค้าขายเป็นที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว มากมายหลากหลาย เช่นเดียวกับตลาดม้งที่หลวงพระบาง

วันที่สาม  ดาลัด – พระราชวังจักรพรรดิเบ๋าได๋ – สวนดอกไม้ – City Tour- ฟานเทียต      

06.00 น.            บริการอาหารเช้าที่โรงแรม

07.00 น.            ชมความงามของเมืองดาลัด  เมืองที่ได้รับฉายาว่าเมืองในหมอก อากาศเย็นตลอดปี  ชมวัดเจดีย์ตึ๊กลาม นมัสการเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองดาลัด และชมพระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋ จักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์เหงียนแห่งเว้ ผู้สละราชสมบัติเมื่อปี คศ.1945  และไปพำนักที่ประเทศฝรั่งเศสหลังจากเวียดนามเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ นำโดยอดีตประธานโฮ จิ มินห์ หลังจากนั้นชมหุบเขาแห่งความรัก  ที่ที่เชื่อว่าเป็นหุบเขาที่นำคู่หนุ่มสาวมาพบรักและเจอกัน และ ชมทะเลสาป Xuan Huong ที่กว้างกว่า 5 กม. เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก  และผ่านชมสวนดอกไม้ของเมืองดาลัด , เมืองดาลัดจึงเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในความโรแมนติก เป็นสถานที่ฮันนีมูนของชาวเวียดนาม และเมืองที่ฝรั่งเศส เรียกว่าเป็นเมืองดอกไม้บานตลอดปี 

12.00น.             บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคารในเมือง 

13.00น.             จากนั้นเดินทางสู่เมืองฟานเทียต  ใช้เวลาประมาณ 4 ชม .

17.00น.             ถึงฟานเทียต  บริการอาหารเย็น  เช็คอินเข้าที่พัก  จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  โรงแรม ......

วันที่สี่      ฟานเทียต— ทะเลทรายมุยเน่- นาตรัง                                               

07.00 น.            บริการอาหารเช้าที่ที่พัก       

08.00น.             จากนั้นนำท่านชมทะเลทรายมุยเน่ แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมในเวียดนามใต้ ชมทะเลทรายแดงซึ่งมีด้านหนึ่งติดกับทะเล อีกด้านหนึ่งเป้นทะเลทรายกว้างใหญ่ซึ่งท่านสามารถเล่นสไลเดอร์ไถลลงตามสันทรายไปสู่พื้นทรายเบื้องล่าง โดยมีเด็กๆท้องถิ่นเป็นผู้ช่วย ก่อนชมทะเลทรายขาว ซึ่งมีลักษณะของการเกิดสันทรายตามธรรมชาติด้วยแรงลม หรือ Sand dune ทำให้มีลักษณะเหมือนทะเลทรายทุกประการ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่หมู่บ้านชาวประมงที่อยู่รอบๆ และลุยลำธารน้ำใสเย็น

12.00น.             รับประทานอาหารกลางวัน  จากนั้นเดินทางสู่เมืองนาตรัง ชมเมืองนา ตรัง

17.00น.             ถึงเมืองนาตรัง  ชมทะเลนาตรังที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในจุดที่ทะเลสวยที่สุดในประเทศเวียดนาม

18.00น.             บริการอาหารเย็นและเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า    นาตรัง- เกาะ Vin Pearl – เปลกู                                                        

06.00น.            บริการอาหารเช้าที่ที่พัก

08.00น.             นำท่านขึ้นกระเช้าข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกไปสู่เกาะ Vin Pearl  เพื่อเข้าสู่อุทยานแห่งความสนุก อัครมหาบันเทิงของเวียดนามที่เปิดใหม่บนเกาะ Vin peral  เล่นสวนสนุกปังดาน และช้อปปิ้ง

12.00น.             บริการอาหารกลางวัน

จากนั้นเดินทางกลับเมืองเปลกู

18.00น.             ถึงเปลกู บริการอาหารเย็นและเข้าที่พัก

                       

วันที่หก    เปลกู – อัตตะปือ – ช่องเม็ก – อุบลฯ                                            

05.30น.             อาหารเช้าที่ที่พัก

06.00 น.            ออกเดินทางกลับด่านเบออี  โดยผ่าน จ. กอนตูม เส้นทางเดิม

10.00น.             ถึงด่านโบอี  ผ่านด่านเวียดนาม เข้าสู่ด่านลาวที่ภูเกลือ จากนั้นเดินทางสู่อัตตะปือ

12.00น.             บริการอาหารกลางวันที่อัตตะปือ

13.00น.             เดินทางต่อสู่เมืองปากเซ

17.00น.             ถึงปากเซ ผ่านด่านช่องเม็ก   เดินทางกลับอุบลราชธานีโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ   

ผู้ใหญ่พักห้องคู่                          ท่านละ   13,500   บาท

           เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง            ท่านละ   13,500   บาท

            เด็กพักกับผู้ใหญ่ ไม่เสริมเตียง         ท่านละ     9,500   บาท

            พักเดี่ยวเพิ่ม                                ท่านละ     3,500   บาท

อัตรานี้รวม

 1. ค่ารถปรับอากาศ ( เริ่มอุบล- จบอุบล )
 2. ค่าเอกสารผ่านแดน 3 ประเทศไป-กลับ  ค่าภาษีท่องเที่ยว
 3. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าเข้าชมทุกสถานที่ตามที่ระบุ ค่านั่งกระเช้า
 6. ค่ามัคคุเทศก์ไทยและท้องถิ่นดูแลตลอดเส้นทาง
 7. ค่าน้ำและอาหารว่างบริการระหว่างการเดินทาง
 8. ค่าประกันภัยตลอดการเดินทาง
 9. ค่าบริการน้ำ – ผ้าเย็น ตลอดการเดินทาง
 10. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด   ค่ามินิบาร์  ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
 11. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 12. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 

อัตรานี้ไม่รวม

หมายเหตุ

*โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง

พาสปอร์ตที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

                                                “ ศักดาทัวร์...เราทำทัวร์ด้วยประสบการณ์ ” 

создать сайт