เว้-ดานัง-ฮอยอัน-Bana hill 3 วัน 2 คืน

 

Bana cable

 

เว้-ดานัง-ฮอยอัน-Bana hill 3 วัน 2 คืน

เมืองเว้-เมืองมรดกโลกและอดีตราชธานีของประเทศเวียดนาม นั่งกระเช้าขึ้นเขาบานาที่ดานัง

พร้อมชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน และล่องเรือที่แม่น้ำหอม....

กำหนดการเดินทาง                

วันแรก            อุบล - มุกดาหาร - สะหวันนะเขต                                                                                                                          ( เช้า/ กลางวัน / เย็น )

05.00น.             คณะพร้อมที่จุดนัดพบ จ.. อุบลราชธานี.ออกเดินทางสู่ จ. มุกดาหาร

06.00น.             บริการอาหารเช้าแบบปิกนิก ( กล่อง )

07.00 น.            ถึงมุกดาหาร นำท่านข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่สอง สู่แขวงสวันเขต

08.00น.             ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สะหวันนะเขต (ประเทศลาว)  เสร็จสิ้นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเดินทางสู่ด่านลาวบาว (ประเทศเวียดนาม) 

12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ที่ด่านแดนสวรรค์

13.00 น.            ถึงด่านลาวบาว  (ชายแดนเวียดนาม)  ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง  นำท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองดานัง 

19.00 น.            ถึงเมืองดานัง รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่เมืองดานัง

20.00 น.            นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  Vian Hotel  หรือ Nhu Minh hotel ระดับ 3 ดาว  พักผ่อนหรือชมเมืองดานังในยามราตรี

วันที่สอง         เมืองโบราณฮอยอัน –ขึ้นกระเช้าที่เขาบานา – เว้ -ล่องเรือ                                                                                           ( เช้า/ กลางวัน/เย็น)

hoian07.00 น.            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.            นำท่านเที่ยว ชมเมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม  มนต์เสน่ห์ของเมืองแห่งนี้อยู่ที่ตัวเมืองโบราณซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าพันปี  ชมย่านการค้าของชาวจีน, ศาลเจ้าของเจ้าจีน, สะพานญี่ปุ่นซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมชุมชน 2 แห่งเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณอายุกว่า 200 ปี    (เมืองฮอยอันไม่อนุญาตให้นำรถเข้า  การเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเมืองฮอยอัน

12.00 น.            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่เขาบานา

บ่าย                   นั่งกระเช้าขึ้นเขาบานา  ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองดานังที่ยอดเขา เขาบานาเป็นเขาที่มีฉายาว่าภูเขา 4 ฤดู เพราะความสูงของภูเขาทำให้อากาศเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ในแต่ละช่วงของการเดินทาง  ชมสวนสนุกมี่มีเครื่องเล่นหลากชนิดรอท่านอยู่ ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองเว้

เย็น                   ถึงเมืองเว้ บริการอาหารเย็น และเข้าที่พัก โรงแรม Mid Town หรือ Camellia Hotel ระดับ 4 ดาว

วันที่สาม         เว้ – สะหวันนะเขต – มุกดาหาร - อุบลราชธานี                                                                                                   (  เช้า   / กลางวัน /  -  )  

06.00 น.            บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก    

07.00 น.            เช็คเอาต์และพร้อมเดินทางกลับด่านลาวบาว

12.00 น.            ถึงด่านลาวบาว  ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองของลาว  รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สะหวันนะเขต

16.00 น.           ถึงสะหวันนะเขต  ข้ามสะพานมิตรภาพกลับมุกดาหาร     เดินทางกลับอุบลราชธานี

20.00 น.            ถึงอุบลโดยสวัสดิภาพ 

                                                         ……………………………………………………………………………………………………………………………

อัตราค่าบริการ 

จำนวนคน

15 ท่าน

20 ท่าน

25 ท่าน

30 ท่าน

35 ท่าน

40 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา/ท่าน

9,500   บ.

8,500  บ.

7,900 บ.

7,400  บ.

6,900 บ.

6,500  บ.

1,000  บ.

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง     พาสปอร์ต อายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง 

กรณีเป็นชาวต่างชาติต้องขอ Visa เข้าประเทศลาวและเวียดนามมาล่วงหน้า

อัตราค่าบริการรวม

- ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ                    - ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ตามที่ระบุในรายการ

- ค่าโรงแรมที่พัก  (ห้องละ 2 -3 ท่าน)                       - ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดรายการ                         - ค่าเอกสารผ่านแดนลาว - เวียดนามทุกด่านตลอดการเดินทาง   

- ค่ากระเช้าขึ้นเขาบานา

อัตรานี้ไม่รวม  

- ค่าเครื่องดื่มและ อาหารที่สั่งนอกเหนือจากบริการของทัวร์       

- ค่าวีซ่า (กรณีไม่ใช่คนไทย)

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด                         

- ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ

หมายเหตุ – โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นกับสภาพการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความจำเป็น
กรณีเกิดอุทกภัย – อัคคีภัย –ภัยธรรมชาติ หรือเหตุอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม แต่การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 “ ศักดาทัวร์...เราทำทัวร์ด้วยประสบการณ์”

создать сайт