HONG KONG DISNEYLAND โดยสายการบิน คาเธย์ แปซิฟิค 4 วัน 2 คืน

AD-HONG-KONG-DISNEYLAND-4D2N

HONG KONG DISNEYLAND

โดยสายการบิน คาเธย์ แปซิฟิค 4 วัน 2 คืน

กำหนดการเดินทาง

เดือนเมษายน 2559        วันที่  2-5 / 16-19 / 23-26/30 เม.ย.-3พ.ค

เดือนพฤษภาคม 2559   วันที่  14-17 / 19-22

เดือนมิถุนายน 2559      วันที่  18-21 / 25-28

เดือนกรกฎาคม 2559    วันที่   2-5 / 9-12 / 16-19 / 23-26

เดือนสิงหาคมคม 2559    วันที่  11-14

 

วันแรกของการเดินทาง     สนามบินสุวรรณภูมิ    

23:35 น.     พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน เคานเตอร์ M ชั้น 4 ทางเข้าประตู 5-6 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค(CX) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ    คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง

 

วันที่สอง กรุงเทพฯ – เกาะฮ่องกง – อ่าวรีพลัสเบย์ – เขาวิคตอเรีย - ดูไฟ Symphony Of Light-เลดี้มาเก็ต

01:35 น.      นำท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX706

05.10 น.      ถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกาะลันเตา   หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จุดนัดพบประตูทางออก นำท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพานแขวนสำหรับรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สุดของโลกมีระยะทาง2.2กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงมื้อเช้า อาหารเช้าแบบติ่มซำ

นำท่านเดินทางเข้าสู่ อ่าวรีพลัสเบย์ ไหว้พระขอพร องค์เจ้าแม่กวนอิม ริมหาด ที่หลายๆคนมาขอแล้วก็สมหวังกันบ่อยครั้ง ให้ท่านได้ รับพลัง 1 ในจุดฮวงจุ้ย ที่ดีที่สุดในฮ่องกง ศาลาแปดเหลี่ยม หรือแม้กระทั่งได้ข้ามสะพานต่ออายุ ที่เชื่อว่าเมื่อได้เดินข้าม 1 รอบ จะต่ออายุได้ถึง 3 ปีและขอพรจากเทพเจ้าไซ่ซิ่งเอี๊ยที่ชายหาดน้ำตื้น

จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นสู่ เขาวิคตอเรีย ที่มีความสูง 397 เมตร เพลิดเพลินการถ่ายรูป เกาะฮ่องกง เกาลูน นิวเทอริเทอร์รี่ ตลอดจนเกาะใหญ่เกาะน้อยในทะเลจีนใต้

เที่ยง           รับประทานอาหาร เที่ยง ณ ภัคตาคาร

หลังจากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง เลดี้มาเก็ต แหล่งช้อปปิ้งทอดยาว 1 กิโลเมตร ที่มีร้านรวงขนาดเล็กกว่า 100 ร้านที่ขายเสื้อผ้า เครื่องประดับ และของที่ระลึกในราคาย่อมเยา

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

20:00 น.      นำท่านชม Symphony of light เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิล์ด เรคคอร์ด” ซึ่งการแสดงจะเปิดไฟที่ตกแต่งด้วยไฟสีต่างๆ ร่วมด้วยการยิงเลเซอร์ประกอบเพลงจากอาคารชั้นนำกว่า 40 แห่ง โดยเวลาที่ใช้ในการแสดงประมาณ 15 นาที เท่านั้น

                   นำท่านเข้าที่พัก PANDA/RAMADA/SILKA HOTELหรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่สาม  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

เช้า               รับประทานอาหารเช้าแบบติมซ่ำ   

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับนานาเครื่องเล่นหลากหลายชนิด ทั้ง 7 โซน Main Street, USA, Fantasyland, Adventureland, Tomorrow land, Grizzly Gulch และ ที่ดินของ Toy Story ทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม อาทิการนั่งรถไฟไอน้ำโบราณเพื่อชมรอบสวนสนุก, ชมขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูนจากดิสนีย์, นั่งรถไฟเหาะที่ SPACE-MOUNTAIN, ชมภาพยนตร์การ์ตูนสามมิติที่ MICKEY’S PHILHAR MAGIC, ชมละครเพลงพร้อมแสง สี เสียงอันตระการตาที่ FESTIVAL OF THE LION KING และผจญภัยไปกับการล่องเรือเข้าไปในป่าดงดิบที่ RAFTS TO TARZAN’S TREEHOUSE , หุบเขากริซลีย์หมีใหญ่ รถรางตะลุยขุมทองแดนเถื่อนกับ  Runaway Mine Cars , ไปในอาณาจักรของเล่นในสวนหลังบ้านของ Andy เพลิดเพลินกับของเล่นและกิจกรรมมากมายในโซน Toy Story Land .

20:00 น.      สัมผัสกับความตระการตาของขบวนพาเหรดใหม่ล่าสุด 'ดิสนีย์ เพนท์ เดอะ ไนท์' ในยามค่ำคืนที่วิเศษสุดและน่าอัศจรรย์ที่สุด และเปิดโลกทัศน์สู่สวนสนุกด้วยมิติของแสงสีใหม่ๆ  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์  ทิ้งท้าย การแสดงพลุไฟในชุด “DISNEY IN THE STARS” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ โดยจะจุดทุกวัน วันละ 1 ครั้งเท่านั้น

 

*** อาหารเที่ยงและอาหารค่ำไม่รวมอยู่ในรายการท่องเที่ยว เพื่อให้ท่านได้                                  เพลิดเพลินเต็มที่กับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างเต็มที่ท่านสามารถทานอาหารได้สะดวกสบายกับร้านอาหารและภัตตาคารมากมายภายในดิสนีย์แลนด์ ***

นำท่านเข้าที่พัก PANDA/RAMADA/SILKA HOTELหรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่สี่ แชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่ หยก - อิสระช็อปปิ้งถนนนาธาน -  สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้าแบบติมซ่ำ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นำแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ วัดหวังต้าเซียน วัดลัทธิเต๋าที่ชาวฮ่องกงและนักท่องท่องที่เดินทางมาเที่ยวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความศรัทธากันมาก วัดนี้มีอายุกว่าร้อยปี  ละได้ชื่อว่าเป็น  วัดที่ใครมาขอพรอะไร จะสมปรารถนาไปเสียทุกสิ่ง เดิมทีวัดนี้เป็นเพียงศาลเจ้าเล็กๆ ในย่าน Wan Chai ทางเกาะฮ่องกง ภายหลังได้มีการรวบรวมเงินบริจาคแล้วย้ายวัดมาตั้งอยู่บนเกาะเกาลูนในที่ปัจจุบัน นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับยอดเยี่ยม และร้านปี่เซี่ย สัตว์นำโชคลาภ,ความมั่งมี

เที่ยง            อิสระอาหารเที่ยง เพื่อการช้อปปิ้งอย่างต่อเนื่อง

บ่าย             นำทุกท่านเดินทางสู่ ถนนนาธาน ให้เวลาทุกท่านอิสระช้อปปิ้งที่ถนนนาธาน ขึ้นชื่อว่ามาเที่ยวฮ่องกง สิ่งที่ไม่ควรพลาด คือ ช็อปปิ้ง เพราะฮ่องกงถือเป็นเขตปลอดภาษีและท่าเรือน้ำลึกสำหรับขนถ่ายสินค้า นับเป็นประตูสู่ประเทศจีน และจากจีนสู่โลกก็ว่าได้ สินค้าแบรนด์เนมมากมายเลยมีขายราคาไม่แพงที่ฮ่องกง แหล่งช็อปปิ้งสำคัญที่ไม่ควรพลาด คือ ถนนนาธานบนฝั่งเกาลูนที่มีย่านช็อปปิ้งดัง ๆ อย่าง จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) ม่งก๊ก (Mong Kok) และ Ladies’ Marketถนนนาธานมีร้านค้าตลอดสองข้างทาง

18:30 น.      นำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินฮ่องกง

21:20 น.               เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค

                    เที่ยวบินที่ CX 617

23:10 น.               ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

22:20 น.               เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 709

00:10 น.               ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ

โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

หมายเหตุ สามารถออกเดินทางได้ขั้นต่ำ 20 ท่านขึ้นไป

ทิปสำหรับ ไกด์ท้องถิ่น/หัวหน้าทัวร์/คนขับรถ ** อัตราการให้ทิป  โดยประมาณ วันละ 45 HKD$ /ท่านลูกค้า / วัน  (ค่าใช้จ่ายโดยประมาณตลอดการเดินทาง 135 เหรียญฮ่องกง)

 

หมายเหตุ

หากผู้โดยสารที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ  (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ)กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากทางสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เวลาการบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

อัตราค่าบริการ

HONGKONG

DISNEYLAND

4 วัน 2 คืน BYCX706

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

วันที่ 19-22พค

/ 11-14 สค

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน

16,900

21,900

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน แบบมีเตียง

15,900

20,900

เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน แบบไม่มีเตียง

14,900

19,900

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

5,900

5,900

อัตรานี้รวมบริการ

•        ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค ชั้นประหยัด  เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

•        ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตรา

          ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559  และท่านต้องชำระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

•        ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )

•        ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

•        ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

•        ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ

•        ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

•        ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

•        ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

•        ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวมบริการ

ทิปสำหรับ ไกด์ท้องถิ่น/หัวหน้าทัวร์/คนขับรถ ** อัตราการให้ทิป  โดยประมาณ วันละ 45 HKD$ /ท่านลูกค้า / วัน  (ค่าใช้จ่ายโดยประมาณตลอดการเดินทาง 135 เหรียญฮ่องกง)

•        ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

•        ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซัก  รีดฯลฯ

•        ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

•        ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

•        สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

•        ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

การชำระเงิน

          ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำทัวร์เป็นจำนวน 10,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน เต็มจำนวน หลังจากมีการทำจองสำรองที่นั่งแล้ว 2 วันทำการ สำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิก

การยกเลิก

•        หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

•        หากผู้โดยสารท่านใด แจ้งยกเลิกหลังออกตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

•        รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

•        บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน

•        บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

•        บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

 

 

 

 

создать сайт