ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน ล่องเรือสำราญสุดหรู!!!

Thumb star pisces   ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน ล่องเรือสำราญสุดหรู!!! พิเศษ! ราคาสุดคุ้ม 14,900.-
 เซินเจิ้น  ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน ล่องเรือ Star Pisces by Star Cruise ระดับ 5 ดาว นมัสการวัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งตลาดจิมซาจุ่ย

starpices

ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน ล่องเรือสำราญสุดหรู!!!

STAR  PISCES  BY  STAR  CRUISES

 กำหนดการเดินทาง  

วันที่ 1-3,8-10,15-17,22-24 พ.ย.29พ.ย.-01ธ.ค.   14,900.- |  วันที่ 11-13,18-20,25-27 ต.ค. 6-8,13-15 ธ.ค.  15,900.- ***

วันแรก         สนามบินดอนเมือง ฮ่องกง – เซินเจิ้น

14.30 น.      คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 2 ประตู 8 เคาน์เตอร์สายการบิน

ซิตี้ แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องการเช็คอินและเช็คสัมภาระกระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

17.00 น.      ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินซิตี้ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ E8 326  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

20.20 น.      เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok ท่าอากาศยานแห่งใหม่ของฮ่องกง นำท่านข้ามด่านสู่เมืองเซินเจิ้น ซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง เป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญของจีนทางตอนใต้และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย นำท่านเข้าที่พัก  Royal Century Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง       ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน – ช้อปปิ้งสินค้าโอท็อป – ฮ่องกง – เช็คอินเรือ STAR PISCES

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ตลาดตงเหมิน เป็นศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้งสินค้าภายในประเทศ ที่นี่นับว่าเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาช้อปปิ้งเป็นอันดับสองรองจากห้าง Lowu ล่ะ เพราะนอกจากที่นี่จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้วยังเป็นแหล่งรวมเรื่องอาหารการกินอีกด้วย

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ร้านสินค้าพื้นเมืองของเซินเจิ้น อาทิ หยก ใบชา ครีมไข่มุก ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ฮ่องกง นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ 

16.00 น.           นำท่านเช็คอินเข้าสู่ เรือ STAR PISCES BY STAR CRUISE ระดับ 5 ดาวอิสระเตรียมพร้อมสู่ความบันเทิงต่างๆ ของเรือสำราญระดับโลกกับความสูง 12 ชั้น กับกิจกรรมบนเรือมากมายมายที่รอให้ท่านได้สัมผัส เมื่อถามถึงความบันเทิงแล้ว มีหลายอย่างให้คุณเลือกทำบนเรือ Star Pisces อย่างจุใจ!ชมโชว์คาบาร์เรต์ชั้นนำที่ Galaxy of the Stars หรือฮัมเพลงเบาๆไปทั้งคืนที่ Sunset Boulevard เป็นการหยุดพักผ่อนที่คุณสมควรได้รับ เราสัญญาว่าคุณจะมีช่วงเวลาที่ดีที่สุด

อีกทั้ง Star Pisces นั้นเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์สำหรับนักเดินทางทุกประเภทและนักบริหารธุรกิจ มีร้านค้า ศูนย์บันเทิงเริงรมย์ ศูนย์ธุรกิจและอื่นๆอีกมากมายที่จะเติมเต็มความต้องการของคุณ

19.00 น.         äดินเนอร์บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ ณ ห้องอาหาร พักบนเรือ Star Pisces (ห้องพักเป็นห้องแบบไม่มีหน้าต่าง )

***หมายเหตุ*** ระเบียบการแต่งกาย :
โปรดแต่งกายแบบลำลองแต่สุภาพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือ ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้นหรือรองเท้าแตะเข้าไปในสถานบริการอาหารและ เครื่องดื่ม โปรดนำเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมสำหรับการใช้บริการสปาและห้องออกกำลังกายมา ด้วย หากท่านมีความประสงค์จะใช้บริการดังกล่าว  อาหาร/ผลไม้: ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำอาหารขึ้นมาบนเรือ
ข้อจำกัดสำหรับผู้โดยสาร: ไม่อนุญาตให้สตรีที่มีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ และเด็กอายุไม่เกิน 6 เดือนล่องเรือหรือขึ้นเรือ

วันที่สาม       ฮ่องกง - วิคทอเรีย - จิวเวอร์รี่ – อ่าวน้ำตื้น –วัดกังหัน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ

07.00 น.     äบริการอาหารเช้า (บุฟเฟ่ต์)  ณ ห้องอาหารบนเรือ

08.00 น.       เช็คเอาท์ออกจากเรือ จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของ อ่าววิคทอเรีย VICTORIAที่มีชื่อเสียงระดับโลก และชมสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างอันทันสมัยยุคปัจจุบัน อาทิเช่น ตึก EXCHANGE SQUARE อาคาร BANK OF CHINA TOWER, ตึก HONG KONG BANK และตึกเอมไพร์ที่สูงที่สุด 101 ชั้น ณ ปัจจุบัน ฯลฯ นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของเกาะฮ่องกง ให้ท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ อ่าวน้ำตื้น  REPULSE BAY”หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้ สวนที่สุดแห่งหนึ่งและยังใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง นำท่านกราบนมัสการขอพรจากองค์รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณ ชายหาด REPULSE  BAY นำท่านข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี

เที่ยง            äบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่วัดเชอกุงหรือที่รู้จักกันดีในนามของ วัดแชกงหมิวหรือวัดกังหันวัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ของจีน ซึ่งชาวฮ่องกงและไทย จะไปสักการะผู้ที่เกิดปีชง จะแคล้วคลาดในเรื่องที่ไม่ดีทุกเรื่อง ....อิสระให้ท่านสนุกกับการ ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ยหรือย่านถนน  นาธานที่คนไทยเรียกกัน เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำชื่อดังนานาชนิด อาทิเช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เข็มขัด, น้ำหอมหรือของเด็กเล่น ณ จุดช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิเช่น DUTY FREE SHOP, ST. MICHEAL,HARBOUR CITY, OCEEAN TERMINAL อีกทั้งท่านยังสามารถ เลือกซื้อของฝากของคุณหนูที่ TOY R US ฯลฯ   

21.20 น.       เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ  เที่ยวบิน E8 329

23.30 น.       ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

          ã บนเรือ STAR PISCES ไม่มีเตียงเสริม หากท่านต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 4,900 บาท ***

อัตราค่าบริการ   (ไม่มีแจกกระเป๋าเดินทาง)

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่เด็กต่ำกว่า 12 ปี

เสริมเตียง

เด็กต่ำกว่า 12 ปี

ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว

, 1-3,8-10,15-17,

22-24 พ.ย.29พ.ย.-01ธ.ค.

14,900.- 

14,900.- 

4,900.-

11-13,18-20,25-27 ต.ค. 6-8,13-15 ธ.ค.  

15,900.-

15,900.-

4,900.-

@ @ อัตรานี้รวม @ @

ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ // ค่าน้ำมันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX // ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ // ค่าวีซ่ากรุ๊ป // ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม // ค่าที่พัก + เรือ Star Pisces // ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 15 กก. ต่อท่าน  

@ @ อัตรานี้ไม่รวม @ @

ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น  ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์  // ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ // ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี) //

*** ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 หยวน / คน / วัน , คนขับรถวันละ 10 หยวน / คน / วัน , หัวหน้าทัวร์ วันละ 10 หยวน / คน / วัน ***

@ @ เงื่อนไขการให้บริการ @ @

ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่งหน้า Passport , ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

*   เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

*   เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

*   กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

@ @ การยกเลิก @ @

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-13 วัน เก็บค่าเสียหาย 50 % ของราคาทัวร์

3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 วัน       เก็บค่าใช้จ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้น

@ @หมายเหตุ@ @

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ มีประกันอุบัhttp://english.ctrip.com/destinations/sight.asp%3Fresource%3D3399&h=200&w=163&sz=14&hl=th&start=41&tbnid=OZfCgeskyvjZyM:&tbnh=104&tbnw=85&prev=/images%3Fq%3Dmacau%26start%3D40%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dth%26lr%3D%26sa%3DN">ติเหตุทุกที่นั่ง ๆ ละ 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท

создать сайт