ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน (วัดพู-หลี่ผี-คอนพะเพ็ง-ตาดฟาน-ตาดฝาส้วม

Thum konpapeng

เที่ยวลาวใต้ 3 วัน 2 คืน
วัดพู-หลี่ผี-คอนพะเพ็ง-ตาดฟาน-ไร่ชา-ตาดเยือง-ตาดฝาส้วม

  

 

เที่ยวลาวใต้ 3 วัน 2 คืน

วัดพู-หลี่ผี-คอนพะเพ็ง-ตาดฟาน-ไร่ชา-ตาดเยือง-ตาดฝาส้วม

วันแรก   อุบลราชธานี - ปากเซ - วัดพู มรดกโลก                                                                                                                     ( - / กลางวัน / เย็น  )

07.00 น. รถตู้ปรับอากาศ V.I.P รอรับท่านที่สนามบินหรือสถานีรถไฟปราสาทวดภแบบเตมๆ

08.00 น. เดินทางจากอุบลราชธานี ไปยังด่านช่องเม็ก

09.00 น. ถึงช่องเม็ก ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และ ด่านศุลกากร จากนั้นนำท่านข้ามสะพาน ลาว – ญี่ปุ่นสะพานข้ามโขง

แห่งใหม่สู่เมืองปากเซ เมืองท่าสำคัญของแขวงจำปาสัก                                

11.00 น. ถึงเมืองปากเซ นำท่านชมรอบเมือง และชมความเป็นอยู่ของชาวเมืองปากเซ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าจำปาสัก ที่ตั้งของวัดพู ศาสนสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่สองของประเทศลาว ชมภาพสลักการกวนเกษียร

สมุทรและนางอัปสร  ชมบ่อน้ำเที่ยงหรือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  ภาพสลักตรีมูรติ  และหินบูชายันต์

17.00 น. กลับปากเซ มุ่งหน้าสู่ที่พักในตัวเมืองปากเซ

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง หลี่ผี - คอนพะเพ็ง                                                                                                                                                 (เช้า / กลางวัน /เย็น)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรม ที่พัก

08.00 น. เดินทางไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ของ น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกที่มีพลังรุนแรง สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวDSCN1706 resize

ที่มาเยือนจนได้รับการบอกเล่า ว่างดงาม ยิ่งใหญ่ เสมือน“ไนแองการ่าแห่งเอเชีย” 

11.00 น.  นำท่านล่องเรือสู่เกาะดอนคอน ที่ตั้งของน้ำตกหลี่ผี

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  จากนั้นนำชมน้ำตกหลี่ผี แห่งมหานทีสี่พันดอน  ชมซากหัวรถจักรไอน้ำ และสะพานรถไฟเก่าของ ฝรั่งเศส ก่อนชมน้ำตกหลี่ผี

16.00 น. อำลาน้ำตกหลี่ผี   มุ่งหน้าสู่ที่พักที่ปากเซ

18.00 น. ถึงปากเซ รับประทานอาหารเย็น จากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

วันที่สาม  ตาดฟาน - ไร่ชา กาแฟ - ตาดเยือง - อุทยานบาเจียง - อุบลราชธานี                                                                             (เช้า / กลางวัน / - )

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า จากนั้นมุ่งหน้าสู่ น้ำตกตาดเยือง ที่สวยงาม อีกที่หนึ่ง ซึ่งไม่ห่างจาก น้ำตกตาดฟานเป็นน้ำตกตาดฟาน

ขนาดใหญ่  ที่มีน้ำไหลแรง จนเกิด ละอองน้ำตก เป็น สีขาว ปลิวไสว ไกล ไปทั่ว สารทิศ อย่างสวยงาม จากนั้น เดิน

ทางไปยังเมืองปากซอง เมืองที่ปลูกชาและกาแฟเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศ ชม น้ำตกตาดฟาน น้ำตกสู่

120 เมตร ที่ซ่อนตัวอยู่ในความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานดงหัวสาว จากนั้นเดินทางสู่อุทยานบาเจียง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  หลังอาหาร ชม น้ำตกตาดฝาซ่วม น้ำตกหมากแงว บ้านบนต้นไม้ และหมู่บ้านชนเผ่าที่

รวบรวมชนเผ่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไว้ด้วยกัน สมควรแก่เวลานำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าของฝากของที่ระลึกที่ตลาดดาวเรืองก่อนอำลาเมืองปากเซมุ่งหน้าสู่

ช่องเม็ก

16.00 น. ถึงช่องเม็ก ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ก่อนกลับอุบลราชธานี

17.00 น. ถึงอุบลราชธานี  ส่งท่านที่สถานีรถไฟหรือสนามบิน

создать сайт