ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน (วัดพู-หลี่ผี-คอนพะเพ็ง)

Thum Watphu

ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน
วัดพู - คอนพะเพ็ง - หลี่ผี

 

ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน

วัดพู - คอนพะเพ็ง - หลี่ผี

วันแรก      ปากเซ - วัดพู                                                                                                                   ( - / กลางวัน / เย็น )

07.00 น.  รถและไกด์รอรับที่สนามบินหรือสถานีรถไฟอุบล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ช่องเม็ก  ปราสาทวดภแบบเตมๆ

09.00 น. ถึงช่องเม็ก ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางสู่เมืองปากเซ

11.00 น. ถึงปากเซ นำท่านชมรอบเมือง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเมือง

13.00 น.    ออกเดินทางไปยังวัดพู ศาสนถานขอมโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO ชมความโดดเด่นของตัว

ปราสาทที่สร้างอยู่บนภูเขาและลวดลายแกะสลักนางอัปสร และ ทวารบาล หน้าบันและทับหลังตามความเชื่อโบราณ ชมบ่อน้ำเที่ยง

หรือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ และหินบูชายันต์ ภาพสลักตรีมูรติ ร่องรอยของอารยะธรรมโบราณที่ยังหลงเหลือให้เห็นจนกระทั่งทุกวันนี้

16.00 น.    ออกเดินทางกลับปากเซ

18.00 น.    ถึงเมืองปากเซ   รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนหรือท่องราตรีเมืองปากเซตามอัธยาศัย

วันที่สอง  หลี่ผี - คอนพะเพ็ง                                                                                                          ( เช้า / กลางว้น / - )

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่ที่พัก

08.00 น.    ออกเดินทางไปยัง น้ำตกคอนพะเพ็ง แห่งมหานทีสี่พันดอน สัมผัสความยิ่งใหญ่ของน้ำตกDSCN1706 resize

ที่มีพลังรุนแรงที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจนได้รับการบอกเล่า

ว่างดงามยิ่งใหญ่ เสมือน “ไนแองการ่าแห่งเอเชีย” และเป็นน้ำตกใหญ่ที่สุดของลาวตอน

ใต้ก่อนที่แม่น้ำโขงจะไหลเข้าสู่ประเทศกัมพูชา

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นข้ามโขงกลับช่องเม็ก

15.30 น.   ถึงช่องเม็ก แวะช้อปปิ้งสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี ที่ชายแดนไทย-ลาว ก่อนนำท่านกลับอุบลราชธานี

17.00 น.   ถึงอุบลฯ แวะซื้อของฝากจากเมืองอุบลฯ ฝากทางบ้าน เช่น แหนมกระดูกหมูหมู ยอ เค็มสัปปะรด หรืออื่นๆอีกมากมายที่ขึ้นชื่อของ

เมืองอุบลฯ จากนั้นส่งที่สนามบิน หรือ สถานีรถไฟอุบลราชธานี

создать сайт