ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน (คอนพะเพ็ง-ตาดฟาน-อุทธยานบาเจียง)

Thum phasaum

 

ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน
หลี่ผี-คอนพะเพ็ง-ตาดฟาน-ไร่ชา-อุทยานบาเจียง-ช้อปปิ้งตลาดดาวเรือง

 

 

ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน

หลี่ผี-คอนพะเพ็ง-ตาดฟาน-ไร่ชา-อุทยานบาเจียง-ช้อปปิ้งตลาดดาวเรือง

วันแรก       ปากเซ - คอนพะเพ็ง - หลี่ผี                                                                                                                            ( - / กลางวัน / เย็น) 

07.00 น.    รถตู้/รถบัสเดินทางจากอุบลราชธานี ผ่านด่านช่องเม็ก ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร จากนั้นข้ามสะพาน ลาว–   

                ญี่ปุ่น  สะพานข้ามโขงแห่งใหม่สู่เมืองปากเซ เมืองท่าสำคัญของแขวงจำปาสัก เดินทางต่อไปยัง น้ำตกคอนพะเพ็ง แห่ง

1210253673

                มหานทีสี่พันดอน

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหาร สัมผัสความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่มีพลังรุนแรงที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

                ที่มาเยือนจนได้รับการบอกเล่าว่างดงามยิ่งใหญ่ เสมือน “ไนแองการ่าแห่งเอเชีย” 

15.00 น.    เดินทางกลับปากเซ

18.00 น.    ถึงที่พักที่ปากเซโรงแรมจำปาสักพาเลสหรือเทียบเท่า รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อน หรือท่องราตรีเมืองปากเซตามอัธยาศัย

วันที่สอง    ปากเซ – ตาดเยือง-ตาดฟาน – ไร่ชา – อุทยานบาเจียง                                                                                  (เช้า / กลางวัน / - ) 

07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า จากนั้นมุ่งหน้าสู่ น้ำตกตาดเยือง ที่สวยงามอีกที่หนึ่ง ซึ่งไม่ห่างจากน้ำตกตาดฟาน เป็นน้ำตกขนาด  1210253558

                ใหญ่  ที่มีน้ำไหลแรงจนเกิดละอองน้ำตกเป็นสีขาวปลิวไสว ไกลไปทั่วสารทิศอย่างสวยงาม จากนั้นเดินทางไปยัง 

                เมืองปากซอง เมืองที่ปลูกชาและกาแฟเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศ ชม น้ำตกตาดฟาน น้ำตกสู่ 120 

                เมตร ที่ซ่อนตัวอยู่ใน ความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานดงหัวสาวจากนั้นเดินทางสู่ อุทยานบาเจียง

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวันหลังอาหาร ชม น้ำตกตาดฝาซ่วม น้ำตกหมากแงว บ้านบนต้นไม้และหมู่บ้านชนเผ่า

                ที่รวบรวมชนเผ่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไว้ด้วยกัน สมควรแก่เวลานำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าของฝากของที่ระลึกที่ตลาด

ตาดฝาสวม                ดาวเรือง ก่อนอำลาเมืองปากเซมุ่งหน้าสู่ช่องเม็ก

16.00 น.    ถึงช่องเม็ก ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ก่อนกลับอุบลราชธานี

17.00 น.    ถึงอุบลราชธานี ส่งท่านที่สถานีรถไฟหรือสนามบิน

 

создать сайт