เวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงึม-วังเวียง-เวียงจันทน์ 3 วันทัวร์ (QV) โดย..... สายการบินลาวแอร์ไลน์

AD-VTV03-เวยงจนทน-เขอนนำงม-วงเวยง-เวยงจนทน-3-วนทวร-QV

เวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงึม-วังเวียง-เวียงจันทน์ 3 วัน(QV)

โดย..... สายการบินลาวแอร์ไลน์

กำหนดการเดินทาง      11-13 ธค., 15-17 มค., 20-22 กพ., 18-20 มีค., 8-10 เม.ย.59

ท่านละ15,900 บาท

ผจญภัยสไตล์เบาๆ ผู้ใหญ่ก็ได้ หนุ่มสาว ก็ดี ต้องเที่ยวที่ สปป.ลาว บ้านใกล้เรือนเคียง สัมผัสเมืองวังเวียง กับกิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่เมืองวังเวียง ชมถ้ำจัง ที่มีหินงอกสวยงาม ชมถ้ำปูคำ(บลูลากูน) ชมถ้ำช้าง ชมถ้ำน้ำ และล่องเรือลำน้ำซอง ชมวิถีชาวบ้านริมฝั่งและวิวทิวทัศน์สวยงามนักท่องเที่ยวขนานนามว่า “กุ้ยหลินเมืองลาว” ชมเขื่อนน้ำงึม พร้อมกับสัมผัสนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวง สปป.ลาว ชมพระธาตุหลวง ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย ชมพิพิธภณฑ์วัดสีสะเกด เที่ยวสบายๆ อาหารอร่อย ได้สาระ โฟโต้เวิลด์ทัวร์ฯ ผู้บุกเบิก GATE WAY INDOCHINA ชำนาญเส้นทางอินโดจีน ทางรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน และล่องเรือแม่น้ำโขง เป็นพิเศษ

วันแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ-เวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงึม-วังเวียง-ถ้ำจัง

07.00 น.      คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 

                   เคาน์เตอร์ R  แถว R1-3  สายการบินลาว(QV) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ

09.35 น.       เหินฟ้าสู่เวียงจันทน์  โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 442

10.35 น.       ถึงสนามบินวัดไต นครหลวงเวียงจันทน์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ไกด์ท้องถิ่นรอรับนำขึ้นรถตู้ปรับอากาศ หรือรถบัสปรับอากาศ แล้วเดินทางสู่เขื่อนน้ำงึม เป็นเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่และสวยงามของ สปป.ลาว  

12.30 น.       รับประทานอาหารกลางวันร้านริมเขื่อน

บ่าย              เดินทางสู่เมืองวังเวียง ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 13 เหนือระหว่างผ่านเมืองโพนโฮง-น้ำลีก-บ้านท่าเรือ และเมืองวังเวียง ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

16.00 น.       ถึงเมืองวังเวียง ชมถ้ำจัง ภายในมีพระพุทธรูปและหินงอกหินย้อย พร้อมกับชมตัวเมืองวังเวียงในมุมสูง

                   ถ่ายภาพอิสระตามอัธยาศัย

18.30 น.       รับประทานอาหารค่ำร้าน..... หลังอาหารนำเข้าที่พักโรงแรม SAVANHVANGVIENG/ THAVISOUK HOTOL AND RESORT หรือเทียบเท่า พักผ่อนอิสระ

วันที่สอง  ถ้ำปูคำ(บลูลากูน)-ถ้ำช้าง-ถ้ำน้ำ-ล่องเรือน้ำซอง

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

08.00 น.       ออกเดินทางสู่ถ้ำปูคำ(บลูลากูน) น้ำใส่สะอาด เล่นน้ำอิสระตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรเดินทางกลับ

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวันร้าน....

บ่าย              นำท่านชมถ้ำช้าง ซึ่งเป็นถ้ำที่สวยงาม แล้วชมถ้ำน้ำ เล่นน้ำอิสระตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านลงเรือ

เล็กล่องลำน้ำซองชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมฝั่งและวิวทิวทัศน์ยามเย็นที่สวยงาม ใช้เวลาล่องประมาณ 40 นาที

18.30 น.       รับประทานอาหารค่ำร้าน.... หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย พักโรงแรม SAVANHVANGVIENG/ THAVISOUK HOTOL AND RESORT

วันที่สาม  วังเวียง-โพนโฮง-เวียงจันทน์-หอพิพิธภัณฑ์วัดสีสะเกด-อนุสาวรีย์ประตูชัย-พระธาตุหลวง-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองร้าน OTOP-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก  

11.30 น.       ถึงนครหลวงเวียงจันทน์รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย              นำชมพิพิธภัณฑ์สีสะเกด วัดที่มีภูมิสถาปัตยกรรมงดงามมากแห่งหนึ่งของลาว ชมหอไตรหรือหอธรรมที่มีรูปทรงคล้ายมณฑปมีหลังคาหลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆ ตามศิลปะสกุลช่างล้านช้าง ลาว ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืน จากนั้นไปสักการะพระธาตุหลวง เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง(OTOP) ร้านจินตะนา เลือกซื้ออิสระตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรอำลานครหลวงเวียงจันทน์เดินทางสู่สนามบินวัดไต

18.35 น.       เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 445

19.35 น.       ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจ

***เวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงึม-วังเวียง-เวียงจันทน์3วัน(QV)***

หนังสือเดินทางไทยต้องมีอายุการเดินทางเหลือไม่น้อย กว่า 6 เดือน

มิฉะนั้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  กรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

อัตรานี้รวม   ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ และภาษีสนามบิน/ รถตู้ปรับอากาศ หรือรถบัสปรับอากาศท่องเที่ยว สปป.ลาว/ ที่พักโรงแรม 2 คืน(ห้องละ 2-3 ท่าน)/ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว/ อาหารตามระบุในรายการ/ ไกด์ท้องถิ่น/ เรือล่องน้ำซอง/ ประกันการเดินทางและรักษาพยาบาลวงเงินท่านละ

                   1,000,000/500,000 บาท(เฉพาะอุบัติเท่านั้น)/ น้ำดื่ม-ผ้าเย็น

อัตรานี้ไม่รวม   ทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ/ อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ/ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด / ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว/ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่ จ่าย 3%/ และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ  

เอกสารที่ใช้     พาสปอร์ต  ที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน  และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

หมายเหตุ :   โปรแกรมการเดินทางข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดถือและคำนึงถึงประโยชน์ท่านเป็นสำคัญ

                    

создать сайт