ลาวตอนใต้ 4 วัน 3 คืน (31 - 3 ม.ค.'58) Join Group

AD-ลาว-อบล-ปใหม-2015-กรปโกวเฒา

ลาวตอนใต้ 4 วัน 3 คืน

ตาดผาส้วม – ตาดฟาน – คอนพะเพ็ง – เมืองโขง – โขงเจียม

 

วันที่ 31/ธ.ค./57 อุบลราชธานี–ตาดผาส้วม-ตาดฟาน–พักสบายดีวัลเลย์  

08.00 น.            รับคณะที่อุบลราชธานี  ออกเดินทางสู่ด่านช่องเม็ก

09.30 น             ถึงด่านช่องเม็ก – วังเต่า ดำเนินการเอกสารผ่านแดนด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นออกเดินทางข้ามสะพานลาว – ญี่ปุ่นสู่เมืองปากเซ   ระหว่างทางชมความเป็นอยู่ของชาวเมืองปากเซสองฝากฝั่งทาง                        

12.00 น.            ถึงอุทยานบาเจียงรับประทานอาหารกลางวันและชม

                        น้ำตกตาดผาส้วม, บ้านต้นไม้, หมู่บ้านชนเผ่า

14.00 น.            เดินทางสู่เมือง ปากซอง ชมไร่ชา ไร่กาแฟ 

                        น้ำตกตาดฟาน หรือเรียกอีกว่าน้ำตกดงหัวสาว 

เป็นน้ำตกที่สูงที่สุด ของประเทศลาวซึ่งเป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 200 เมตร บรรยากาศโดยรอบน้ำตกเป็นสภาพอากาศชื้นหนาวเย็นตลอดปี  

16.00 น.            เข้าที่พักสะบายดีวัลเลย์

18.30 น.            รับประทานอาหารเย็น พักที่สะบายดีวัลเลย์ คืนที่ 1

วันที่ 1/ม.ค./58 คอนพะเพ็ง – เกาะดอนโขง – พักวิลล่าเมืองโขง  

06.30 น.            รับประทานอาหารเช้า

08.30 น.            ออกเดินทางไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ของ น้ำตกคอนพะเพ็ง

12.30 น.            ถึงน้ำตกคอนะเพ็ง รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นชมน้ำตกคอนพะเพ็งน้ำตกที่มีพลังรุนแรง

สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ที่มาเยือน จนได้รับการบอกเล่า ว่างดงาม ยิ่งใหญ่ เสมือน

“ไนแองการ่าแห่งเอเชีย”

15.00 น.            เดินทางสู่ที่พักวิลล่าเมืองโขงที่เกาะดอนโขง

18.00 น.            รับประทานอาหารเย็น พักที่วิลล่าเมืองโขง คืนที่ 2

 

วันที่ 2/ม.ค./58   ตลาดดาวเรือง – โขงเจียม – อุบลราชธานี             

06.30 น.            รับประทานอาหารเช้า

08.30 น.            ออกเดินทางสู่เมืองปากเซ

10.30 น.            ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกนานาชนิดที่ตลาดดาวเรือง เช่นเครื่องเงินผ้าไหม ลาว  

12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวันในเมืองปากเซ

13.00 น.            ออกเดินทางสู่ด่านช่องเม็ก

14.00 น.            ถึงด่านช่องเม็ก ดำเนินการเอกสารตรวจคนเข้าเมือง ให้ลูกค้าได้เดินช้อปปิ้ง

ที่ร้านปลอดภาษี

15.00 น.            เดินทางสู่อำเภอโขงเจียม

18.00 น.            รับประทานอาหารเย็น พักที่ อารยารีสอร์ท/พีรดาริเวอร์วิว อ.โขงเจียม คืนที่ 3

           

วันที่  3/ม.ค./58 โขงเจียม – อุบลราชธานี                                     

06.30 น.            รับประทานอาหารเช้า

08.00 น.            เสาเฉลียง, ผาแต้ม, น้ำตกสร้อยสวรรค์

12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น.            ส่งคณะที่อุบลราชธานี

--------------------------------------- จบทัวร์ ------------------------------------------

หมายเหตุ          กำหนดการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการ   ท่านละ 7,900 บาท

อัตรานี้รวม                    ค่ารถบัสปรับอากาศ

                                    ค่าทีพัก 3 คืน (ห้องคู่)

                                    ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

                                    ค่าเอกสารผ่านแดน

                                    ค่าเข้าชมสถานที่

                                    บริการน้ำดื่ม+อาหาร

                                    ประกันภัยการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม    ค่าวีซ่าชาวต่างชาติ, มินิบาร์, และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

создать сайт