ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล 5 วัน

 

Muldhaley

เยือน "อินเล" มัลดีฟส์แห่งพม่า

ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล  5 วัน

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างหน้าพระมหามัยมุนี ที่มัณฑเลย์  สักการะเจดียชเวสิโกง..ชมป่าเจดีย์พันองค์ สุดงดงาม ณ พุกาม

สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา..ลูกแห่งทะเลสาบอินเล  สักการะพระบัวเข็ม  อายุนับพันปี 

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย ณ พระมหาเจดีย์ชเวดากองที่ย่างกุ้ง

 

อาหารพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง, สลัดกุ้งมังกร

ไม่พลาดกับ..โชว์หุ่นกระบอกศิลปะพื้นเมืองพม่า  พร้อมทดลองชิมอาหารพื้นเมืองของพุกาม

  

วันแรก         กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง – วัดบารมี - พระนอนเจ๊าทัตจี- พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

04.30.      พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสายขาออก ชั้น 4 (ประตู 6) เคาน์เตอร์ N สายการบินเมียนม่าร์ แอร์เวย์ (8M) เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

06.40 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบินเมียนม่าร์ แอร์เวย์เที่ยวบินที่  8M 336 (เวลาที่พม่าช้ากว่าเมืองไทย 30 นาที

07.25 น.      เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เม็งกะลาดง เมืองย่างกุ้ง  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่วัดบารมี ให้สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง พระเกศาธาตุ

สามารถเคลื่อนไหวได้  พร้อมนำท่านชมพระบรมสารีริกธาตุเก็บไว้ในเจดีย์ทอง ซึ่งเป็นของพระโมคลาพระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์หลายๆ ท่านด้วยกัน

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี  นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามมาก โดยเฉพาะดวงตา และพระบาทเจดยชเวดากองมีภาพมงคล 108 ประการ จากนั้นนำชม เจดีย์ชเวดากอง  เจดีย์ทองแห่งเมืองดากองหรือตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง) แห่งลุ่มน้ำอิระวดี มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะเมื่อกว่า  2,000 ปีก่อน มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคำโอบหุ้มอยู่เป็นน้ำหนักถึง 1100 กิโลกรัมยอดฉัตรประดับประดาด้วยเพชรพลอยอัญมณีล้ำค่ากว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่รอบๆ องค์พระเจดีย์ชเวดากองเป็นลานกว้างรองรับแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนได้จำนวนมาก บริเวณทางขึ้นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถง สร้างด้วยเครื่องไม้หลังคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสำหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหว้บูชาเจดีย์ชเวดากองเป็นนิตย์ จะนำมาซึ่งบุญกุศลอันเป็นหนทางสู่การหลุดพ้นทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวล บ้างนั่งทำสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคำ และบ้างเดินประทักษัณรอบองค์เจดีย์ จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดพระพทธไสยยาต เจาทตจชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น  สีเหลือง, สีน้ำเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นต้น

19.00.     รับประทานอาหารค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์ นานาชนิดให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองแบบพม่า พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์

                      ของพม่า อันงดงามอ่อนช้อย ณ ภัตตาคารการะเวก บนทะเลสาบหลวง ภัตตาคารนี้สร้างในปีที่ 2513 เลียนแบบเรือกัญญาหัวเรือเป็นรูปนกการะเวก สัตว์ในวรรณคดีป่าหิมพานต์ ท่านสามารถเห็นทิวทัศน์ของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

                      ได้งดงามน่าประทับใจอย่างยิ่ง 

ã พักที่  CENTRAL HOTEL, ASIA PLAZA HOTEL, ORCHID HOTEL หรือเทียบเท่า  3 ดาว

 

วันที่สอง     ย่างกุ้ง-พุกาม-เจดีย์ชเวสิกอง-กะยันสิททาอูมิน-วิหารโลเมงโล-วิหารอานันทา-วิหารธรรมมายันจี-เจดีย์ซานดอร์ 

เช้า                รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บริการอาหารกล่อง)

06.30 น.     เดินทางสู่ พุกาม โดยสายการบินแอร์บะกัน  เที่ยวบินที่ W9009

07.50 น.     เดินทางถึง เมืองพุกาม เมืองแห่งโบราณสถาน ท่านจะได้ชมสถูปเจดีย์ และวิหาร ส่วนที่รอดพ้นจากภัยแผ่นดินไหว

และการกัดเซาะของแม่น้ำอิระวดีมีอยู่ไม่น้อยกว่า 2,000 แห่ง ถูกขนานนามว่าเป็น"ดินแดนแห่งป่าพระเจดีย์" นำท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง  (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่มีอายุกว่า  900 ปีขึ้นไป ภายในเชื่อว่าประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจากพระสรีระหลายส่วน ทั้งที่เป็นธาตุจากไหปลาร้า พระเจดย ชเวสกองพระนลาฎ ตลอดจนพระเขี้ยวแก้วของพระเจ้าอโนรธา ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาณาจักรพุกาม ชมระฆังใหญ่ ซึ่งพระเจ้าบุเรงนองโปรดให้หล่อขึ้นเพื่ออุทิศแก่พระเจดีย์ชเวสิกอง เมื่อคราวยกทัพมาตีพุกามได้ นอกจากนั้นเราจะได้ชม ผีนัด หรือผีบ้านผีเมือง ซึ่งเป็นความเชื่อและนับถือของชาวพม่า รวมจนถึงอาณาจักรล้านนาด้วย  จากนั้นชมวัดกะยันสิททาอูมิน ซึ่งมีลักษณะเป็นถ้ำสำหรับการจำศีลภาวนา ชมจิตรกรรมฝาผนังภายในถ้ำ  ซึ่งภาพของพระพุทธองค์เสด็จลงจากดาวดึงส์ เพื่อเสด็จไปเทศน์โปรดพระพุทธมารดา นอกจากนี้ที่เพดานเหนือประตูทางออกมีลวดลายพระพุทธบาทที่สวยงามมากอีกด้วย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดมนูหะ  สร้างโดยพระเจ้ากษัตริย์มอญที่ถูกจับตัวมาเป็นเชลยศักดิ์อยู่ที่พุกามพร้อมมเหสี  และพลเมืองมอญอีกว่า 30,000 คน ที่ถูกกวาดต้อน มาเมื่อครั้งที่พระเจ้าอโนรธาตีเมืองสะเทิมได้ใน ปี พ.ศ. 1600 และยึดพระไตรปิฎก 30 ชุดมาไว้ที่พุกาม  การที่พระเจ้ามนูหะทรงสร้างวิหารแห่งนี้ขึ้นก็เพื่อเป็นการถ่ายทอด  และระบายให้ได้รับรู้ถึงความอึดอัดใจ  และความไม่สบายใจที่พระองค์มีต่อการต้องตกเป็นเชลยเช่นนี้ภายในวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ 3 องค์ ซึ่งองค์ประธานนั้นมีขนาดมโหฬารบริเวณพระอุระของพระพุทธรูปมีขนาดโตพองจนรู้สึกได้ถึงความอึดอัดที่ทับถมในจิตใจของพระองค์ หากเดินเข้าไปตามช่องว่างระหว่างวิหารกับพระพุทธรูป  จะพบกับพระพุทธรูปปางไสยาสน์อีก 2 องค์  ซึ่งก็ขนาดใหญ่โตจนทำให้วิหารคับแคบลงไปถนัดตาเช่นกัน

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย               ชมวัดอานันทาวิหาร เป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ที่ขึ้นชื่อได้รับการยกย่องว่าเป็น “เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม” เป็นที่รู้จักเหนือวิหารทั้งหลาย สร้างโดยพระเจ้าจานสิตา  เมื่อก่อนยอดพระเจดีย์ยังเป็นสีขาวเหมือนกับพระเจดีย์องค์อื่นๆ ของพุกาม แต่รัฐบาลพม่าได้มาทาสีทองทับเมื่อปี พ.ศ. 2533วดอานนทวหาร เพื่อสมโภชการสร้างอานันทวิหารครบรอบ 900 ปี  ตัววิหารเป็นทรงสี่เหลี่ยม มียอดเป็นฉัตรทอง มีมุขเด็ด ยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนไม้ปิดทอง สี่ทิศ มีลักษณะเดียวกัน ขนาดสูงถึง31 ฟุต ประกอบด้วย  พระกกุสันโธพุทธเจ้า ซึ่งเดิมทีประจำอยู่ทิศตะวันออก แต่ได้ถูกย้ายมาประจำทิศเหนือ, พระโกนาคมนพุทธเจ้า  สร้างขึ้นใหม่ ประจำทิศตะวันออก, พระกัสสปพุทธเจ้า  ประจำทิศใต้, พระโคดมพุทธเจ้า ประจำทิศตะวันตก

จากนั้นชมวิหารธรรมมายันจี วิหารที่วัดนี้ได้ชื่อว่าใช้ความหนาแน่น ความละเอียดพิถีพิถันในการสร้างมากที่สุดในพม่าก็ว่าได้ จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อ เครื่องเขิน เป็นสินค้าพื้นเมืองของพุกามที่ขึ้นชื่อ ข้อเด่นของเครื่องเขินคือ ความประณีตและลวดลายที่วิจิตรบรรจง  จากนั้นชมเจดีย์ชเวสันดอ เชื่อกันว่าภายในบรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า   และยังมีรูปปั้นเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดูตั้งอยู่บริเวณลานของวิหาร  จึงมีชื่อเรียกแบบฮินดูว่าเจดีย์กาเนซา จากบริเวณนี้ท่านสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า และเจดีย์น้อยใหญ่ที่ตั้งอยู่รายรอบจนได้สมญานามว่า “ป่าทะเลเจดีย์”

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอกที่หาชมได้ยาก  อันเป็นศิลปะที่งดงามอ่อนประดุจมีชีวิตพร้อมให้ท่านได้ทดลองลิ้มรสอาหารพื้นเมืองของคนพม่า

                      พักที่ THAZIN GARDEN HOTEL  หรือเทียบเท่า  3*

 

 

วันที่สาม     พุกาม-มัณฑเลย์-สะพานไม้อูเบง-วัดกุโทดอ-วัดชเวนันดอ-พระราชวังมัณฑเลย์-ชมวิวมัณฑะเลย์ฮิล

เช้า                รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.15 น.     เดินทางสู่ มัณฑเลย์ โดย สายการบินแอร์บะกัน เที่ยวบินที่ W9009

08.45 น.     ถึง มัณฑเลย์ เมืองหลวงเก่าของพม่าอีกแห่งหนึ่ง

                      จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ ซึ่งเป็นเมืองหลวงก่อนที่จะย้ายไปเมืองมัณฑเลย์  นำท่านชมสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ชมวัดกุโทดอสะพานไมสกทยาวทสดในโลก ซึ่งพระเจ้ามินดงทรงใช้เป็นที่สังคายนาพระไตรปิฎก ที่วัดนี้จึงเป็นที่เก็บพระไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุดในโลก พระไตรปิฎกนี้สลักลายบนแผ่นหินขนาดใหญ่ถึง 729 แผ่น แต่ละแผ่นตั้งอยู่โดยมีศาลาคลุม ตั้งเรียงรายเป็นแถวแนวในวัด

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมวัดชเวนันดอ ชมอาคารไม้สักทองสลักเสลาด้วยลวดลายที่งามวิจิตร อาคารนี้เคยเป็นพระตำหนักที่ประทับของพระเจ้า มินดง เมื่อสิ้นพระชนม์ลงแล้ว พระเจ้าทีบอ (กษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่า) ได้รื้อมาถวายวัดภายในอาคารยังตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเล่าเรื่องมหาชาดก 10 ชาติ ที่ยังคงความสมบูรณ์มากที่สุดจากนั้นผ่านชมวัดอตุมาชิ สร้างโดยพระเจ้ามินดง เป็นอาคารไม้ตกแต่งด้วยปูนปั้นมีระเบียงรอบถึง 5 ชั้น แตกต่างจากวัดอื่นๆ ต่อมาถูกไฟไหม้หมด ขณะนี้ทางการพม่าได้ก่อสร้างขึ้นมาใหม่ในรูปแบบเดิม ชมพระราชวังมัณฑเลย์ สร้างขึ้นเมื่อย้ายราชธานีมาจากอมรปุระ เป็นพระราชวังขนาดใหญ่มีประตูเข้าถึง 12 ประตู ตัวพระราชวังเป็นหมู่อาคารไม้และตึก ประกอบด้วยท้องพระโรง พระที่นั่ง และตำหนักต่างๆ ทั้งหมดถูกไฟไหม้เมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ปัจจุบันทางการพม่าได้จำลองขึ้นใหม่อีกครั้งบนฐานเดิม นำท่านชมวิธีการทอผ้าพื้นเมืองของพม่า  ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก  ของที่ระลึกสมควรแก่เวลานำท่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่าที่ ภูเขามัณฑเลย์

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

   พักที่  AYEYARWADDY  HOTEL หรือเทียบเท่า  3*  

 

วันที่สี่          พิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี -วัดกุสินารา – มัณฑะเลย์ - SHWE YAN PHE –ทะเลสาบอินเลย์-นมัสการพระบัวเข็ม

04.00 น       นำท่านร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี และร่วมกันถวายผ้าจีวรแด่พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองพระพกตรพระมหามนธรรมวดี เมื่อปี พ.. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ..2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ..2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 เชิญทุกท่านร่วมทำบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน สวยงามมาก

เช้า                รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

06.00 .      ออกเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์  

08.50 น.      ออกเดินทางสู่สนามบินเฮโฮโดยสายการบิน YANGON AIRWAYS  เที่ยวบินที่  HK918

09.20 น.      เดินทางถึงเดินทางถึงสนามบิน HEHO เดินทางต่อสู่ทะเลสาบอินเล  สู่เมืองยอง ชเว โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทาง

                      นำท่านชมวัด SHWE YAN PHEซึ่งแปลว่าสมปรารถนามีอายุ 115 ปี สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่   

11.00 .      เดินทางถึงเมืองยอง ชเว ชมเมืองยอง ชเว ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพม่า และชนกลุ่มต่าง ๆ ของรัฐฉาน มากถึง 35 ชนเผ่าทะเลสาปอนเล ซึ่งในประเทศพม่ามีมากกว่า 135 เชื้อชาติ และเจดีย์เก่าแก่ประจำเมืองยอง ชเว จากนั้นนำคณะลงเรือ ชมความงามของทะเลสาบอินเล ชมวิถีชีวิตของชาวอินตา (ลูกแห่งทะเลสาบอินเล) ที่อาศัยอยู่รอบ ๆ ทะเลสาบ นำท่านไปชมตลาดเช้าของชาวอินตา ซึ่งจะมีอยู่หลายแห่งหมุนเวียนกันไป เรียกว่า  FIVE DAYS MARKET จะเป็นศูนย์รวมของชนเผ่าต่างๆ ขนของจากดอย ใส่เกวียนมาขายกันในตลาดแห่งนี้ ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆอย่างใกล้ชิด ท่านจะได้ผ่านหมู่บ้านชาวประมง,หมู่บ้านผลิตเครื่องเงิน, เครื่องทอง, โรงงานตีมีดแบบโบราณโดยวิธีเผาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับวิธีการหาปลาแบบชาวอินตาโดยใช้เท้าพายเรือขาเดียว

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร กลาง ทะเลสาบ พร้อมสัมผัสกับวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบ และนำท่านไปนมัสการพระบัวเข็ม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่แกะจากไม้จันทน์ อายุนับพันปี เดิมมีขนาดเพียง 5 ..แต่ด้วยศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนได้มาปิดทองจนมีขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง 6 เท่า  นำท่านล่องเรือต่อไปยังศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา ชมการทอผ้าไหม, ผ้าฝ้าย ลวดลาย ต่าง ๆ ที่สวยงามยิ่งที่หมู่บ้านอินปอค่อน น่าซื้อเป็นของที่ระลึก  หลังจากนั้นเดินทางกลับไปหมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมือง และสวนลอยน้ำ (Floating Garden) ที่ปลูกผักมากมาย เช่น พริก, ผักกาด, มะเขือเทศ ในจำนวนมากพอที่จะเลี้ยงคนพม่าทั้งประเทศได้ หลังจากนั้นนำท่านไป Nga-Phe-Kyanng Monastary เป็นสำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปสำคัญ ๆ ไว้เป็นจำนวนมากเป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถาน ประกอบด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้น สร้างในปี ค.. 1205 สมัยพระเจ้ามินดง และชมแมวกระโดดลอดบ่วงซึ่งได้รับการฝึกมาอย่างดีจากพระวัดนี้เพื่อโชว์ให้นักท่องเที่ยวโดยฉพาะ ได้เวลาสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักที่ PHUPIN  HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

 

วันที่ห้า     ทะเลสาบอินเลย์ - ย่างกุ้ง - เจดีย์กาบาเอ -  ตลาดสก๊อต - กรุงเทพฯ

05.30 .      อรุณสวัสดิ์ยามเช้า สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ของทะเลสาบอินเลยามเช้า

06.00 .      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

06.30 .      นำท่านออกเดินทางกลับสู่เมือง เมืองยอง ชเว (Nyuang Shwe) แล้วสู่สนามบินเฮโฮ

09.35 น.      บินลัดฟ้าสู่กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบินย่างกุ้งแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ HK 918

10.45 น.      เดินทางถึงสนามบินเม็งกะลากรุงย่างกุ้ง  นำท่าน ผ่านชมทัศนียภาพและเก็บภาพความประทับใจของ เจดีย์ซูเลย์ ซึ่งวดพระหนออน

                      เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมกลางเมืองย่างกุ้ง สร้างในสมัยที่อังกฤษยังปกครองพม่าอยู่ เปรียบเจดีย์ซูเลย์นี้ได้ดั่งหัวใจ

                      ของย่างกุ้ง เพราะชาวอังกฤษได้วางผังเมืองให้เจดีย์นี้เป็นศูนย์กลาง สวนสาธารณะมหาบัณฑุละ ภายในสวนมี

                      อนุสาวรีย์อิสรภาพ รูปเสาแหลมสูง  40 เมตร ล้อมรอบด้วยเสาหินสูง 9 เมตร 5 ต้น แทนรัฐที่ปกครองตนเองกึ่งอิสระ

                      5 รัฐ คือ ฉาน กะฉิ่น กะยิน (กะเหรี่ยง) กะยา และชมเมืองย่างกุ้งที่สร้างตามแบบศิลปะ วิกตอเรียผ่านศาลฎีกา และ

                      ศาลอุธรณ์ และอาคารสำคัญต่างๆ  ที่ก่อสร้างตามแบบอังกฤษ (แวะถ่ายรูป)

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... เมนูพิเศษ  สลัดกุ้งมังกร  เป็ดปักกิ่ง

นำท่านเลือกซื้อสินค้าที่ สก๊อตมาร์เก็ต  ซึ่งสร้างโดยชาวสก๊อตสมัยเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ท่านจะสามารถซื้อหาของที่ระลึกพื้นเมืองได้มากมายในราคาถูก เช่น ไม้ และงาช้างแกะสลัก พระพุทธรูปไม้

หอมแกะสลัก  แป้งทานาคา  ผ้าปักพื้นเมืองและเครื่องเงิน  นำท่านชม วัดพระหินอ่อน ซึ่งเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปทำจากหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก  และนำท่านชมความน่ารัก แสนรู้ของ ช้างเผือก ที่มีลักษณะทั้ง 9ประการตรงตามตำราโบราณ ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบัน  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเม็งกะลาดง

16.30 .      ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  8M 331

18.15 น.      เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

****** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  (* * กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป **) ******

 

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) /ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ/ ค่าภาษีสนามบินไทย และพม่า

ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พัก 4 คืน / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ /

มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท/ค่าวีซ่าพม่า  810  บาท (วีซ่ากรุ๊ป 

ใช้เวลายื่น  7 วันทำการ)

 

อัตรานี้ไม่รวม

ž ยื่นวีซ่าเร่งด่วน  กรณีส่งเอกสารหลัง 10 วันทำการต้องชำระค่าวีซ่าเร่งด่วน 1 วัน  (ยื่นเช้า รับบ่าย) เพิ่มจากค่าทัวร์ 450 บาท/
ท่าน (ลูกค้าสามารถยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเองใช้เวลา  3 วันทำการ) /ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับ
ผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  /  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.  
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ฯลฯ  /ค่าภาษีน้ำมันที่มีการปรับเพิ่มจากสายการบิน /
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   / ค่าทิปไกด์, คนขับ, หัวหน้าทัวร์ประมาณ 500.-/ลูกค้า 1 ท่าน

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าประเทศพม่า

žหนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง

žรูปถ่ายสี  พื้นหลังขาวเท่านั้น ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป   (อัดด้วยกระดาษโฟโต้เท่านั้น)

ž สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมกรอกข้อมูลส่วนต้ว ในแบบฟอร์มขอวีซ่า

                        

·       เอกสารที่ต้องใช้: หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

 

เด็กมีเตียง

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็กไม่มีเตียง

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยว

เพิ่ม

23-27 มกราคม 56

34900

33900

31900

6,500.-

11-15,12-16,13-17 กุมภาพันธ์ 56

35900

34900

32900

6,500.-

13-17,20-24,27-31 มีนาคม 56

34900

33900

31900

6,500.-

4-8,11-15,12-16 เมษายน 56

35900

34900

32900

6,500.-

 

                 

                      ********************* ขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ *************************

создать сайт