ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 5วัน 4 คืน

Thumb chawadakong

 

ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 5วัน 4 คืน
ร่วมสักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า มหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน

 

 

ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 5วัน 4 คืน

ร่วมสักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า มหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน

สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ (8M)

( เริ่มอุบล-จบอุบล )

วันแรก       อุบล -กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง – China Town (-/L/D)

08.00 น.            คณะพร้อมที่จุดนัดพบ จ. อุบลราชธานี รถโค้ชปรับอากาศนำท่านเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิสนามบน พมา มงกาลาดง

12.00 น.            ถึง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ บริการอาหารกลางวัน

13.00 น.            ออกเดินทางต่อสู่สนามบินสุวรรณภูมิ

16.00 น.            ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอินที่นั่งและสัมภาระ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ N เคาน์เตอร์ สายการบิน เมียนมาร์แอร์เวย์

18.30 น.            เดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบิน Myanmar Airway เที่ยวบินที่ 8M332 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

19.15 น.            เดินทางถึง สนามบินมิงกะลาดง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศ เข้าตัวเมืองย่างกุ้ง (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) เพื่อรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมย่านไชน่าทาวน์เมืองย่างกุ้ง ชมย่านการค้าที่มีสินค้าทุกชนิดในย่านนี้ นำท่านสู่ที่พักโรงแรม CHATRIUM ( NiKKO) HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง     หงสาวดี - วัดจักคะไวย– วังบุเรงนอง – พระธาตุมุเตา – พระธาตุอินทร์แขวน (B/L/D)

06.00 น.            อรุณสวัสดิ์ยามเช้า

07.00 น.            รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี ด้วย รถโค้ชปรับอากาศ นำท่านร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ที่วัดจักคะไวย ซึ่งเป็นวิทยาลัยสงฆ์ ใหญ่เป็นที่สองของประเทศ มีพระสงฆ์และเณร ที่มาเรียนและศึกษาธรรมอยู่ที่นี่มากกว่า 500 รูป หลังจากนั้นนำท่านชมโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในใจกลางเมืองหงสาวดี คือ พระธาตุมุเตา ซึ่งได้บูรณะขึ้นโดยพระเจ้าบุเรงนอง (พระเจ้าบะยิ่นเนาน์) เพื่อบรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า เพื่อเสริมบารมี อันถือว่าเป็นพระเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศพม่า นำท่าน ชมพระราชวังบุเรงนอง พระตำหนักของพระสุพรรณกัลยา ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงเสาเรือนไทย ชื่นชม สถาปัตยกรรมอันงดงามของเมืองหงสาวดีพระธาตอนทรแขวน

12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี

บ่าย                  นำท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิง เขาไจ้เที่ยว) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ถึงคิมปูนแค้มป์ หยุดพักเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้เที่ยว (ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 1 ชั่วโมง) ชมทัศนียภาพป่าเขาน้ำตกและลำธารอันสวยงามสองข้างทาง พร้อมสัมผัสถึงความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้นเรื่อย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน หยุดเปลี่ยนรถเป็นเสลี่ยง จากนี้ขึ้นไปอีกประมาณ 45 นาที จากจุดนี้ท่านสามารถเดินขึ้นเขา หรือนั่งเสลี่ยงขึ้นเขา (ลักษณะเสลี่ยงเป็นเก้าอี้ผ้าใบผูกกับไม้ไผ่ขนาดใหญ่ 2 ลำ หามด้วยคน 4 คน ข้างหน้า 2 ข้างหลัง 2 คน )ถึงที่พัก โรงแรมไจ้โถ่ เป็น โรงแรมที่อยู่ใกล้พระธาตุอินทร์แขวนมากที่สุด ซึ่งมีอยู่โรงแรมเดียวเท่านั้น มีทัศนียภาพงดงามมากท่ามกลางขุนเขาทะเลหมอก  ทุกท่านเช็คอินเข้าห้องพักเก็บสัมภาระเป็นที่เรียบร้อย   ท่านจะ ตื่นตาตื่นใจกับพระธาตุอินทร์แขวนซึ่งอยู่ใกล้ที่พักมาก ใช้เวลาเดินทางเพียง 10  นาที   อิสระให้ท่านตามอัธยาศัย

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารโรงแรมเรียบร้อยแล้ว  เชิญท่านไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะสักการะกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ้เที่ยว ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 22.00 น. เท่านั้น พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง “เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน (กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็กสำหรับค้างคืน คืน บนพระธาตุอินทร์แขวน กระเป๋าใบใหญ่จะไม่สะดวกในการนำขึ้นเขา)

วันที่สาม    พระธาตุอินทร์แขวน – พระนอนชเวตาเลียว - วัดไจ๊ปุ่น - เจดีโบดาทาวน์ - เทพทันใจ การะเวกโชว์ –  เจดีย์ชเวดากอง (B/L/D)

05.00 น.            เชิญท่านนมัสการ  พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ใส่บาตรตามอัธยาศัย ใส่บาตรพระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธ พระนอนชเวตาเลยวมีชุดจำหน่ายบริเวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ ท่านจะ พบกับบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่น ทิวทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้ อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา การที่ก้อนหินสีทองวางหมิ่นเหม่บนหน้าผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกับพระอินทร์นำไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์

07.00 น.            รับ ประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักจากนั้นให้ท่านเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางกลับสู่ กรุงย่างกุ้งตามเส้นทางเดิม นำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศ ให้ท่าน ช้อปปิ้งของฝากจากเมืองหงสาวดี

12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี

บ่าย                  นำชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่ง บูรณะเมื่อ พ.ศ.2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ประกอบด้วยองค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต วดไจปนสามพระองค์คือ พระพุทธเจ้าโกนาคมโน (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันโธ (ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และ สาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง  นำท่านชม  เจดีย์โบดาทาวน์ (เจดีย์โปตา ทอง) ซึ่งเป็นสถานที่สักสิทธิ์ ตามตำนานกล่าวไว้ เมื่อราว 2000 ปีก่อนกษัตริย์มอญมีนามว่า พระเจ้าโอกาละปะ ทรงบัญชาให้นายทหารระดับแม่ทัพ1000นาย ตั้งแถวถวายสักการะแด่พระเกศธาตุที่นายวาณิชสองพี่น้องอัญเชิญมาทางเรือ และมาขึ้นฝั่งเมืองตะเกิงหรือเมืองดากอง ณ บริเวณนี้    จึงสร้างเจดีย์โบดาทาวน์นี้และทรงแบ่งเส้นพระเกศธาตุไว้1เส้น บรรจุในเจดีย์เพื่อบูชา ก่อนนำไปบรรจุไว้ในเจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สำคัญอื่นๆ (สถานที่แห่งเดียวที่ท่านสามารถมองเห็นพระเกศธาตุด้วยสายตาของท่านเอง) นำท่านสักการะ รูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี ) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนาทันที  นั่งรถชมบรรยากาศเมืองย่างกุ้งผ่านชม เจดีย์ซูเล ซึ่ง เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมกลางเมืองย่างกุ้ง  สร้างในสมัยอังกฤษปกครองพม่าอยู่   เปรียบเจดีย์ซูเลนี้ได้ดังหัวใจของย่างกุ้ง  เพราะชาวอังกฤษได้วางผังเมืองให้เจดีย์นี้เป็นศูนย์กลาง จากนั้นนำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวดากอง พระ เจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยปี ห่อหุ้มทองคำหนักยี่สิบสามตัน ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้นและอัฐิบริขารของ พระพุทธเจ้าก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ จำนวน 5,428 เม็ด และยังมีเพชร ขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดอธิษฐาน ณ จุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ และสรงน้ำพระประจำวัน

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารการะเวกก์ พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่า อันงดงาม อ่อนช้อย บนทะเลสาบหลวง ภัตตาคารนี้สร้าง เลียนแบบเรือกัญญาหัวเรือเป็นรูปนกการะเวกก์สัตว์ในป่าหิมพานต์ ท่านสามารถเห็นทิวทัศน์ของ พระมหาเจดีย์ชเวดากองได้งดงามน่าประทับใจอย่าง ยิ่ง  จากนั้น นำท่านกลับสู่ ที่พัก โรงแรม CHATRIUM HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่  ย่างกุ้ง - สิเรียม เจดีย์กลางน้ำ – ตลาดสก็อต -– วัดพระหินอ่อน - ปางช้างเผือก – กรุงเทพฯ(B/L/D)

06.00 น.            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่าน เดินทางไปยังเมือง สิเรียม โดยรถปรับอากาศเจดยกลางนำใช้เวลาเดินทางจากเมืองย่างกุ้งประมาณ 1 ชม. เมืองสิเรียมอยู่ห่างจากกรุงย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร เมื่อเดินทางถึงเมืองสิเรียมแล้วนำทุกท่านชมความแปลกตาของเมืองซึ่งเมืองนี้ เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกส ในสมัยโบราณตั้งอยู่ริมแม่น้ำย่างกุ้งที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำอิระวดีจากนั้น นำทุกท่าน ชมความสวยงาม ของเจดีย์กลางน้ำ หรือ ที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระเจดีย์เยเลพญา เจดีย์จะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน้ำเป็นที่สักการะของชาวสิเรียมบริเวณ ท่าเทียบเรือบนเกาะสามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวใหญ่นับร้อยๆตัวที่ว่ายวน เวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน้ำ นำท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ สถานที่รับพระเกศาธาตุก่อนประดิษฐานที่พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่ง ให้คนสามารถเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญพระธาตุประดิษฐานไว้ในผอบทองคำ และของมีค่าต่างๆ ที่พุทธศาสนิกชนนำมาถวายมากมาย จากนั้นนำท่าน สักการะ โบโบยี หรือ เทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย

12.00 น.           รับประทานอาหาร เที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าที่ “สก๊อตมาเก็ต” หรือ ตลาดโบโจ๊ก ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของพม่า รวบรวมความหลากหลายของสินค้า อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก งานไม้สัก ไม้หอมแกะสลัก งาช้างแกะสลัก ผ้าโสร่ง และ ผ้าต่างๆ ส่งตรงจากเกาหลีและญี่ปุ่น ภาพเขียนสีน้ำ และสีน้ำมันอันงดงามในราคาถูก จากนั้นได้เวลาอันเหมาะสม นำทุกท่านเดินทางกลับไปยังเมือง ย่างกุ้ง เพื่อ นำทุกท่านนมัสการ พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว ซึ่งเป็นพระรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนองค์ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า สีขาวสะอาดและไม่มีตำหนิ สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสิงคโปร์ และศรีลังกายกขึ้นหันฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังมีการนำหินที่เหลือมาสลักเป็นพระพุทธบาท ซ้าย-ขวา ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหลังพระพุทธรูปด้วย จากนั้นชม ช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัว มีลักษณะทั้ง 9 ประการ ตรงตามตำราโบราณ ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบันจำนวน 3 ตัว (ห้ามถ่ายรูป)

จากนั้นนำทุกท่านเดินทาง ไปยังสนามบิน เพื่อ เตรียมตัว เดินทางกลับ กรุงเทพฯ

16.30 น.            เดินทางออกจากสนามบินกลับ กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบิน 8M 331 โดยสายการบิน เมียนม่าร์แอร์เวย์

18.15 น.            ถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ รถโค้ชปรับอากาศรับท่านเดินทางสู่อุบลราชธานี

19.00 น.            บริการอาหารเย็น จากนั้นพักผ่อนบนรถ

วันที่ห้า  อุบลราชธานี (-/-/-)  

05.00 น.          ถึงอุบลราชธานีโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ กรุณาติดต่ออีกครั้ง

เอกสารที่ใช้ในการทำหนังสือเดินทาง  

- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือก่อนเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 
- รูปถ่ายสีหน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน

 

создать сайт