ฮอกไกโด ซัปโปโร ทุ่งลาเวนเดอร์ (พัก 4 ดาว) 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน ASIA Atlandtic Airlines เริ่มต้น 40,900.-บาท

 

ad-Lavender---Hokkaido

ฮอกไกโด ซัปโปโร ทุ่งลาเวนเดอร์ (พัก 4 ดาว)

6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน ASIA Atlandtic Airlines

 

กำหนดการเดินทาง 6-11, 13-18 ก.ค. 27 ก.ค.- 1 ส.ค. 2559
20-25 ก.ค.2559

 

วันแรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)                                                              

19.30 น.       พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ของสายการบิน ASIA Atlandtic Airlines (HB)โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

*** สิ่งของต้องห้าม เมื่อจะต้องเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ***

- ห้ามนำของเหลวทุกประเภทติดตัวขึ้นเครื่องบินเกินกว่า 100 ม.ล.

- ห้ามนำยาเสพติดและอาวุธต่างๆเข้าภายในประเทศญี่ปุ่น

- การนำสินค้าปลอมแปลงและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เข้าประเทศญี่ปุ่นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

- มีข้อจำกัดในการนำเข้าสัตว์ และพืช รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากสัตว์ อาทิ งู จระเข้ งาช้าง (เป็นสิ่งผิดกฎหมาย)

- การนำเข้าพืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ต้องผ่านการตรวจของศุลกากร (ซึ่งจะไม่อนุญาตให้นำเข้าใดๆทั้งสิ้น)

23.00 น.       เดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ASIA Atlandtic Airlines เที่ยวบินที่  HB 7904 (บริการอาหาร+เครื่องดื่มบนเครื่อง)

                    (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่ 2  ชิโตเซ่ – เมืองโอบิฮิระ – สวนป่าโทคาจิ – พิธีชงชาของญี่ปุ่น – สนามม้าบันเอะโทคาจิ - RYUGETSU FACTORY                                                                                 

07.55 น.       ถึง สนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 5 ของญี่ปุ่นและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษาและการเมืองการปกครองของเกาะฮอกไกโด นำท่านผ่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เดินทางสู่ เมืองโอบิฮิโระ นำท่านชม สวนป่าโทคาจิ TOKACHI MILLENIUM FOREST มีขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยภูเขา พื้นที่กว้างถึง 4 ล้านตร.ม. หรือ 2,500 ไร่ ภายในพื้นที่อันกว้างขวางประกอบด้วยโซนต่างๆที่จัดสรรได้อย่างลงตัว มีทั้งสวนป่าธรรมชาติ ฟาร์มพืชสวนทางการเกษตร และดอกไม้ ฟาร์มเลี้ยงม้า ฟาร์มแพะและแกะ ร้านอาหาร และอาร์ตแกลเลอรี่ ด้านหน้าสุดจะเป็นลานหันขับ SEGWAY เป็นลานหญ้าเลียบกว้าง (ราคานี้ไม่รวมค่าขับรถ) ถัดไปเป็นโซนสวนป่าสน และลำธารที่ไหลมาจากเชิงเขา บริเวณนั้นมีเห็ดป่า ดอกไม้ป่าที่ออกดอกต่างฤดูกาลให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมกัน โซนที่น่าสนใจคือ MEADOW GARDEN ซึ่งเป็นสวนดอกไม้แบบเปิดเต็มไปด้วยผีเสื้อที่บินไปมาเพื่อหาเกสรดอกไม้ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปใกล้ชิดกับผีเสื้อเหล่านี้ได้อย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียว (สวนแห่งนี้ได้รับรางวัล SOCIETY OF GARDEN DESIGNER GRAND AWARD IN THE GARDEN DESIGNER AWARDS 2012) นอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟ และร้านอาหารเปิดให้บริการอีกด้วย โซนที่พลาดไม่ได้เลยคือ EARTH GARDEN บริเวณนี้จะเป็นทุ่งหญ้ากว้าง ฉากหลังเป็นภูเขาฮิดากะ (MOUNT HIDAKA) เป็นบริเวณที่เหมาะสำหรับขับ SEGWAY พร้อมกับชมทัศนียภาพอันงดงามไปด้วย ถัดไปด้านข้างคือร้านอาหาร KISARA ที่เสิร์ฟอาหารที่ได้จากพืชทางเกษตรกรรมภายในสวนแห่งนี้นี่เอง หลังร้านอาหารมีทางเดินที่เชื่อมต่อกัน เป็นจุดชมวิว และฟาร์มเลี้ยงม้าขนาดใหญ่ โซนในสุด คือ สวนกุหลาบพันธุ์อังกฤษ สีสันสวยงาม ติดๆกันเป็นที่ตั้งของฟาร์มฝูงแพะและแกะที่เดินออกมาเล็มหญ้า จากนั้นให้ท่านได้เรียนรู้ พิธีการชงชาของญี่ปุ่น เป็นประเพณีในการเตรียมและเสิร์ฟชาให้แก่แขก ซึ่งมีความหมายมากกว่าการจัดเตรียมและการดื่มชา แต่ยังรวมถึงการชื่นชมอุปกรณ์ในการชงชา, ศิลปะเซน และการตกแต่งห้องที่ใช้ดื่มชา ท่านจะสนุกสนานกับประสบการณ์นี้ รวมถึงมารยาทและการแสดง ประเพณีชงชาเป็นประเพณีชื่นชมเทพเจ้า WABI SABI WABI SABI แสดงถึงความสงบจากภายใน การยอมรับในสิ่งที่บกพร่องและความไม่สมบูรณ์แบบ ห้องชงชาเป็นสถานที่ที่ทำให้จิตใจสงบลงและสะท้อนความเป็นตัวเองในขณะจัดเตรียมชา นอกจากนี้ยังมีปรัชญา ICHI GO ICHI E ที่เขื่อมโยงกับพิธีชงชา ซึ่งหมายความว่าผู้ที่เข้าร่วมพิธีด้วยจิตใจบริสุทธิ์ จะมีเอกลักษณ์ที่เป็นเฉพาะในการเข้าร่วมแต่ละครั้ง พิธีชงชากำเนิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังของประเทศจีน (618-907) ผงชาเขียวได้ทำเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นโดยพระในศาสนาพุทธ เช่น EICHA และ DOZEN ต่อมามีการกระจายสู่สาธารณชนโดยพระนิกายเชนในสมัย KAMAKURA (1185-1333) รูปแบบวัฒนธรรมในการเสิร์ฟชาเริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม HIGASHIYAMAในสมัย MUROMACHI (1336-1573) ในช่วง AZUCHI MOMOYAMA (1573-1603) เซน โนะ ริคิวได้กำหนดรูปแบบการชงชาที่ชื่อว่า WABICHA หรือวิถีของชา ซึ่งเป็นรูปแบบพิธีชงชาพื้นฐานในปัจจุบัน วิถีของชาที่ได้รับการสืบทอดจากแบบริคิวโดยตรง

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเข้าชม สนามม้าบันเอะโทคาจิ BAN’ EI TOKACHI HORSE RACE TRACK เปิดตั้งแต่ปี 1932 เป็นสนามแข่งม้าแห่งดียวในโลกที่จะมีการแข่งขันตลอดทั้งปี และยังมีการแข่งขันช่วงกลางคืนในฤดูหนาวเดือนพฤศจิกายนอีกด้วย ม้าที่ใช้ในการแข่งขันเป็นพันธุ์ผสมระหว่าง PERCHERON กับ BRETON จากฝรั่งเศส และพันธุ์ BELGIAN การแข่งขันม้าของที่นี่แตกต่างจากที่อื่นๆโดนสิ้นเชิง ซึ่งม้าแต่ละตัวที่ลงแข่งนั้นมีขนาดใหญ่ ร่างกำยำ โดยจะแข่งทั้งความรวดเร็ว พลัง และความอดทนของม้าด้วยการลากเลื่อนน้ำหนัก 400 กก.- 1 ตันไปบนสนามทางตรง 200 เมตรที่มีเนินและทางลาด 2 ช่วง ดังนั้นการแข่งขันชนิดนี้จะต้องขึ้นอยู่กับเทคนิคการบังคับม้าบนเลื่อนของจ๊อกกี้แต่ละคนด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ RYUGETSU FACTORY เป็นหนึ่งในสามของร้านค้าขนมที่สำคัญในฮอกไกโด หลายพ่อครัวขนมทำงานที่นี่ได้รับรางวัลที่แสดงเค้กญี่ปุ่นประจำปี เค้กตัวแทน SANPOROKU ได้รับรางวัลเหรียญทองในโลกขนม EXPO และรางวัลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมง RYUGETSU เป็นสำนักงานใหญ่ที่ ODORI (บิ๊กถนน) ในฮิโระและมีไม่กี่ตารางสำหรับการรับประทานอาหารในบ้าน เมื่อคุณมีโอกาสไปเยี่ยมชมเมือง KITAMI โรงงานผลิดช็อกโกแลตที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของฮอกไกโด ที่นี่ ห้ามพลาด SANPOROKU เค้ก BAUMKUCHEN สไตล์เยอรมันได้รับการตกแต่งให้มีลักษณะเหมือนล็อกเบิร์ชสีขาวกับช็อคโกแลตนมและการเคลือบช็อคโกแลตสีขาว ส่วนผสมเช่นถั่วแดง, นม, เนยน้ำตาลและไข่ของขนมที่มีการผลิตทั้งหมดในภูมิภาค TOKACHI และภูมิภาคอื่นๆ ในฮอกไกโดจึงมั่นใจได้ว่าคุณภาพและความสดใหม่ SANPOROKU ได้รับความชื่นชอบสำหรับรอบ 40 ปี ไม่เพียง แต่ SANPOROKU มีหลายขนมที่นิยมอื่นๆ เช่นชีสเค้ก ชีสเค้กใช้ชื่อ "สีแดงออกจากไซโล" ได้รางวัลชนะเลิศในรายการโทรทัศน์ชื่อ "ของที่ระลึกแสนอร่อยที่ซ่อนอยู่ในญี่ปุ่น" โรลเค้กขนาดเล็ก "EZO MEGURI" ซึ่งหมายถึง "การแสวงบุญในฮอกไกโด" เป็นที่นิยมมากในฮอกไกโดอย่างใดอย่างหนึ่ง

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                    พักที่  SHIKARIBETSU KOHAN ONSEN FUSUI  (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า

จากนั้นไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ “ออนเซ็น” (ONSEN) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง

วันที่สาม เมืองโอบิฮิระ – เมืองฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – อาซาฮิกาว่า 

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ เมืองแห่งทุ่งดอกไม้อันงดงามและธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ เมืองที่อยู่ในแอ่งกระทะ ห้อมล้อมด้วยเทือกเขาไทเซ็ทสึ และเทือกเขายูบาริ ทำให้เมืองฟูราโน่มีอากาศเย็นและแห้งประกอบกับดินแถบนั้นเป็นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร โดยเฉพาะดอกไม้ นำท่านชมความงามของ “ทุ่งดอกลาเวนเดอร์” ที่  โทมิตะฟาร์ม ฟาร์มของนักบุกเบิกรุ่นแรกๆของเมืองฮอกไกโด ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยวชม และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่มท่ามกลางพรมสีม่วงขนาดใหญ่ที่ปูด้วยดอกลาเวนเดอร์ และดอกไม้หลากสีสันที่แข่งกันบานต้อนรับผู้มาเยี่ยมชม (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)  เช่นดอกลาเวนเดอร์และดอกป๊อปปี้ ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม, กลางเดือนสิงหาคมไปแล้วเป็นดอกคอสมอสฯ ซึ่งแต่ละเดือนจะมีชนิดดอกไม้แตกต่างกันไป อิสระให้ท่านชื่นชมความสวยงามของทุ่งดอกไม้ที่ทอดยาวไปไกลสุดลูกหูลูกตา นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์มากมายจากลาเวนเดอร์ ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมตามอัธยาศัย

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาฮิกาว่า เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเมืองซัปโปโร

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                    พักที่  ASAHIKAWA WASHINGTON HOTEL  (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่สี่  สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – โอตารุ – คลองโอตารุ – ซัปโปโร – โรงงานช็อกโกแลต – ขาปู 3 ชนิด            

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเข้าชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ASAHIYAMA ZOO เป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงในแถบรอบนอกของเมืองอะซาฮิกาว่า กลางเกาะฮอกไกโด ซึ่งทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู้เข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ ไฮไลท์ ได้แก่ อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน้ำของเหล่าเพนกวิน และโดมแก้วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า ผู้เข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน สวนสัตว์แห่งนี้ยังเป็นสวนสัตว์แห่งแรกที่มีการจัดให้นกเพนกวินออกเดินในช่วงฤดูหนาว ในส่วนของนิทรรศการจะแสดงเกี่ยวกับสัตว์ป่าพื้นเมืองของฮอกไกโด เช่น กวาง นกอินทรี เครน(ตอนนี้ได้สูญพันธุ์ไปแล้ว) หมาป่า และสัตว์อื่นๆจากทั่วทุกมุมโลก เช่น หมีขั้วโลก ลิง(apes) แมวใหญ่ และยีราฟ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ศูนย์กลางการค้าทางน้ำที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ระหว่างทางท่านจะได้เพลินตากับทัศนียภาพอันงามตาของธรรมชาติและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของญี่ปุ่น เมืองที่ท่านจะได้ซึมซับกับภาพบรรยากาศและกลิ่นอายประหนึ่งว่าเดินอยู่ในเมืองเวนิส

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านชม คลองโอตารุที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้า จากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจากนั้นเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น ผังเมืองมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในญี่ปุ่น ซึ่งได้รับคำแนะนำและพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ดังนั้นผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา นำท่านชม โรงงานช็อกโกแลต ตั้งอยู่ในสวน SHIROI KOIBITO ภายในสวนแห่งนี้ ก็จะประกอบไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และก็โรงงานช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียง อาคารร้านขายของจะถูกตกแต่งให้มีลักษณะคล้ายๆกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ นอกจากนั้นที่สวนแห่งนี้ยังมีสนามซ็อคเกอร์อยู่ด้วยที่โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะแห่งนี้คุณสามารถชมอุปกรณ์การผลิตยุคแรกเริ่มแบบจำลองของโรงงานและขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้งชิมและเลือกซื้อช็อกโกแลตหรือไอศครีมแบบต่างๆ ซึ่งผลิตจากนมสดของเกาะฮอกไกโด และที่นี่คุณยังสามารถชมการผลิตคุกกี้สอดไส้ช็อคโกแลต ซึ่งถือว่าเป็นของฝากที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮอกไกโดด้วย

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  เมนูพิเศษ “ปูยักษ์” เป็นที่รู้จักของคนญี่ปุ่นอีกชื่อก็คือ ด้วยเมนู ปู 3 ชนิด ทั้งปูขน ปูทาระบะ และปูซึไว ปูที่มีชื่อเสียงบนเกาะฮอกไกโด ปูน้ำเย็นที่เนื้อมีรสชาติอร่อยที่สุดและมีเนื้อที่นุ่มน่ารับประทาน  พร้อมด้วยน้ำจิ้มซีฟู๊ดรสเด็ดจากเมืองไทย  และอาหารบุฟ่เฟ่ต์นานาชนิด

พักที่  ANA SUPPORO HOTEL  (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า   อิสระ ให้ท่านเลือกเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน        

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

มาถึงประเทศที่ได้ชื่อว่ามีรถไฟฟ้าที่ดีแห่งหนึ่งของโลกทั้งที เราจึงเปิดประสบการณ์ให้ท่านท่องเที่ยวโดยรถไฟ 1 วัน ท่านสามารถนั่งรถรางชมเมืองซัปโปโร ด้วยตัวเอง หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.japan-guide.com/e/e5300.html  (ไม่รวมค่าพาหนะเดินทางทุกชนิด และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ)

สถานที่แนะนำ

ศาลเจ้าฮอกไกโดศาลเจ้าลัทธิชินโต ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะมะรุยะมะ เดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร ภายหลังได้เปลี่ยนชิ่อเป็นศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโดที่มีศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่า

หอนาฬิกาโบราณซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1878 ปัจจุบัน ถือว่าเป็นสัญลักษณ์คู่เมือง นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีค่าของชาวญี่ปุ่น ซึ่งยังคงบอกเวลาอย่างเที่ยงตรงมานานนับ 100 ปี ทั้งยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติล้ำค่าทางวัฒนธรรมที่สำคัญของญี่ปุ่นอีกด้วย

อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่าสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองซัปโปโร ทำให้นักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จักกันอย่างแพร่หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยม นำมาจากที่ทำการรัฐแมสซาซูเสทท์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิ่น และสร้างอาคารนี้โดยใช้วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ แต่ต่อมาถูกไฟไหม้ทำให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ในปี ค.ศ.1911  ปัจจุบันถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรม และสำหรับจัดงานเลี้ยงต้อนรับบุคคลที่สำคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น

สวนสาธารณะโอโดริ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร และถือเป็นหัวใจหลักของเมือง ด้วยเป็นสวนที่แบ่งเมืองออกเป็นเขตเหนือและใต้ และมีถนนสายหลักตัดผ่านโดยรอบสำหรับเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังสถานที่สำคัญต่างๆของเมือง โดยมีหอโทรทัศน์ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของสวน เป็นจุดสังเกต ภายในมีสวนดอกไม้หลากหลายพันธุ์ น้ำพุ และงานประติมากรรมกลางแจ้งต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สำหรับจัดงานเทศกาลสำคัญต่างๆของเมือง อย่างเช่นเทศกาลดอกไม้นานาชาติในช่วงฤดูร้อน และเทศกาลหิมะซัปโปโรในช่วงฤดูหนาว เป็นต้น

ย่านซูซูกิโนะ ตั้งอยู่ในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใต้ดินซูซูกิโนะเมืองซัปโปโร ซึ่งถือเป็นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโรโดยเฉพาะในยามค่ำคืนทีมีการเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสันต่างๆ บนตึกที่ตั้งอยู่ในย่านแห่งนี้นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิง เริงรมย์ยามราตรีต่างๆ ทั้ง ไนท์คลับ บาร์ คาราโอเกะ สถานอาบอบนวด มากกว่า 4,000 ร้าน ตามตรอกซอกซอย จึงไม่แปลกที่นักท่องเที่ยวจะนิยมมา ณ สถานที่แห่ง

ตึก JR TOWER สูงที่สุดของเมืองซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับสถานีเจอาร์ซัปโปโร เป็นทั้งห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, โรงภาพยนตร์, ศูนย์อาหาร อีกทั้งเป็นย่านชุมชน มีร้านรวงมากมายทั้งบนดินและใต้ดิน รวมทั้งห้างชื่อดัง ห้างอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำ ร้านหนังสือใหญ่ๆ เรียกได้ว่ามาที่นี่ได้ครบทุกอย่าง

พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร  พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เบียร์แห่งเดียวของประเทศญี่ปุ่น ศึกษาประวัติความเป็นมาของบริษัทซัปโปโร่ บริวเวอร์รี่ ตลอดจนวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมเบียร์ในประเทศญี่ปุ่น สถานที่แห่งนี้แต่ก่อนเคยเป็นโรงงานน้ำตาลซัปโปโร่ สร้างโดยการควบคุมจากวิศวกรชาวต่างชาติในปี 1890 และปัจจุบันยังได้รับคัดเลือกให้เป็นมรดกล้ำค่าทางวัฒนธรรมด้วยเช่นกัน หลังจากชมประวัติเบียร์กันไปแล้ว (ไม่รวมค่าบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ & ชิมเบียร์)

**** หัวหน้าทัวร์ จะเป็นคนแนะนำการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆแก่ทุกท่าน****

เที่ยง-ค่ำ        ä อิสระอาหารกลางวันและค่ำ ตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาเที่ยวของท่าน

พักที่   ANA SUPPORO HOTEL  (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 6  สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)    

เช้า               ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ  เพื่อเดินทางสู่ กรุงเทพฯ

09.55 น.       เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน ASIA Atlandtic Airlines เที่ยวบินที่  HB 7905(บริการอาหาร+เครื่องดื่มบนเครื่อง)

17.15 น.       ถึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในการบริการจากพวกเรา

J-J-J-J-J-J-J-J-J

โปรดทราบเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

1)  ห้องพักที่ประเทศญี่ปุ่น ส่วนใหญ่ห้องพัก จะมีขนาดค่อนข้างเล็กกว่าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ และจะไม่มีน้ำดื่มในห้อง

2)  เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ล่วงหน้า เช่น รถติด, ร้านอาหารปิด หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะคัดสรรค์ในสิ่งที่ให้กับลูกค้าเสมอ โดยสมเหตุสมผล

3)  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป กฎหมายเกี่ยวกับยานพาหนะของประเทศญี่ปุ่น มีผลบังคับกำหนดให้ รถบัสที่ใช้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว จะสามารถให้บริการได้ ตั้งแต่ 08.00 – 20.00 น. ทุกวันเท่านั้น (ประมาณ 12 ชั่วโมง/วัน) ดังนั้นรายการท่องเที่ยวทุกๆวัน บริษัทจะต้องนำคณะเข้าสู่ที่พักในแต่ละวันไม่เกิน 20.00 น.  เพื่อไม่เป็นการผิดกฎหมายเกี่ยวกับยานพาหนะของญี่ปุ่น

อัตราค่าบริการ ** ไม่มีราคาตั๋วเด็ก **

หากจำนวนผู้เดินทางไม่ครบ 30 ท่าน ทางบริษัทขอเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา

กำหนด

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ (2-3 ท่าน/ห้อง)

(ผู้ใหญ่ 1 ท่าน + เด็ก 1 ท่าน)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(เสริมเตียง+ผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(ไม่เสริมเตียง+ผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยว

(จ่ายเพิ่ม)

6-11, 13-18 ก.ค. 27 ก.ค.- 1 ส.ค.

47,900 .-

10,500.-

20-25 ก.ค.

40,900.-

** เด็ก คือ อายุต่ำกว่า 12 ปีบริบูรณ์ ให้ยึดตามเดือนเกิดเป็นหลัก **

วิธีการชำระเงิน                   ชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท

 • แฟกซ์หรืออีเมล์ หน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ของผู้เดินทางเพื่อสำรองที่นั่ง
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ขอเก็บก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด  เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม  (ตั๋วกรุ๊ป)
 • ค่าน้ำหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง โหลดใต้เครื่องบิน (ไม่เกิน 23 กิโลกรัม และไม่เกิน 2 ใบ)
 • ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง     
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)                     
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ
 • ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยว  ตามที่ระบุในรายการ                        
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้  เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท์,ค่ามินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 • ค่าทิปบริการ สำหรับพนักงานบริการ เช่น ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปพนักงานเสริฟ พนักงานยกกระเป๋า
 • ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน
 • ค่าภาษีต่างๆ หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีที่ลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี)
 • ค่าปรับ สำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด       
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ (คนละ 3,000 เยน)

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
 • ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง      ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • การยกเลิกจะ ต้องแจ้งทางบริษัท               ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้นคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน     คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน     ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงื่อนไขอื่นๆ

 • กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ถ้ากรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ หรือสายการบินแจ้งยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทาง  (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า)
 • บริษัทฯทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ
  ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้ค่าบริการที่ ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าทางบริษัทได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสายการบินเท่านั้น)
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้ง หลังจากได้รับการสำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะๆ

создать сайт