โอซาก้า-เกียวโต-โกเบ 4 วัน 3 คืน (24,900)

  

AD-OSAKA-KYOTO-KOBE-4D3N 

OSAKA-KYOTO-KOBE 4D3N

DAY 1:กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ – เกียวโต  (TZ 298 09.25 – 16.55)

DAY 2:สนามบินคันไซ – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ย่านกิออง – สถานีเกียวโตเกียว – เกียวโต

DAY 3:อิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวันหรือเลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

DAY 4:ฮาร์เบอร์แลนด์ – รินกุ เอ้าท์เล็ต – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ  (TZ 297 18.00 – 21.55)

 

*** เที่ยวชมเมืองหลวงเก่าเกียวโตแบบเต็มอิ่ม ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช้อปปิ้งอย่างจุใจ อิสระท่องเที่ยวและให้ท่านลองใช้ชีวิตแบบคนญี่ปุ่นหนึ่งวันเต็ม ***

 

กำหนดการเดินทาง: 19 – 22 มิถุนายน 2559

โดยสายการบิน SCOOT AIR

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ – เกียวโต

06.30         คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตูทางเข้าที่ 6-7 เคาน์เตอร์สายการบิน SCOOT AIR เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

** สายการบิน SCOOTAIR ทำการบินด้วยเครื่องบิน BOEING 787 ที่นั่งแบบ

3-3-3 (335 ที่นั่ง) น้ำหนักกระเป๋าเดินทางขาไป 20 กก. ขากลับ 20 กก. **

หมายเหตุ: ไม่มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งขาไปและขากลับ **

09.25          ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ โดยสายการบิน SCOOT AIR เที่ยวบินที่ TZ 298

16.55ถึง สนามบินคันไซ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่น

***อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก เกียวโต KYOTO RICH HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ย่านกิออง – สถานีเกียวโตเกียว เกียวโต

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ที่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า เชิญดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย อันเกิดจากธรรมชาติ ไหลมาจากเทือกเขา ณ วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงด้วยห้องโถงกลางของวัดที่ถูกจัดให้เป็นสมบัติแห่งชาติ ซึ่งมีระเบียงไม้ที่สร้างยื่นออกนอกตัว อาคารของวิหารโดยมีเสาค้ำถึง 139 ต้น เป็นจุดชมวิวของตัวเมืองได้อย่างกว้างไกลสุดตา

นำท่านเข้าชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว เทพเจ้าแห่งธัญญาหารหรือการเก็บเกี่ยว แต่ในเวลาต่อมาก็ได้รับการนับถึอในฐานะเทพเจ้าแห่งการค้าด้วย เป็นศาลเจ้าที่มีชื้อเสียงและได้รับความเคารพสูงสุดในบรรดาศาลเจ้าอินาริว่า 30,000 แห่งทั่วญี่ปุ่น สร้างขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจ ของกลุ่มชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกซึ่งเชื่อกันว่าเป็นฑูตส่งสารของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว สัมผัสความสง่างาม โทริอิ หรือ ซุ้มประตู ญี่ปุ่นโบราณ จำนวนมากกว่า หมื่นคู่ซุ้มประตู ตั้งเรียงรายกันจนกลายเป็น อุโมงค์โทริอิ รวมแล้วความยาวประมาณ 4,000 เมตร  ด้วยเงินบริจาคของแรงแห่งศรัทธาบรรดานักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสร้างถวายสักการะ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ ที่เราท่านคุ้นตาด้วย เสา ไม้สีแดง ในฉากภาพยนตร์ดัง เกอิชา ระหว่างทางมีร้านขาย อุด้งจิ้งจอก หรือ คิสึเนะ อุด้ง ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ที่จะแวะลองลิ้มรส

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ ย่านกิออง ถนนสายเกอิชาอันเลื่องชื่อของเกียวโต โดยสองข้างทางจะเป็นร้านนํ้าชาและร้านอาหารนานาชนิด ย่านนี้แต่เดิมเรียกว่า ย่านฮานามาจิ ซึ่งเป็นย่านราตรีแบบสมัยเก่าที่ยังคงรักษาความเก่าแก่ไว้ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านขายของ ก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ปัจจุบันก็ยังคงหลงเหลือบรรยากาศของชาวญี่ปุ่นสมัยโบราณให้ท่านได้เห็นกันอยู่ ถ้าโชคดีท่านอาจจะได้พบกับ เกอิชา (Geisha) มีหน้าที่คอยบริการและสร้างความบันเทิงให้กับแขกที่มารับประทานอาหาร ทั้งร้องเพลง เต้นรำ เล่นดนตรี เล่นเกม ตลอดจน เป็นคู่สนทนากับแขกในเรื่องต่างๆ เกอิชาและไมโกะ จะแต่งกายด้วยชุดกิโมโนที่มีสีสวยสะดุดตาโดยใช้เนื้อผ้าชั้นดี ทาหน้าและไหล่ด้วยแป้งขาว อิสระให้ท่านเพลินเพลินและช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

นำท่านสู่ สถานีรถไฟใหญ่และศูนย์กลางรถบัสของเมือง สถานีรถไฟเกียวโต (KYOTO STATION) จุดเริ่มต้นของการเดินทางไปไหนมาไหนแห่งนี้สร้างเพื่อเป็นที่เฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองเกียวโต ที่มีอายุครบ 1,200 ปี อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่น ห้างอิเซตัน ห้าง PORTA UNDERGROUND และ ห้างTHE CUBEที่ชั้นใต้ดินได้ตามอัธยาศัย

***อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก เกียวโต KYOTO RICH HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม  อิสระฟรีช้อปปิ้งตลอดทั้งวันหรือเลือกซื้อทัวร์เสริม

(ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ==> ผู้ใหญ่ท่านละ 2,600.- บาท เด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 1,700.- บาท)   (ไม่รวมค่าเดินทาง)

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ใช้เวลาคุ้มค่าเต็มวัน  เข้าสู่ช่วงเวลาช้อปกระหน่ำ ในย่านช้อปปิ้งชื่อดังมากมาย

ย่านอุเมดะ    ย่านที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางความทันสมัยที่ชาวโอซาก้ารู้จักกันเป็นอย่างดี ศูนย์รวมแฟชั่นที่กำลังอินเทรนด์ แหล่งรวมร้านอาหารอันหลากหลาย ห้างสรรพสินค้านับไม่ถ้วน นอกจากนั้นมีทั้งตึกสูงของโรงแรม 5 ดาว ภัตตาคาร ร้านเกมปาจิงโกะ ผับ บาร์ นับได้ว่ามาที่เดียวก็เต็มอิ่มเลยทีเดียว

ย่านนัมบะ     ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอซาก้าเป็นศูนย์รวมของทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นแหล่งช้อปปิ้ง แหล่งบันเทิง โรงละครเมืองใหม่ ทำให้มีโรงละครมาเปิดแสดงทางตอนใต้ของคลองมากมาย ตามมาด้วยโรงน้ำชาเปิดบริการกว่า 47 โรง

หรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษเที่ยว ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ==> ผู้ใหญ่ท่านละ 2,600.-  เด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 1,700.-(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถไฟ)

นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ทุ่มทุนสร้างมหาศาลและใหญ่ที่สุดในโลกพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ที่มีขนาดใหญ่กว่าในสหรัฐอเมริกา สนุกสนานตื่นเต้นอย่างเต็มที่ในโรงถ่ายแห่งนี้  เข้าชมส่วนต่างๆ ที่แบ่งออกเป็นโซนอาทิ ฮอลลีวู้ด มีสถานที่น่าสนใจ อาทิ ฉากจำลองของนิวยอร์ค T23D ภาพยนตร์สามมิติ ในฉากภาพยนตร์เรื่องเทอร์มิเนเตอร์ ซึ่งท่านจะได้ชมเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงมีการทะลุจอพร้อมชมฉากต่อสู้สนุกสนานที่ท่านจะประทับใจใช้งบสร้างกว่า 400 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีเบื้องหลังฉากการถ่ายทำจากเรื่อง ET, ฉากจำลองของเมืองซาน ฟรานซิสโกขณะอยู่ที่โอซาก้า BACK TO THE FUTURE ย้อนกลับอดีตโดยรถที่ใช้แสดงในภาพยนตร์ที่สมจริงเหมือนขับรถที่โลดโผนเที่ยวกันต่อ ฉากแผ่นดินไหวในซานฟรานซิสโกที่มีไฟไหม้จริงเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ , การแสดงในภาพยนตร์เรื่องจูราสสิคพาร์ค การแสดงและย้อนยุคสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่มีไดโนเสาร์ทีเร็กซ์ตามไล่ล่าในความมืด , ฮอลลีวู้ดเมจิก การจุดพลุแสดงแสง-สีอันตื่นเต้นยามคํ่าคืน , ล่องเรือ พร้อมสนุกสนานกับฉากปลาฉลามที่จะโผล่ขึ้นมาข้างลำเรือในขณะล่องฉากตามล้างตามล่าในวอเตอร์ เวิลด์ , ฉากคาวบอย , ฉากสตั้นโชว์ และการแสดงของบรรดาสัตว์แสนรู้ที่ใช้ประกอบฉากในภาพยนตร์ อาทิ สุนัขจากเรื่องบีโธเฟ่ น ลิง และ นก ทั้งหมดนี้จะสร้าง ความบันเทิงกับท่านโดยไม่ต้องเดินทางไกลถึงสหรัฐอเมริกา หรือเลือกจะสนุกกับสนู๊ปปี้ สตูดิโอ (SNOOPY STUDIOS) เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิด พร้อมพบกับสนู๊ปปี้ และบรรดาเพื่อนผองมากมาย ขอแนะนำเครื่องเล่นยอดฮิต THE AMAZING ADVANTURESOF SPIDER–MAN THE RIDE สุดสุด! กับเครื่องเล่น ตัวแรง ใหม่ล่าสุด รถไฟเหาะ HOLLYWOOD MAGIC เชิญท่านสัมผัสด้วยตัวเองกับเบื้องหลังฉากที่ตื่นเต้นของทุกการแสดง พร้อมเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก ห้ามพลาดกับเครื่องเล่นชนิดใหม่สำหรับบรรดาสาวกให้ได้เข้าไปสัมผัสกลิ่นอายและบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆกับ สวนสนุกแฮร์รี่พอตเตอร์ หรือ WIZAEDING WORLD OF HARRY POTTER ที่เปิดให้บริการแล้ว ทุนสร้างกว่า 45,000 ล้านเยน หรือราว 16,000 ล้านบาท  เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2014 โดยจะมาพร้อมกับเครื่องเล่นและสถานที่เด่นๆ ที่จำลองมาจากสถานที่จริงในภาพยนตร์ อาทิ หมู่บ้านฮอกส์มี้ด (HONGMEADE VILLAGE) ร้านขายของแปลกประหลาดของพ่อมด และเครื่องเล่นอื่น ๆ อีกมากมาย ร้านเด็ดร้านไม้กวาดสามอัน, ปราสาทฮอกวอตส์ (HOGWARTS CASTLE) โรงเรียนแห่งพ่อมดและแม่มด ทั้งห้องเรียนสารพัดวิชา รวมถึงห้องเรียนป้องกันศาสตร์มืด โถงระเบียงสุดลึกลับ ห้องทำงานของศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์ ภาพพอร์เทรตเคลื่อนไหวได้, พร้อมทักทายหมวกคัดสรร (SORTING HAT) หมวกใบเก่าคร่ำครึกับหน้าที่สำคัญในการคัดเลือกบ้านให้เหล่านักเรียนพ่อมดแม่มด, รถไฟเหาะ (THE FORBIDDEN JOURNEY RIDE), เที่ยวบินฮิปโปกริฟฟ์ รถไฟเหาะความเร็วต่ำที่อาสาพาเหาะเหินแวะเวียนผ่านกระท่อมหลังโรงเรียนของแฮกริด, ไปรษณีย์นกฮูก, ร้านซองโกโจ๊กช็อป ร้านขายของเล่นตลกสุดหรรษาพี่แฝดวีสลีย์ เป็นต้น อิสระให้ทุกท่านสนุกันตามอัธยาศัย

***อาหารกลางวันและค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก เกียวโต KYOTO RICH HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่ เกียวโต– ฮาร์เบอร์แลนด์ – รินกุ เอ้าท์เล็ต – สนามบินคันไซ –  กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม ฮาร์เบอร์แลนด์ เป็นพื้นที่ริมอ่าวทางใต้ของแผ่นดินโกเบเป็นทำเลที่มีทัศนียภาพงดงาม ตลอดเวิ้งอ่าวรูปตัว U จึงเพียบพร้อมไปด้วยสารพัดสิ่งที่ดึงดูดให้เข้าไปมากมาย อาทิเช่น อาณาจักรแห่งความบันเทิงทั้งร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ สวนสนุกและท่าเรือล่องแม่น้ำ Concerto อันหรูหรา ให้ท่าน ได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันแสน สบายตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ รินกุ เอ้าท์เล็ต ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อดังเกือบ 200 แบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น GUCCI, AMINI, PRADA, NIKE, DESILE, BALLY COACH, GAP HUGO BOSS, VERSACE, YVES SAINT LAURENT, RIVE GAUCHE หรือจะเป็นหมวดสินค้า INTIMATE APPAREL อาทิ KID BLUE, TRIUMPH หรือจะเป็นหมวด HOME FASHION, FRAGRANCE OUTLET ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีหมวดสินค้าอื่น ๆ อาทิเช่น รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งทุกชิ้นเป็นของแท้ราคาถูกพิเศษกว่าในห้างสรรพสินค้า นับได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักช้อปชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนอย่างแท้จริง

***อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***

สมควรแก่เวลากรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ

18.00          ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน SCOOT AIR เที่ยวบินที่ TZ 297

21.55          ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

**********************************************

 

กำหนดการเดินทาง: 19 – 22 มิถุนายน 2559

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

24,900 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

24,900 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)

24,900 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)

24,900 บาท

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

 6,500 บาท

หมายเหตุ  :  การเดินทางแต่ละครั้งต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

 

อัตราค่าบริการรวม

ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน ที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองท่านละ1 ล้านบาท  กรณีรักษาพยาบาล5 แสนบาท

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด

ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)

ค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราวเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)

ค่าสินน้ำใจสำหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ, หัวหน้าทัวร์1,500เยน/คน/ทริป 

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

กรุณาสำรองที่นั่งโดยการชำระมัดจำ ภายใน 3 วัน หลังจากสำรองที่นั่งท่านละ 10,000 บาท

กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ

 

เงื่อนไขการยกเลิก

กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 31 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ

กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันทำการ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ 100% ของราคาทัวร์

 

 

หมายเหตุ

กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ  และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

****รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย****

(เอกสารที่ท่านจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)

จากมาตราการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้

สิ่งยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ เช่น เงินสด หรือบัตรเครติด

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้านมาตราการยกเว้นวีซ่า)

หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางที่ไม่มีตราประทับอย่างน้อย 3 หน้า

กิจกรรมใดๆที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น

ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน

เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

создать сайт