TOKYO PARADISE SKI DAY FLIGHT 5D 4N ท่านละ 34,900 เท่านั้น

AD-TOKYO-PARADISE-SKI-DAY-FLIGHT-5D-4N-BY-TG

TOKYO PARADISE SKI DAY FLIGHT 5D 4N

ขอเชิญท่านร่วมเดินทางไปกับสายการบินไทย แอร์บัส เอ 380 สู่มหานครโตเกียว

โตเกียว         นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซะกุซะ ช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงใจกลางกรุงโตเกียว ย่านชินจุกุ อิสระเต็มวันให้ท่านช้อปปิ้งหรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ด้วยตัวท่านเอง หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สนุกสนานกับเครื่องเล่นและตัวการ์ตูนจากวอลดีสนีย์ ชมการแสดงจากมิกกี้เม้าท์พร้อมผองเพื่อนอันสุดแสนประทับใจ

ชิสึโอกะ        ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ณ ภูเขาไฟฟูจิ อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้ากว่า 165 แบรนด์ดัง ณ โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท สนุกกับกิจกรรมกลางแจ้ง ท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเทน

โยโกฮาม่า     พิพิธภัณฑ์ราเม็ง สถานที่ที่รวบรวมร้านราเม็งชื่อดังจากเมืองต่างๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น

นาริตะ           นมัสการเทพเจ้าแห่งไฟ วัดนาริตะ และอิสระช้อปปิ้ง ห้างจัสโก้ อิออน

กำหนดการเดินทางปี 2559

มกราคม 06-10 / 13-17 / 20-24 / 27-31

กุมภาพันธ์ 03-07 / 06-10 / 10-14 / 17-21 / 24-28

มีนาคม 02-06 / 09-13 / 10-14

วันแรก กรุงเทพฯ - นาริตะ

05.00 น.       พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย

เพื่อเตรียมตัวเดินทาง

08.00 น.       เหิรฟ้าสู่ ”ประเทศญี่ปุ่น” โดยสายการบินการบินไทย แอร์บัส เอ 380 เที่ยวบินที่ TG 676

15.50 น.       เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม MERCURE NARITA หรือ ระดับเทียบเท่า

ค่า                อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัย

วันที่สอง นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ชิสึโอกะ - ช้อปปิ้งโกเท็มบะ เอาท์เลท - ลานสกีฟูจิเท็น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ โตเกียว เพื่อนาท่านสู่ วัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร หนัก 670 กิโลกรัมซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องราง ของขลังได้ภายในวัด ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ ชิสึโอกะ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่างภูเขาไฟฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกน่กับมหานครโตเกียว ให้ท่าน ได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Zara, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีก มากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวด สินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้ และราคาถูกกว่าใน ห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่น โดยเฉพาะ จากนั้นนำท่านสู่ ลานสกีฟูจิเท็น อิสระให้ท่านสนุกกับการเล่นสเลด (ถาดเลื่อน) ท่ามกลางหิมะอันขาวโพลน (ราคาทัวร์นี้ ยังไม่ได้รวมค่าชุดและอุปกรณ์ต่างๆ)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม NEW STAR หรือ ระดับเทียบเท่า

ค่า                รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

หลังมื้อค่า      ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้าแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้าแร่แล้ว จะทาให้ ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่สาม ยามานากะโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ - โยโกฮาม่า - พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - โตเกียว - ชินจูกุ - นาริตะ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ที่ระดับความสูง 2,500 เมตร ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่เป็นสัญลักษณ์ ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้และได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร จากนั้น นำท่านสู่ เมืองโยโกฮาม่า เมืองที่มีบทบาทมากในช่วงการเปิดประเทศค้าขายกับชาวตะวันตกของ ญี่ปุ่นในช่วงปี ค.ศ.1859 จากหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ จึงกลายเป็นเมืองท่าพาณิชย์ที่สำคัญมากเมือง หนึ่งของญี่ปุ่น นำท่านลิ้มรส “ราเม็ง” สูตรดั้งเดิม ณ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง ซึ่งเป็นแหล่งรวมราเม็งที่มี ชื่อเสียงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น พร้อมสัมผัสต้นตารับการปรุงราเม็งในยุคอดีตจนถึงยุคปัจจุบัน

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง

บ่าย              เดินทางสู่ โตเกียว เพื่อนาท่านสู่ ย่านชินจูกุ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกชมเลือกซื้อสินค้าตามใจชอบ เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป นาฬิกา เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสาอางค์ และร้านร้อยเยน ฯลฯ

ค่า                อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่นาริตะ

เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม MERCURE NARITA หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ นาริตะ - อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวัน ให้ท่านได้เดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว หรือแหล่งช้อปปิ้งต่างๆ ด้วยตัวท่านเอง หรือจะเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ค่าดิสนีย์แลนด์ท่านละ 2,400 บาท ซึ่งราคานี้ยังไม่รวมค่ารถไฟของลูกทัวร์และไกด์)

โตเกียวดีสนีย์แลนด์ โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ( ไม่จำกัดจำนวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติ The Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทั้งยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์

โตเกียวสกายทรีหรือที่เรียกว่า The New Tokyo Tower แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมีความสูง 634 เมตร สูงเป็นอันดับสองของโลกรองจากเบิร์จคาลิฟาในดูไบซึ่งมีความสูงถึง 828 เมตร ซึ่งหอคอยแห่งนี้มีจุดชุมวิวสาหรับนักท่องเที่ยวแบ่งได้ 2 ระดับความสูง คือ จุดชมวิวที่ความสูง 350 เมตร และ 450 เมตร และมีสิ่งอานวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องส่งสัญญาณกระจายเสียง ร้านค้า ร้านอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย

ศาลเจ้าเมจิศาลเจ้าเก่าแก่อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพของคนโตเกียว สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ เมจิ และมเหสีโชโกะ ในปี 1920 ในช่วงวันปีใหม่คนโตเกียวนิยมมาขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลาง สวนโยโยกิ สวนที่มีต้นไม้นานาพรรณถึง 1 แสนต้น ทำให้ดูเหมือนกับว่าศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในป่า

กินซ่าย่านที่ได้ชื่อว่าเป็นแนวหน้าของแฟชั่นใหม่สุดทุกยุคทุกสมัย มีร้านขายสินค้าแบรนด์เนมและห้างสรรพสินค้าชั้นดีหลายต่อหลายร้านตั้งอยู่เรียงราย

ชิบูย่าย่านช้อปปิ้งทันสมัยศูนย์กลางและแหล่งรวมวัยรุ่นยอดนิยมของญี่ปุ่น รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนซึ่งมีทุกสิ่งพร้อมสรรพสนองตอบ ด้วยเหตุนี้เองทาให้ย่านนี้พลุกพล่านด้วยผู้มาเยือน

ฮาราจูกุศูนย์รวมของเด็กวัยรุ่น ที่แต่งหน้าแต่งตัวกันแบบที่เรียกได้ว่าหลุดโลกมาอวดโฉมกัน ในวันอาทิตย์เด็กเหล่านี้จะมารวมตัวกัน มีทั้งแนวแฟนตาซี ปีศาจ คิขุอาโนเนะน่ารักๆ และในย่านนี้ยังมีแหล่งช้อปปิ้ง ณ ตรอกทาเคชิตะ ทั้งสองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านขายของวัยรุ่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า ร้านฟาสท์ฟูด ร้านเครปญี่ปุ่นอร่อยๆ มากมาย ร้าน 100 เยน หรือเลือกช้อปปิ้งแบบสบายๆ บนถนน โอโมเตะซันโด ด้วยบรรยากาศคล้ายยุโรปกับตึกร้านค้าที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์ยุโรป

อะคิฮาบาร่าย่านการค้าชื่อดังที่สุดเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล เกมส์ต่างๆ

โอไดบะ พาเล็ตทาวน์แหล่งรวมเทคโนโลยีล้ายุคและทันสมัย สาหรับท่านที่ชื่นชอบรถยนต์ ท่านจะได้พบกับรถยนต์ล้าสมัยมากมายของโตโยต้า ทั้งรุ่นส่งออกและรุ่นที่ผลิตขายในประเทศ สาหรับท่านที่มีใบขับขี่สากล ท่านสามารถทดลองขับรถยนต์ที่ถูกใจได้ตามอัธยาศัย หรือท่านจะเลือกช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนาของย่านนี้ที่วีนัส ฟอร์ด

เที่ยง             อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

ค่า                อิสระอาหารค่า ตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม MERCURE NARITA หรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า นาริตะ - วัดนาริตะ - ช้อปปิ้งอิออน จัสโก้ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านนมัสการเทพเจ้าแห่งไฟ ณ วัดนาริตะซัง วัดที่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และน่าค้นหา อายุยาวนานมากกว่า 1,000 ปี เป็นวัดที่บูชาเทพเจ้าแห่งไฟ บริเวณวัดประกอบด้วย วิหารหลายหลัง ซึ่งเป็นวิหารที่สร้างจากไม้สนทั้งหลังมีเพียงแห่งเดียวในญี่ปุ่น อีกทั้งยังมีสวนญี่ปุ่นที่ตกแต่งอย่างสวยงามร่มรื่น พร้อมสระน้า 3 สระ และน้าตกจาลองอันสวยงาม

เที่ยง             อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างอิออน จัสโก้ ซื้อของฝากก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ พิเศษกับร้าน 100 YEN ที่สินค้าทั้งร้านราคา 100 เยน เท่านั้นเอง ได้เวลาสมควรนาท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

17.30 น.       เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

22.30 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

------------------------------------------------------

กำหนดการเดินทางปี 2559

มกราคม 06-10 / 13-17 / 20-24 / 27-31

กุมภาพันธ์ 03-07 / 06-10 / 10-14 / 17-21 / 24-28

มีนาคม 02-06 / 09-13 / 10-14

อัตราค่าบริการ

 

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน

 

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ราคาท่านละ

34,900

21,000

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

9,900

9,900

หมายเหตุ

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

2. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษแล้ว

3. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ

หากไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ

4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอานวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.-บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว

6. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2558 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและค่าแจ้งเข้า-แจ้งออก สาหรับท่านที่ถือต่างด้าว

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร -เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

3. ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

เงื่อนไขการชาระเงิน : กรุณาชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ หากไม่ชำระตามกำหนด บริษัทสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่าน

การยกเลิก : กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด

หมายเหตุ :

ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบินฯลฯ โดยทางบริษัท ฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน นอกจากนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

создать сайт