ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOGETHER HOKKAIDO - HAKODATE IN JAPAN 6วัน 4คืน (TG)

 Ad-ทวรญปน-HAPPY-TOGETHER

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOGETHER

SAWADEE  HOKKAIDO - HAKODATE IN JAPAN 6D4N (TG)

บินโดยสายการบินไทย
(กำหนดการเดินทาง : 19 - 24  ตุลาคม  2557 ราคา  54,800  บาท)

จุดเด่นโปรแกรมของเรา

1.นั่งกระเช้าชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก
2. อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
3. อาหารครบทุกมื้อ และ ช๊อปปิ้งกระจายย่านซูซูกิโนะ      
4. อาบน้ำแร่ ออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า

 

วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่                                                                                                                                                          

20:00.            คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D ประตูทางเข้า 2 สายการบินไทย (TG)  กรุณาสังเกตป้ายรับคณะเดินทาง  HAPPY TOGETHER  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอินท์แด่ทุกท่าน…..

หมายเหตุ          เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที ผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

23:45.            บินลัดฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่TG 670  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน)

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง            สนามบินชิโตเซะ — หมู่บ้านชาวไอนุ – ฮาโกดาเตะ - นั่งกระเช้าชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ                                                                  

08:30 น.            ถึงสนามบินนานาชาติ สนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว...

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านไอนุ (Ainu Village) ชนพื้นเมืองเก่าแก่ของเกาะฮ็อกไกโด ชม "บ้านจำลอง" ของชาวไอนุโบราณ โดยวัสดุที่ใช้นั้นมาจากธรรมชาติทั้งสิ้น ชม "การแสดง" และ "ระบำพื้นเมือง" อาทิ การจีบสาว การกล่อมลูก การรำในเทศกาลเฉลิมฉลองของเผ่าไอนุ ฯลฯ พร้อมชม และ "พิพิธภัณฑ์" ที่จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้โบราณ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์รวมทั้ง "สุนัขเผ่าไอนุ" ที่หาดูได้ยาก หรือเลือกเดินชมและเลือกซื้อสินค้าแฮนด์เมดและเครื่องหนังของชาวไอนุ

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (1)  

บ่าย                   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาฮาโกดาเตะ โดยนำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าเพื่อชมจุดชมวิววิวทิวทัศน์ของเมืองฮาโกดาเตะ ที่มีน้ำทะเลขนาบอยู่ทั้ง 2 ด้าน เป็นคอคอดกระ เมื่อยามค่ำคืนบ้านเรือนและถนนหนทางจะเปิดไฟ จึงทำให้เห็นแสงระยิบระยับ เป็นวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก (2) 

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก YUNOGAWA GRAND HOTEL หรือระดับเทียบเท่า หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลาย

กับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบุหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย

หมายเหตุ ให้ท่านสัมผัสกับการอาบน้ำแร่ญี่ปุ่น (ออนเซ็น) เพื่อเป็นการพักผ่อนจากการที่ได้เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหรือทำกิจกรรมมาตลอดทั้งวันซึ่งการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อในเรื่องการบำรุงการไหลเวียนโลหิต การบรรเทาอาการปวดเมื่อยบรรเทาอาการปวดศีรษะ และบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งมีน้ำมีนวล ตามอัธยาศัย

วันที่สาม            ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – เที่ยวชมเมืองย่านโมโตมาจิ – โกดังอิฐแดง - ทะเลสาบโทยะ                                                                           

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  (3)

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อเลือกชมอาหารทะเลขึ้นชื่อของเกาะฮอกไกโด ไม่ว่าจะเป็นปูหลายหลายชนิด ปลาแซลมอน ปลาหมึก ไข่หอยเม่น กุ้ง ที่มีทั้งแบบสดและแบบแห้ง หรือจะเป็นผลไม้ขึ้นชื่อตามฤดูกาลและผักพื้น เมืองหลากหลายชนิดหรือท่านจะเลือกลองกิจกรรมตกปลาหมึก หรือลิ้มลองไอศกรีมหมึกดำที่เป็นของขึ้นชื่อของเมืองฮาโกดาเตะได้อีกด้วย นำท่านเยี่ยมชม เมืองย่านโมโตมาจิ จากเชิงเขาฮาโกดะเตะ มีถนนลาดชัน 19 สายมุ่งตรงสู่ท่าเรือ ถนนเหล่านี้เป็นที่นิยมในหมู่ผู้รักการเดินเที่ยวชมวิว เนื่องจากเรียงรายไปด้วยอาคารต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์และมีภูมิทัศน์อันหลากหลายเมื่อครั้งอดีตได้เป็นเมืองท่าที่มีการค้าขายกับชาวต่างชาติฝั่งตะวันตก ซึ่งทำให้วัฒนธรรมตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทในเมืองฮาโกดาเตะ ซึ่งท่านจะพบเห็นจากโบสถ์คริสต์ ร้านอาหาร อาคารบ้านเรือนเก่าแบบตะวันตกที่ตั้งอยู่ริมเนินเขา

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคาร(4)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อาคาร โกดังอิฐแดง เก่าริมท่าเรือ ในปี 1859 ท่าเรือฮาโกดะเตะเปิดทำการเป็นหนึ่งในท่าเรือค้าขายระหว่างประเทศแห่งแรกของญี่ปุ่น ในบริเวณอ่าวเต็มไปด้วยร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกที่ตั้งอยู่ภายในตึกเก่า คุณจะเพลิด เพลินกับการเดินกินลมชมวิวรอบบริเวณนี้ประกอบกับเพลงที่เปิดทางเสียงตามสายให้ได้ยินทั่วเมือง เสริมบรรยากาศให้ฮาโกดาเตะเป็นเมืองที่สวยที่สุดแสนโรแมนติก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ หรือโทยะโกะที่อยู่ในอุทยานชิโกะทสึโทยะ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมีคนมาเยี่ยมชมปีละ 4 ล้านคน

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  TOYA SUN PALACE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

(หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย)

 

วันที่สี่                นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟโชวะชินซัง – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – เมืองโนโบริเบ็ตสึ – จิโกกุดานิ – เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งซูซุกิโนะ                      

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  (6)

นำท่านนั่งกระเช้าชม ภูเขาไฟโชวะซินซัง ภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณปี ค.ศ. 1944-1945 ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายมาเป็นภูเขาโชวะ ดังที่เห็นอยู่ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะเป็น อนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ พร้อมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านสู่ ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาโชวะชินซัง เป็นศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้ำตาลมากกว่า 50 ตัว ในท่านได้สนุกสนานกับการให้อาหารหมี ซึ่งมีความน่ารักและแสนรู้

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (7)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ตซึ เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโดอุดมสมบูรณ์ไป                    ด้วยธรรมชาติที่งดงามไม่ว่าจะเป็นต้นไม้, ทะเลสาบ, หนองบึงและแหลมรูปร่างแปลกตามากมาย นำท่านชมจิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับจึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือด อันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ชั่วกัลป์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร จากนั้นเดินทางสู่เมืองซัปโปโร นำท่านช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ แหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสิน ค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้ จุใจ เช่น ห้างปาร์โก้, ห้างมิซุโกชิ ที่เป็นแหล่งรวมร้านค้าแบรนด์ดังของญี่ปุ่น หรือจะเป็นร้าน 100 เยน, ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสำอาง shisedo, kose,  kiss, SKII, Kanebo

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตราคาร  (8)

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN HOTEL SAPPORO NAKAJIMA หรือ ระดับเทียบเท่า

 

วันที่ห้า              เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี– โรงงานช็อคโกแลต – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิ โกจิ        

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (9)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองซัปโปโร ล้อมรอบไปด้วยภูเขาจนได้ชื่อว่า "เมืองแห่งภูเขา" มีชื่อเสียงทางด้านผลิตกระจกและเครื่องแก้วที่ขึ้นชื่อของญี่ปุ่นที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่ และ ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ จากนั้น จากนั้นนำท่านชม โรงงานแก้ว ให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากโรงงานแก้วที่มีเสียงของเมืองโอตารุ ท่านจะได้ตื่นตากับเครื่องประดับและตกแต่ง ที่ทำมาจากแก้วมากมาย หลากหลายรูปแบบ หรือจะเลือกชม   กล่องดนตรี รูปแบบต่างๆ ที่บรรเลงเพลงอันแสนไพเราะ พร้อมทั้งชมการสาธิตการผลิตเครื่องแก้วด้วยช่างผู้ชำนาญการ

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)

                        นำท่านแวะชม คลองโอตารุ (ถ่ายรูป) ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดทาง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เป็นเมืองใหญ่ที่มีมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติและความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม เป็นเมืองที่มีการวางผังเมืองไว้อย่างเป็นระเบียบมากที่สุดในญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมืองการปกครองของเกาะฮ็อกไกโด นำท่านชม โรงงานช็อกโกแลต  แหล่งผลิตช้อกโกแลตที่มี ชื่อเสียงของเมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงอุปกรณ์การผลิตตั้งแต่ยุคแรก แบบจำลองของโรงงาน ชมขั้นตอนการผลิตขนมดัง ที่ชื่อว่า ชิโร่ยโคยบิโตะ ขนมอร่อยที่มีชื่อเสียงจากฮอกไกโด และสนุกกับกิจกรรมพิเศษ เรียนทำคุ้กกี้ สูตรเด็ดทำง่ายและอร่อยมาก ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อขนมเค้กสุดยอดแห่งความนุ่มลึกอร่อยได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม ตึกรัฐบาลเก่า เมืองซัปโปโรตึกรัฐบาลเก่า ของเมืองซัปโปโร หรือ อาคารรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ได้รับฉายาว่า 'วิหารอิฐแดง' เป็นตึกที่มีอายุกว่าร้อยกว่าปี ตั้งอยู่ใกล้หอนาฬิกา และ สวน Odori เคยใช้เป็นกอง อำนวยการ ของข้าหลวงใหญ่ ในสมัยก่อนอาคารนี้ถือเป็นอาคารที่ทันสมัยแห่งเดียวที่สูงและมีความโอ่อ่า หรูหราที่สุด อดีตเคยใช้เป็นกอง อำนวยการ ของข้าหลวงใหญ่และเป็นตึกที่สูงที่สุดของเมือง ปัจจุบันยังคงเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ถนนทานุกิ โกจิ ถนนคนเดินความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านรวงให้ท่านได้เลือกซื่อสินค้า กว่า 200 ร้านค้า ไม่ว่าจะเป็น ร้านเสื้อผ้า เครื่องสำอางค์ รองเท้า ของที่ระลึก ของเล่นรวมทั้งร้านอาหารอร่อยๆด้วย

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตราคาร  (11) พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด

นำท่านเข้าสู่ที่พักBEST WESTERN HOTEL SAPPORO NAKAJIMA หรือ ระดับเทียบเท่า

                             

วันที่หก             สนามบินชิโตเซ่ –กรุงเทพฯ                                                                                                                                                            

เช้า                    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (12)

                        ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่ เพื่อทำการเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบิน และ สัมภาระ....

10.45 น.            กลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน)

15.45 น.            คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…..

หมายเหตุ

1.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม

 

กำหนดการเดินทาง : วันที่  19-24 ตุลาคม 2557  

อัตราค่าบริการ

ราคา/ท่าน (บาท)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่านราคาท่านละ

54,800-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

54,800-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (มีเตียงเสริม)

53,800-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (ไม่มีเตียงเสริม)

52,800-

พักห้องเดี่ยว

8,900-

 
กรณีที่ต้องยื่นวีซ่า สำหรับกรณียื่นวีซ่ากรุ๊ป หรือมีตั๋วโดยสารเครื่องบินเอง
 • ผู้ยื่นวีซ่ากรุ๊ป(หมู่คณะ)กับทางบริษัทฯ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันตามกำหนดเท่านั้น รวมถึงผู้ติดตามซึ่งยื่นวีซ่าเดี่ยวแต่อ้างอิงถึงญาติหรือผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งทำการยื่นวีซ่ากรุ๊ป(หมู่คณะ)
 • กรณีผู้โดยสารที่ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินของบริษัท รวมถึงเดินทางไปหรือกลับไม่พร้อมคณะต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น

 

อัตรานี้รวม                                                                                            

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด และค่าพาหนะในการนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ( ณ วันที่ 24/7/2556 ) หากภาษีน้ำมัน และ ภาษีสนามบินเพิ่มขึ้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามความเป็นจริง
 • ค่าห้องพักโรงแรมห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • มัคคุเทศน์บรรยายไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ของไทยวิวัฒน์ประกันภัย
อัตรานี้ไม่รวม
 • กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
 • และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ ยังไม่รามค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ แจกของแถม เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ
 • ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ (วันล่ะ 200 บาท X 6 วัน  =  1,200.- บาท/ลูกค้า 1 ท่าน/ทริปการเดินทาง)
 • ค่าวีซ่าเดี่ยว กรณีประเทศญี่ปุ่นยกเลิกการยกเว้นวีซ่าให้แก่ประเทศไทย ท่านล่ะ 1,850.- บาท
การชำระเงิน

1.  ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจำ 10,000.- บาท สำหรับการจองเมื่อที่นั่งยืนยัน

2.  ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

     กรุณาจัดส่งเอกสารสำหรับยื่นวีซ่าก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 เดือน หรือ ไม่น้อยกว่า 20 วัน ก่อนเดินทาง มาที่บริษัทฯ
เบอร์แฟกซ์  :  045-323047  หรือ  E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

     กรุณาระบุชื่อฝ่ายขาย และ โปรแกรมการเดินทาง และ วันที่เดินทางด้วยน่ะค่ะ

 

เงื่อนไขการยกเลิก

1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันทำการขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 - 44 วันทำการขึ้นไป  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท

4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 -19 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด

5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 8 - 18 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด  75% ของราคาทัวร์

6. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

7. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ไม่มี
    การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

8. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
   ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น
Extra Flight และ Charter Flight
   จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำ หรือ เต็มจำนวน กรณีมีการขาย มีปิดกรุ๊ปการเดินทางเรียบร้อยแล้ว..

10. กรณีที่ต้องยื่นวีซ่า แต่ไม่ผ่าน (ท่านได้ให้ความร่วมมือในการเตรียมเอกสารอย่างถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา) ทางบริษัทฯ ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ โดยหักค่าบริการ 2,000 บาท ต่อ ท่านเนื่องจากมีการวางมัดจำค่าตั๋วและที่พัก

11. กรณีที่ต้องยื่นวีซ่า และ ตามที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินแล้ว  ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 20,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)

12.  กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

13.   เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า

      ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

หมายเหตุ

 • การเดินทางในคณะนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านผู้ใหญ่ขึ้นไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง
 • ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิงหรือใด ๆ เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า...
 • หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน)
 • หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนข้อแนะนำกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศนั้น ๆ  หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด
 • กรณีปิดกรุ๊ปการขายตามพีเรียดที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิคืนเงินมัดจำทุกกรณี
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้วจำนวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชำระเต็มมีเงื่อนไข
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ
 • เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้องนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

-- ศักดาทัวร์ เราทำทัวร์ด้วยประสบการณ์ --

создать сайт