ฮอกไกโด – ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน

choya-lake

ฮอกไกโด – ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน

นำท่านลัดฟ้าสู่แดนปลาดิบ สัมผัสความสวยงามและความหลากหลายของขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ชมหมู่บ้านไอนุหมู่บ้านพื้นเมืองของเกาะฮอกไกโด นั่งกระเช้าชมความสวยงามของภูเขาโชวะสัมผัสความ  โรแมนติก ณ เมืองโอตารุ         ช้อปกระหน่ำย่านทานุกิโคจิและสัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็น

 P กำหนดเดินทาง 24-28 สิงหาคม

วันแรก      กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด)

20.30           คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการบินไทย เคาว์เตอร์ D เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

23.45               ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

วันที่สอง     สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) – หมู่บ้านไอนุ – ภูเขาโชวะ   (นั่งกระเช้า) – ฟาร์มหมี   –  จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ 

08.30            เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 .กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมายหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

                        นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไอนุ ซึ่งเป็นหมู่บ้านชนพื้นเมืองบนเกาะฮอกไกโดในประเทศญี่ปุ่น นักค้นคว้าเชื่อว่าชาวไอนุมีเชื้อสายคอเคซอย หรือชาวผิวขาว ซึ่งเป็นคนละเชื้อสายกับชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ ทฤษฏีที่ว่านี้มาจากรูปลักษณ์ของชาวไอนุที่เป็นแบบผสมระหว่างชาวยุโรปและชาวเอเซีย แต่หลังจากการทดสอบทางดีเอ็นเอแล้วพบว่า ชาวไอนุไม่มีเชือสายชาวคอเคซอย รายงานบางฉบับกล่าวว่าชาวไอนุอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมานานกว่าชาวญี่ปุ่น และในตำนานของชาวไอนุนั้นก็ได้กล่าวว่า "ชาวไอนุอยู่ที่นี่หลายแสนปีก่อนที่บุตรแห่งพระอาทิตย์จะมา" มีหลายทฤษฏีกล่าวถึงต้นกำเนิดของชาวไอนุ หากแต่ความจริงในเรื่องนี้ยังคงคลุมเครืออยู่มาก ไม่สามารถบอกได้ว่าชาวไอนุมาจากไหน อยู่ที่นี่อยู่แล้วหรือไม่ แล้วสืบเชื้อสายมาจากใคร

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาอุสึ เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาโชวะ ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี 1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายมาเป็นภูเขาโชวะดังที่เห็นอยู่ ปัจจุบันภูเขาโชวะ อยู่ในการดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่นในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ นอกจากนี้บริเวณเชิงเขายังเป็น ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล ซึ่งเป็นหมีพันธุ์ที่หาได้ยากในปัจจุบัน จะพบแต่ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ ท่านจะได้สัมผัสกับความงดงามของทะเลสาบโทย่า แบบพาโนราม่า และยังมีนกน้อยที่บินรวมกันเป็นฝูงโฉบเฉี่ยวให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จะทำให้ท่านประทับใจได้อย่างไม่รู้ลืมกับความงามรอบ ๆ บริเวณของทะเลสาบ 

จากนั้นพาท่านเข้าสู่ที่พัก ทะเลสาบโทยะ  TOYA KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

*** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย ***

วันที่สาม      ทะเลสาบโทยะ – จิโกกุดานิ – ซัปโปโร – พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไก โด – หอนาฬิกา – ทำเนียบรัฐบาลเก่า 
                    – โอโดริปาร์ค – ซัปโปโร

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม จิโกกุดานิ ซึ่งมีความหมายว่าหุบผานรก หุบผานรกแห่งนี้เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับ จึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อน และบ่อโคลนเดือด อันเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่ชั่วกัลป์

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ช้อกโกแลต ซึ่งเป็นโรงงานผลิตช็อคโกแล็ตชื่อดังของญี่ปุ่น ท่านสามารถลิ้มลองรสชาติของช็อคโกแล็ตขาวที่ขึ้นชื่อที่สุดและยังสามารถศึกษาเกี่ยวกับประวัติอันยาวนานของช็อคโกแล็ตชื่อดังของญี่ปุ่นที่จะทำให้คุณประทับใจในรสชาติอย่างมิรู้ลืม

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือ เดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เก่าแก่นับพันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสืบไป

จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ หอนาฬิกา ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2421 อาคารแรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน แล้วสร้างหอนาฬิกาและ มีระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2424 จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานาน จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ

จากนั้นนำท่านชม ทำเนียบรัฐบาลเก่า เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจำนวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทำการหลังใหม่เป็นอาคารทันสมัยสูง 10 ชั้นซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ ตัวอาคารที่เห็นในปัจจุบันที่ยังงดงามอยู่นั้นได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง อาคารหลังนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2512

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โอโดริปาร์ค ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียง และเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดกลางใจกรุงซัปโปโร ฤดูร้อน =ใช้เป็นที่จัด งานแสดงดอกไม้   สำหรับ ฤดูหนาว ใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลหิมะอันยิ่งใหญ่ มีการแกะสลักน้ำแข็งประติมากรรมชิ้นใหญ่นับเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุด บนเกาะฮอกไกโด และโดยรอบบริเวณมีห้างร้านจำหน่ายสินค้ามากมายหลากสไตล์

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด)

จากนั้นพาท่านเข้าสู่ที่พัก ซัปโปโร NOVOTEL SAPPORO HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สี่          ซัปโปโร – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ลานสกีจัมพ์โอคุรายาม่า - ช้อปปิ้งทานูกิโคจิ – ซัปโปโร 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ โอตารุ (เมืองโรแมนติค) ที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ แวะชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมือง   โอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม               

ได้เวลาอันสมควรพาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุก 15 นาที

จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ลานแข่งขันสกีจัมพ์โอคุรายาม่า ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันสกีจัมพ์และเป็นสถานที่ใช้ในการจัดการแข่งขันโอลิมปิคฤดูหนาวซึ่งจัดขึ้นที่   ซัปโปโรในปี 1972 ดังนั้นในช่วงที่ไม่มีการแข่งขัน จึงเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปสัมผัสความสวยงามของวิว โดยการพาท่าน นั่งเก้าอี้ลิฟท์ ขึ้นไปชมความงามของเมือง    ซัปโปโร

จากนั้นนำท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป ของฝาก ของที่ระลึก เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางค์ เป็นต้น

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ สุดยอดราเม็งเกาะฮอกไกโด !!

จากนั้นพาท่านเข้าสู่ที่พัก ซัปโปโร NOVOTEL SAPPORO HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า          ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สมควรแก่เวลากรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ

10.45               ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

15.45             ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


 กำหนดเดินทาง 24-28 สิงหาคม

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

39,900บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

37,900บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)       

37,900บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)

33,900บาท

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

6,500บาท

หมายเหตุ   การเดินทางแต่ละครั้งต้องมีผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25ท่าน ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา

อัตราค่าบริการรวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน ที่ระบุในรายการ

- ค่าที่พักห้องละ2 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราวเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองท่านละ1ล้านบาท  กรณีรักษาพยาบาล5 แสนบาท

- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าทิป ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ1 ใบ น้ำหนักไม่เกินท่านละ 20กิโลกรัม

อัตราค่าบริการไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ

- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3%  (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)

- ค่าสินน้ำใจสำหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ, หัวหน้าทัวร์1500เยน/คน/ทริป

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

- กรุณาสำรองที่นั่งโดยการชำระมัดจำท่านละ10,000บาท

- กรุณาชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย14 วันทำการ

เงื่อนไขการยกเลิก

- กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันทำการ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ

- กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วันทำการ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์

- กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า  7 วันทำการ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ  100% ของราคาทัวร์

หมายเหตุ

- กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน

- กรณีเทศกาลที่ต้องมีการยืนยันที่นั่งกับทางสายการบิน และทางโรงแรมที่พัก โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วน

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ  และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

создать сайт