ฉลองวันแม่ที่ญี่ปุ่น ฮาโกเน่-ภูเขาไฟฟูจิ-โตเกียว-นาริตะ 5 วัน 3 คืน

800px-Mount Fuji from Lake Yamanaka 1994-12-10

ฉลองวันแม่ที่ญี่ปุ่น..

ฮาโกเน่-ภูเขาไฟฟูจิ-โตเกียว-นาริตะ

5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย

C เที่ยวญี่ปุ่นแบบสบายกระเป๋า ช้อปปิ้งจุใจ ลิ้มลองบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ B

 กำหนดการเดินทาง 08-12 สิงหาคม 2556

วันแรก          กรุงเทพฯ – นาริตะ

19.00            พร้อมคณะที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู..3.. แถว..D.. เคาน์เตอร์ สายการบินไทย       

                     เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รอให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระขึ้นเครื่อง

22.10            ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640

วันที่สอง          นาริตะ-ฮาโกเน่-ทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ท

06.20          เดินทางถึง ท่าอากาศยานนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น(เวลาประเทศญี่ปุ่น เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ 

นำท่าน ล่องเรือโจรสลัด เพื่อชมความงามของ ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใสท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพของภูเขาไฟฟูจิ ในอีกมิติหนึ่งที่มีความ งดงามราวกับภาพวาด สะท้อนลงสู่ทะเลสาบเปรียบดั่งสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

บ่าย              นำท่านนั่งรถขึ้นสู่หุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยเชื่อกันว่าหากได้ทานไข่ที่ต้มจนเปลือกภายนอกเป็นสีดำ 1 ฟอง ทำให้อายุยืนขึ้น 7 ปีพร้อมชมทัศนียภาพอันงดงามและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมี่ยมเอ้าท์เลท ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์ระดับโลกมาจำหน่ายมากมายกว่า 165 ร้านชื่อดังไม่ว่าจะเป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive, Gauche,Gap และอีกมากมาย ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าของแท้และราคาถูกนานาชนิด

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)....เมนูขาปูยักษ์

เชิญท่านพักผ่อนในบรรยากาศแสนสวยหรือทดลองอาบน้ำแร่ออนเซนแบบฉบับของชาวญี่ปุ่น

                   ที่พักFUJISAN GARDEN HOTEL(หรือในระดับใกล้เคียงกัน)

 วันที่สาม         ภูเขาไฟฟูจิ-พิพิธภัณฑ์ราเม็ง-วัดอาซากุซ่า-Tokyo Sky Tree-ชินจูกุ

เช้า              บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรมแรม (3)

หลังอาหารนำท่านขึ้นชมทัศนียภาพของ ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟที่มีรูปทรงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ด้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ำทะเล โดยมีลักษณะเป็นรูปกรวยซึ่งคาดว่าได้คงสภาพนี้มาประมาณ 10,000 ปีมาแล้ว หลังจากมีการระเบิดหลายครั้ง โดยในครั้งสุดท้ายที่ภูเขาไฟฟูจิระเบิดคือ ปี ค.ศ.1707 ซึ่งทำให้เราได้เห็นภูเขาไฟฟูจิที่งดงามดังปัจจุบัน โดยแต่เดิมชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่สถิตย์ของเทพเจ้า จึงเป็นดินแดนต้องห้ามสำหรับสตรีมานานนับร้อยปี นำท่านขึ้นสัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดบริเวณชั้น 5

(หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯ อนุญาตให้ขึ้นได้ตามสภาพอากาศในวันนั้นๆ) ชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟ ที่สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งห้าอยู่โดยรอบอันประกอบไปด้วย Kawakuchi, Sai, Shoji, Motosu และ Yamanaka

ชม โอชิโนะฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน้ำแร่ธรรมชาติซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะที่สะสมมากว่า 50 ปี ของภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ สามารถรักษาโรคได้

เชิญท่านถ่ายรูปและชื่นชมกับบรรยากาศบริเวณเชิงภูเขาไฟฟูจิ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโยโกฮาม่า เมืองศูนย์กลางพาณิชย์ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกไกล และเป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากโตเกียว

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ พิพิธภัณฑ์ราเม็ง (4)

นำท่านตามรอยความอร่อยของราเม็งสูตรเด็ดในหลากหลายรูปแบบที่ขึ้นชื่อจากทั่วทุกมุมของประเทศญี่ปุ่น

บ่าย              นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโตเกียว เมืองหลวงของญี่ปุ่น

นำท่านชม วัดอาซากุสะ (วัดเซ็นโซจิ) ที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธา เชิญท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ เชิญท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็นโคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก แล้วเชิญท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก

บนถนนคนเดิน นากามิเสะ แหล่งรวมสินค้าที่ระลึกต่างๆ อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมว, ชุดกิโมโน, ฯลฯ แล้วนำท่านถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree)หอคอยสื่อสารที่สูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคือหอคอยแคนตันทาวเวอร์ ที่นครกว่างโจวของจีน และซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ประเทศแคนาดา และเพิ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2555สมควรแก่เวลานำเดินทางสู่ ชินจูกุ ในปัจจุบันถือเป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านค้ามากมาย ที่มีสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, I-POD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, เครื่องสำอาง, ฯลฯ

อิสระสำหรับเชิญท่านเลือกชมหรือซื้อสินค้าจนกว่าจะถึงเวลานัดหมาย….(อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย)

ที่พัก CANDEO HOTEL (หรือระดับใกล้เคียง)

วันที่สี่          โตเกียว

เช้า              อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน……ให้ท่านทดลองเก็บเกี่ยวประสบการณ์การท่องเที่ยวในต่างแดนด้วยตัวเอง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางไปยังสถานที่ที่ท่านสนใจจากมัคคุเทศก์ อาทิ เลือกเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโตเกียว เช่น ย่านฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟชั่นวัยรุ่นท่านจะได้พบกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ตามสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่นการแต่งกายเลียนแบบการ์ตูนที่ชื่นชอบที่มาโชว์ตามท้องถนนเพลิดเพลินกับการช้อบปิ้งกับร้านค้าหลากหลายสองฝั่งถนนทาเคชิตะและโอโมเตะซันโด ร้าน Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย หรือเลือกเดินเล่นช้อปปิ้งย่านชิบูย่า, กินซ่า, โอไดบะ, ฯลฯ

ทัวร์เลือกซื้อเพิ่มเติม TOKYO DISNEYLAND

(ราคาค่าเข้าชมรวมค่าเดินทางโดยรถไฟ ประมาณ 2,900 บาทต่อท่าน กรุณาสอบถามราคาจากมัคคุเทศก์อีกครั้ง)โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกระดับโลก ซึ่งใช้ทุนในการก่อสร้างถึง 600 ล้านเยน โดยใช้พื้นที่จากการถมทะเล เชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ ในหลากหลายโซน อาทิ ADVENTURE LAND, WESTERN LAND, FANTASYLAND, TOONTOWN,TOMORROWLAND, เป็นต้น สนุกกับเครื่องเล่นมากมาย อาทิ SPACE MOUNTAIN, บ้านผีสิง AUNTED MANSION, SPLASH MOUNTAIN,JUNGLE CRUISE, BIG THUNDER MOUNTAIN, PIRATES OF THE CARIBBEAN, บ้านหมีพูล, สัมผัสตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ มิกกี้เม้าส์, สโนว์ไวท์, ฯลฯ (สำหรับวันนี้อาหารกลางวันและอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย)

…..วันนี้ไม่มีพาหนะในการเดินทาง ดังนั้นการเดินทางกลับโรงแรม ท่านต้องจ่ายค่าเดินทางด้วยตัวเอง.... 

ที่พัก CANDEO HOTEL (หรือระดับใกล้เคียง)

 วันที่ห้า        โตเกียว – นาริตะ – กรุงเทพฯ

07.00            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองนาริตะ

นำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งทันสมัยขนาดใหญ่ ห้างอิออน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆไม่ว่า

จะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หรือของแต่งบ้าน สนุกกับการเลือกซื้อสินค้าใน ร้าน 100 เยน

ซึ่งสินค้าทุกอย่างในร้านราคา 100 เยน และห้างจัสโก้ ให้ท่านได้เลือกสินค้าอีกด้วย

เชิญท่านเลือกซื้อสินค้านานาชนิดตามอัธยาศัย (อาหารกลางวันอิสระเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารนานาชนิดได้ภายในห้างอิออน)

14.00             พร้อมคณะที่จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนาริตะ

14.30             เดินทางถึง ท่าอากาศยานนาริตะ นำท่านตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระขึ้นเครื่อง

17.25             ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่TG 677

21.55            ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสุขและสวัสดิภาพ

วันเดินทาง/ค่าบริการ

ผู้ใหญ่

เด็กเสริมเตียง

เด็กไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว

08-12 สิงหาคม 56

39,900.-

38,900.-

37,900.-

4,500.-

JJJJJJJJJJJJJJJ

ในกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ทั้งประเทศไทยและญี่ปุ่นอันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากการเดินทางเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทนั้นๆ

 


หมายเหตุ:   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางตามความเหมาะสม

และสถานการณ์ต่างๆ ตามดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

อัตราค่าบริการนี้รวม  

þ ค่าตั๋วโดยสาร สายการบินไทย

þ ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าธรรมเนียมสนามบินตามรายการ

þ พาหนะนำเที่ยวชนิดต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ        

þ โรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (หรือในระดับเดียวกัน)

þ ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

þ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

þ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท       

þ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ý ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)     

ý ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ อาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการ         

ý ทิป สำหรับพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ ท่านละ 2,000 เยน

ý ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น

เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ

(รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย)

 จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่นดังต่อไปนี้ 

1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น

2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น

3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ

4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6เดือน

2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น

3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน

4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

           ***********************************************************************************************************************

ติดต่อ  คุณเพชรรัตน์ หรือ คุณรัศมี ศักดาทัวร์

Tel : 045-254333 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

создать сайт