ทัวร์ไต้หวันสุดคุ้ม 5 วัน 4 คืน ราคาพิเศษ 37700 บาท

 

AD-taiwan5d4n

ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน

บินดี กินดี อยู่ดี ระดับพรีเมี่ยม พร้อมที่เที่ยวใหม่สุดฮิต


(เดินทาง 17 – 21 มี.ค.
’59)

ราคาพิเศษสุดคุ้ม 37,700.-/ท่าน

(17 มีนาคม 2016)

วันแรก กรุงเทพฯ-ไถจง-วัดขงจื๊อ-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดเฟิ่งเจี่ย

นัดพบที่สนามบินสุวรรณภูมิที่บริเวณประตูทางเข้า 1 ชั้น 4 เวลา 04.30 น. เพื่อทำการเช็คอินกับสายการบินไทย TG 634

ถึงที่สนามบิน Taoyuan International Airport เวลา 11.55 น.

ออกเดินทางไปเมืองไถจง

รับประทานอาหารกลางวัน

วัดขงจื้อ สักการะเทพเจ้าขงจื้อ หมู่บ้านสายรุ้ง สถานที่เที่ยวสุดฮิตแห่งใหม่ ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนเฟิ่งเจี่ย ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไถจงและเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน **รับประทานมื้อค่ำตามอัธยาศัย**

พักโรงแรม TREEART HOTEL หรือเทียบเท่า

(18 มีนาคม 2016)

วันที่สอง เมืองไถจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินอู่

เดินทางไปทะเลสาบสุริยันจันทรา

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูปลาประธานาธิบดี

นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวทะเลสาบสุิริยันจันทรา เยี่ยมชมวัดเหวินอู่ หรือวัดบุ๋นบู้ สักการะเทพเจ้ากวนอู และเทพเจ้าขงจื้อ ด้านหน้าวัดมีสิงโตตัวละ  1 ล้านเหรียญดอลลาร์ไต้หวัน ล่องเรือชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระวัดพระถังซัมจั๋ง

รับประทานอาหารค่ำ

พักโรงแรม Hotel Modern Puli หรือเทียบเท่า

 

(19 มีนาคม 2016)

วันที่สาม เมืองภูหลี่-วัดใหญ่จงไถฉานสื่อ-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-โรงเหล้าภู่หลี่

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

9:00 เดินทางไปวัดใหญ่จงไถฉานสื่อ วัดใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 4 ของไต้หวัน

รับประทานอาหารกลางวัน  เที่ยว Small Swiss Farm เยี่ยมฟาร์มแกะชิงจิ้ง เยี่ยมชมโรงงานเหล้าภู่หลี่

รับประทานอาหารค่ำ  พักโรงแรม Hotel Modern Puli หรือเทียบเท่า

 

(20 มีนาคม 2016)

วันที่สี่ เมืองไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซานสื่อ (วัดเขามังกร)-ช้อปปิ้งซีเหมินติง-เมืองไทเป

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

9:00 เดินทางกลับเมืองไทเป

รับประทานอาหารเที่ยง

ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมค่าขั้นตึกชมวิวเมืองไทเปแบบ 360 องศาที่ชั้น 89) และเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าแบรน์เนม

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมทหารเปลี่ยนเวรยาม และห้องอัตชีวิประวัติท่านเจียงไคเช็ค สักการะเจ้าแม่กวนอิม วัดหลงซานสื่อ หรือวัดเขามังกร

รับประทานอาหารค่ำ Buffet Mala Hotpot  ชื่อดัง

เดินเล่นช้อปปิ้งซีเหมินติง ซึ่งซีเหมินติงเปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯแหล่งศูนย์ รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้า ขายของฝาก อุปกรณ์ตกแต่งมือถือ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าแฟชั่นทันสมัย และกิ๊ฟช็อปมากมาย

พักโรงแรม Les Breeze Hotel หรือเทียบเท่า

 

(21 มีนาคม 2016)

วันที่ห้า หมู่บ้านโบราณเมืองจิ่วเฟิ่น-อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานแห่งชาติเหย่ลิ่ว

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

9:30  รถไปรับที่หน้าโรงเเรม

หมู่บ้านโบราณเมืองจิ่วเฟิ่น จิบชาบนภูเขาพร้อมชมวิวมหาสมุทร

รับประทานอาหารกลางวัน อาหารทะเลพื้นเมือง

อุทยานแห่งชาติเหย่ลิ่ว  ทำ DIY ที่โรงงานทำโมจิชื่อดัง สมัยอดีตที่ญี่ปุ่นเข้ามาปกครอง ออกเดินทางไปสนามบิน Taoyuan International Airport

ถึงสนามบินเถาหยวน เดินทางกลับกรุงเทพ เที่ยวบิน  TG 635 , เวลา 20:05

----------------------------------------------------------

ราคาทัวร์ท่านละ 37,700 บาท/ท่าน  (สำหรับพักห้องคู่)

อัตรานี้รวม

 • ค่าเช่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าแรงพนักงานขับรถ ค่าไกด์ดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าตั๋วเครื่องบินการบินไทยไปกลับ กรุงเทพ -ไทเป ชั้น Economy
 • ค่าวีซ่า
 • ค่ามื้ออาหารจำนวน 8 มื้อ
 • ค่าบัตรเข้าสถานที่ตามรายการเที่ยวที่กำหนดให้
 • ค่าที่พักโรงแรม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางอายุ 1-75 ปี ท่านละ ไม่เกิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและสุขภาพ Medical expenses from accident and illness (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าทัวร์ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 25 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • บริษัทไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางเราหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม อาทิเช่น การเจ็บป่วยเนื่องจากโรคประจำตัว การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้าจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
 • บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ทางเราจะดําเนินการโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์ให้ดีอย่างเต็มที่
 • ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
 • หากสาเหตุเกิดจากตัวลูกค้าเองหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากกิจกรรมนอกรายการทางบริษัท เป็นเหตุทำให้สูญเสียทรัพย์สินหากต้องการชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ลูกค้าต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดโดยทางบริษัทจะช่วยอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่
 • ค่าขั้นตึกชมวิวเมืองไทเปแบบ 360 องศาที่ชั้น 89  (เนื่องจากถ้าสภาพอากาศไม่ดีอาจไม่เหมาะต่อการขึ้นชมวิว)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการอาทิ เช่า ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • ค่าทิปให้ไกด์และพนักงานขับรถท่านละ 100 NTD/จำนวนวันที่เดินทาง/จำนวนผู้เดินทาง

หมายเหตุ

***ตารางเที่ยวของทางบริษัททัวร์จะไม่มีโปรแกรมพาเข้าร้านช้อปปิ้งซื้อสินค้าใดๆทั้งสิ้น เพราะทางเราคือบริษัททัวร์เที่ยวไต้หวันแบบพรีเมี่ยม บริการทุกท่านที่มาเที่ยวด้วยใจ ***

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าขั้นตึกชมวิวเมืองไทเปแบบ 360 องศาที่ชั้น 89  (เนื่องจากถ้าสภาพอากาศไม่ดีอาจไม่เหมาะต่อการขึ้นชมวิว)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการอาทิ เช่า ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • ค่าทิปให้ไกด์และพนักงานขับรถท่านละ 100 NTD/จำนวนวันที่เดินทาง/จำนวนผู้เดินทาง

создать сайт