ลี่เจียง-แชงกรีล่า-เต๋อชิง 6 วัน 5 คืน 25,900 บาท

AD-ลเจยง-แชงกรลา-เตอชง-6-วน-5-คน-25900-บาท

ลี่เจียง-แชงกรีล่า-เต๋อชิง 6 วัน 5 คืน

(ถูกสุดในรอบปี พัก 5 ดาว)

เมืองมรดกโลกสุดคลาสสิค...ลี่เจียง 
ดินแดนในฝันของนักเดินทาง...แชงกรีล่า ไต่ขอบฟ้าสู่เต๋อชิง

ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารไทย, สุกี้ปลาแซลมอน

จำกัดน้ำหนักกระเป๋าท่านละ 2  ใบ / ใบละ 23  กิโลกรัม รวมเป็น 46 กิโลกรัม

...เยือน มณฑลยูนนาน นำท่านสัมผัสเส้นทางธรรมชาติสุดแปลกตา งดงาม เต็มไปด้วยทุ่งหญ้า ดอกไม้ และภูเขาหิมะ ความงดงามที่ไม่อาจบรรยายได้หมด เราจึงอยากให้ท่านสัมผัสได้เองได้ที่.... “สวิสเซอร์แลนด์...เมืองจีน”

ประกาศ  ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2557 

เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต   

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง  ซึ่งทางบริษัทยังไม่ได้รวมภาษีน้ำมันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น

 

.........กำหนดการเดินทาง.........

27 ก.ย.-2 ต.ค. / 2-7, 11-16, 16-21, 25-30, 30 ต.ค.-4 พ.ย. / 8-13 พ.ย.

วันแรก   กรุงเทพฯ – ลี่เจียง

15.00 น.           คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U ( เคาน์เตอร์ NO. U15 – 21 ) โดยสายการบิน CHINAEASTERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

18.50 น.           (เวลาประมาณ) เดินทางสู่ เมืองลี่เจียง โดยสายการบิน CHINAEASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU…… 

21.50 น.          (เวลาประมาณ) ถึงท่าอากาศยานเมืองลี่เจียง ซึ่งเป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวหน่าซี ถือเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความน่าสนใจทั้งทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม เช่น การมีโครงสร้างทางสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่ นอกจากนั้นยังมีภาษาภาพสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

พักที่GUANFANG LIJIANG GARDEN VILLA (5 ดาว) หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์ IMPRESSION LIJIANG – เมืองเก่าลี่เจียง

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                        นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งก่อนที่จะนั่งกระเช้าขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก จะนำท่านไปชมโชว์ที่ยิ่งใหญ่ นั่นก็คือ โชว์ IMPRESSION LIJAINGเป็นโชว์ที่ได้จางอวี้โหมว ผู้กำกับฝีมือเยี่ยมมีชื่อเสียงก้องโลกเป็นผู้กำกับการแสดง โดย จางอวี้โหมว ได้เนรมิตเวทีการแสดงกลางแจ้งขึ้นมา โดยมีภูเขาหิมะมังกรหยกอันยิ่งใหญ่เป็นฉากหลัง การแสดงนี้ใช้นักแสดงซึ่งเป็นชาวบ้านกว่า 600 ชีวิต มาโชว์ร้อง เต้น เล่น พร้อมแสง สี เสียง และการแต่งกายแบบสวยงาม ซึ่งเนื้อหาของการแสดงเป็นการเล่าให้ได้รับรู้ถึงเรื่องราวชีวิต ความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่างๆ ในเมืองลี่เจียง หลังจากดูโชว์เสร็จ นำท่าน นั่งกระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก หรือ อวี้หลงเซี่ยซาน เป็นจุดชมวิวสูงสุดจากระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลี่เจียง ที่ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็จะสามารถมองเห็นภูเขาหิมะมังกรหยก ที่ประกอบไปด้วยยอดเขา 13 ยอด ตั้งตระหง่านสูงเด่นเห็นได้แต่ไกล ทอดตัวยาวคล้ายมังกรกำลังเลื้อย และบนยอดเขาจะมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี สีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับหยกขาว ตัดกับสีน้ำเงินของท้องฟ้าอันสดใส ทำให้ดูเหมือนกับมังกรขาวกำลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า จึงทำให้เป็นที่มาของชื่อ “ภูเขาหิมะมังกรหยก” ให้ท่านได้ชื่นชมและถ่ายรูปกับความงามของธรรมชาติตามอัธยาศัย

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่านแวะร้าน นวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเคลียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติและท่านยังสามารถชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่าฝู่ถังผลิตยา “บัวหิมะ” ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน แล้วนำท่านแวะเลือกซื้อ สาหร่ายเกลียวทอง เพื่อเป็นของฝากคนทางบ้าน จากนั้นนำท่านสู่ เมืองเก่าลี่เจียง หรือ เมืองโบราณต้าเอี้ยนเจิ้น ซึ่งด้านหน้าเมืองโบราณแห่งนี้จะมีกังหันวิดน้ำขนาดใหญ่ตั้งโดดเด่นเป็นสง่า เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองเก่าลี่เจียง ภายในเมืองเก่าลี่เจียงนั้นงดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนสไตล์จีนเก่าแก่ที่หาชมได้ยาก และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี บางหลังเหมือนโรงเตี๊ยมโบราณที่เราเคยเห็นตามหนังจีนย้อนยุค บ้านเรือนส่วนใหญ่ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายมาเป็นร้านค้าขายของมากมาย มีสินค้าพื้นเมืองสารพัดอย่างให้ได้เดินเลือกซื้อกันอย่างเพลิดเพลิน ไม่ว่าจะเป็นผ้าทอสวยๆ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องเงิน ของฝากของที่ระลึกต่างๆ มากมาย รวมถึงยังมีบ้านเก่าที่ถูกดัดแปลงตกแต่งให้เป็นเกสต์เฮาส์เก๋ๆ ให้ได้เลือกพัก บ้างก็ดัดแปลงเป็นร้านอาหารสวยๆ เชื้อเชิญให้เราเข้าไปนั่งดื่มกินอาหารพื้นเมืองกัน

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารไทย

พักที่GUANFANG LIJIANG GARDEN VILLA (5 ดาว) หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม ลี่เจียง – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโดด – จงตี้ยน (แชงกรีล่า)         

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                        นำท่านแวะ ชิมชา ต้นกำเนิด ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ช สู่ เมืองจงเตี้ยน “ แชงกรีล่า ”ระหว่างทางท่านจะได้เที่ยวชม  “ ฉางเจียงตี่ยี่วาน ” ( โค้งแรกแม่น้ำแยงซี ) เกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น “ โค้งแรกแม่น้ำแยงซี ”ขึ้น จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ช่องแคบเสือกระโดด ซึ่งเป็นช่องแคบช่วงแม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ำทรายทอง) เป็นช่องแคบที่มีน้ำไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนี้เสือสามารถกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ จึงเป็นที่มาของ “ ช่องแคบเสือกระโดด ” ให้ท่านอิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 นำท่านเดินทางต่อสู่  เมืองจงเตี้ยน “ แชงกรีล่า ”ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซี ของเมืองลี่เจียง และอาณาจักรหยี ของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนหมิง ถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้, ทุ่งหญ้า, ภูเขา, ทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนียภาพที่งดงาม ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้ชื่อว่า “ ดินแดนแห่งความฝัน ”นำท่านแวะชม            หินทิเบต ที่มีหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน  

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ZHAXIDELE HOTEL (4 ดาว) หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่     จงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – เต๋อชิง – วัดลามะตงจู๋หลิน – ภูเขาหิมะไป๋หมาง   

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชvขึ้นไปทางทิศเหนือของมณฑลยูนนาน ชายแดนทิเบต–ยูนนาน–เสฉวน สู่ เมือง เต๋อซิง หรือ ตี๋ชิง ระหว่างทางนำท่านเที่ยวชม วัดตงจู๋หลิน ซึ่งเป็นวัดทิเบตนิกายหมวกเหลือง ที่สำคัญที่สุดของ   ยูนนาน ซึ่งอยู่ห่างจากจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) ประมาณ 105 กิโลเมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1667 มีพระลามะ (หมวกเหลือง) 200 กว่ารูป  ตัวอาคารตั้งตระหง่านอยู่หน้าหุบเขาสูง ภายใต้อาคารเป็นเสาสีแดงจำนวน 108 ต้น ประดิษฐานพระพุทธรูปจากนครลาซา ซึ่งสร้างในสมัยราชวงศ์ถัง โดยรอบเป็นกุฏิลามะ

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่านลัดเลาะวิ่งผ่านทิวเขาขนาดมหึมา ชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่มโหฬารตระการตาบนเส้นทางคดโค้งไปตามหน้าผา ภาพที่ปรากฏต่อหน้าคือ ยอดเขาหิมะไป๋หมาง สูง 4,450 เมตร เส้นทางนี้ตัดผ่านเทือกเขาหิมะ ผ่านป่าสนบนภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ นับเป็นเส้นทางที่งดงามที่สุด บางคนเรียกเส้นทางนี้ว่า ถนนไต่ขอบฟ้า เป็นแหล่งกำเนิดพืชพันธุ์หายาก อาทิ ไม้สน ต้นอาซาเลีย สัตว์ป่าหายากอย่างลิงสีทอง และแพนด้าเล็ก นำท่านเดินทางจนกระทั่งถึง เมืองเต๋อชิง เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขามีความสูงถึง 4,000 เมตร มีพื้นที่ 7,596 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 56,532 คน นับเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งชาวทิเบต ที่นี่คือเขตภูเขาหิมาลัยด้านจีน ซึ่งซ่อนตัวอยู่ชายคาโลก ที่นี่มียอดเขากาเคโบ (Kagebo Peak) สูง 6,740 เมตร เป็นยอดเขาสูงที่สุดของยูนนาน เป็นยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต จากทั่วสารทิศต้องเดินทางมาจาริกแสวงบุญกันทุกปี เมืองเต๋อชิงอยู่ท่ามกลางหุบเขาระหว่างเทือกเขาหิมะเหมยลี่และไป๋หมาง เป็นเมืองที่เจริญแห่งสุดท้ายก่อนพ้นเขตยูนนานเข้าไปสู่ทิเบต เป็นเมืองที่อยู่เหนือสุดของยูนนาน ถึงประตูเมืองเต๋อชิง มีสถูปแบบทิเบตอยู่ 2 องค์ และเก๋งจีนซึ่งเป็นจุดให้นักท่องเที่ยวได้ชมภาพพาโนราม่าของภูเขาหิมะเหมยหลี่ที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า ส่วนเบื้องล่างคือธารน้ำแข็งหมิงหย่ง

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่GUANJINGTIANTANG HOTEL (3 ดาวบวก) หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า   เต๋อชิง – ภูเขาหิมะเหมยหลี่ – ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง (รวมขี่ม้า) – วัดเฟยไหล – จงเตี้ยน   

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะเหมยหลี่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาหิมาลัยที่ทอดตัวลงมาจากหลังคาโลก ทิเบตเป็นแนวเทือกเขาที่ทอดตัวจากทิศเหนือลงมายังทิศใต้ (เทือกเขาด้านทิศเหนือ คือ “เหมยหลีเสวี่ยซาน” ช่วงกลาง คือ “ไท่จื่อเสวี่ยซาน” และด้านทิศใต้ คือ “ปี้หลัวเสวี่ยซาน”) เหมยหลี่เป็นยอดเขาสูงสุดอันดับหนึ่งของมณฑล         ยูนนาน มีความสูงถึง 6,740 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองเต๋อชิง ห่างจากตัวเมืองเต๋อชิงประมาณ 20 กิโลเมตร เหมยหลี่มีทั้งหมด 13 ยอด เรียกว่า เทือกเขาโอรสสวรรค์ (เทียนจื่อซาน) อันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย โดยมี “คาวากาโป” เป็นยอดเขาที่สำคัญที่สุดและสูงที่สุด และถือเป็นหนึ่งในแปดยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตที่จะต้องมากราบนมัสการ และเดินทักษิณาวัตรรอบภูเขาแห่งนี้อย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นชาวทิเบตในยูนนาน,  เสฉวน, ชิงไห่ หรือในทิเบตเอง ต่างเชื่อเหมือนกันว่า ถ้าชีวิตนี้ไม่ได้มากราบนมัสการ และเดินทักษิณาวัตรรอบ “คาวากาโป” เมื่อตายไปจะไม่ได้ไปสู่ภพภูมิที่ดี  ดังนั้นเมื่อถึงปลายฤดูใบไม้ร่วงต่อต้นฤดูหนาวของทุกปี จะมีชาวทิเบตเดินทางมาที่นี่กันเป็นประจำ ยอดเขา “คาวากาโป” ได้รับการยกย่องให้เป็น “ยอดเขาที่มีรูปทรงงดงามที่สุดในโลก” คล้ายปิรามิดทองคำ โดยเฉพาะยามพระอาทิตย์สาดแสงส่องสะท้อนไปบนเกล็ดหิมะขาวที่ปกคลุมยอดเขาตลอดเวลา จากนั้นนำท่านเดินทางลัดเลาะไปตามไหล่เขา ถึง หมู่บ้านหมิงหย่ง เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำที่ละลายมาจากธารน้ำแข็ง ปัจจุบันหมู่บ้านได้กลายเป็นเขตทัศนียภาพที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากในปัจจุบัน สำหรับการท่องเที่ยวในเขตรอบๆหมู่บ้านนั้น นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะต้องไม่พลาดไปชมความยิ่งใหญ่ของ “ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง” นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศโดยการขี่ม้าไต่ขึ้นสู่ ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง ที่ตั้งอยู่ในละติจูดที่ต่ำที่สุดของจีน และยังเป็นธารน้ำแข็งที่มีอายุนับล้านปีธารน้ำแข็งหมิงหย่งนั้นทอดตัวจากบนภูเขาหิมะเหมยหลี่ บนความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 6,740 เมตร ลงมายังเขตป่าไม้ที่อยู่ด้านล่างที่ระดับน้ำทะเล 2,700 เมตร ด้วยความยาว 11.7 กิโลเมตร และมีความกว้างประมาณ 500 เมตร นับเป็นธารน้ำแข็งที่ทอดตัวลงมาทางทิศใต้มากที่สุดของจีน ธารน้ำแข็งหมิงหย่งเป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุด  เกิดจากการทับถมของหิมะบนยอดเขาคาวากาโปที่เคลื่อนตัวอย่างช้าๆ จากความสูง 5,500 เมตร ลงมาสู่แม่น้ำแข็ง (river of ice) ที่ระดับความสูง 2,700 เมตร  ธารน้ำแข็งหมิงหย่งยาว  11 กม.  กว้าง 500 เมตร   การทับถมของหิมะหรือในช่วงสภาพอากาศเย็นจัด  หยาดน้ำจากฟ้าที่ตกลงในบริเวณยอดเขาคาวากาโปจะอยู่ในรูปของหิมะหรือฝนน้ำแข็ง จะสะสมรวมตัวกันหนามากขึ้น  เกิดการอัดตัวและตกผลึกใหม่ของหิมะ  ส่วนที่อยู่ข้างล่างจะหนืดและค่อยๆ เคลื่อนที่ลงสู่ที่ต่ำอย่างช้าๆ ตามแรงดึงดูดของโลก  ลักษณะดังกล่าวเรียกว่า  "ธารน้ำแข็ง"  แต่เนื่องจากภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การละลายของธารน้ำแข็งที่ขยายตัวเร็วขึ้น ทำให้ธารน้ำแข็งนี้มีการหดตัวราวปีละ 50 เมตร และจากจุดที่ท่านขี่ม้านั้น ท่านจะสามารถมองเห็นภูเขาหิมะเหมยหลี่ อย่างชัดเจนและสวยงามมาก

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ วัดเฟยไหล อยู่ห่างจากเมืองเต๋อชิงประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นวัดทิเบตที่สำคัญอีกวัดหนึ่ง เนื่องจากเป็นวัดที่ชาวทิเบตมักจะเดินทางมาสักการะบูชาภูเขาหิมะอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เบื้องหน้า เป็นวัดที่สร้างขึ้นมานานกว่าพันปีแล้ว ตั้งแต่สมัยที่มีการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้ามายังทิเบตในช่วงแรก เป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ที่วัด โดยในวัดจะมีสถูปที่ใช้เป็นเตาเผาดอกไม้ เพื่อเป็นการสักการะต่อสิ่งศักด์สิทธิ์ และที่วัดแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นภูเขาหิมะเหมยหลี่ได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชvสู่ เมืองจงเตี้ยน ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ติดกับ ทิเบต ลักษณะของเมืองแห่งนี้จะเป็นในลักษณะภูเขาที่ราบสูงที่สวยงาม จนได้ชื่อว่า “แชงกรีล่า” โดยชื่อแชงกรีล่านั้นมาจากภาษาธิเบต หมายถึง หนทางนำไปสู่ดวงตะวันและดวงจันทร์โดยดวงจิต และแปลอีกความหมายหนึ่งว่า ดินแดนอีกด้านหนึ่งของโลกหรือแดนสวรรค์บนโลก

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                        พักที่ZHAXIDELE HOTEL (4 ดาว) หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก  จงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – ลี่เจียง – กรุงเทพฯ          

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                        นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองลี่เจียง เมืองมรดกโลกที่ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขามังกรหยก เป็นพรมแดนระหว่างประเทศทิเบตกับประเทศจีน เดิมเป็นเส้นทางค้าขายใบชาบนหลังม้า  เมื่อ 800 กว่าปีมาแล้ว ชาวเมืองผสมผสานวัฒนธรรมระหว่าง ชาวฮั่น ชาวอี๋ และชาวทิเบต โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนเผ่าน่าซี เอกลักษณ์ของเมืองลี่เจียง  นอกจากโอบล้อมด้วยขุนเขาที่ใหญ่  วัฒนธรรมของชนเผ่า สถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนแบบจีนโบราณแล้ว ที่สำคัญ คือ สายน้ำลำธารที่ไหลผ่านตัวเมืองมากมาย  ทำให้มีสะพานประดับประดาด้วยดอกไม้สวยหลายแห่ง จนเรียกได้ว่าเป็น “เวนิสตะวันออก

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้ปลาแชลมอน บินลัดฟ้ากลับสู่ สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยเที่ยวบินที่ Q

15.50 น.           (เวลาประมาณ) ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 (*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป ***)

หมายเหตุ :  ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ นวดฝ่าเท้า, บัวหิมะ, ใบชา, หินทิเบต, สาหร่ายเกลียวทอง ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-60 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง

**ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก**

พีเรียดเดินทาง

ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) หรือ 1 ผู้ใหญ่ + 1 เด็ก

พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม

27 ก.ย.-2 ต.ค. 57

2-7, 11-16, 16-21, 25-30 ต.ค.,

30 ต.ค.-4 พ.ย. 57 , 8-13 พ.ย. 57  

25,900 บาท/คน

4,500 บาท / คน

หมายเหตุ          ราคาทัวร์นี้ ไม่แจกกระเป๋า / ไม่มีราคาเด็กซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

                        บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 2  ใบ / ใบละ 23  กิโลกรัม รวมเป็น 46 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 • อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน และ คนขับรถ วันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน แปลว่า เดินทางทั้งหมด 6 วัน จ่ายไกด์ 60 หยวน  คนขับ 60 หยวน รวมเป็น 120 หยวน ต่อคน ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
 • K ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
 2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 3. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับที่ลี่เจียง ) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
 4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน
 5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 6. การยกเลิก
  1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
  3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
   1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
   2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
   3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
   4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

 6.5         ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ

1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

12. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด

    เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)

 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย2 หน้าเต็ม 

 3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้า หรือสีขาวเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง

4. กรณีหนังสือเดินทางที่นำมาให้เป็นเล่มใหม่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุณาแนบหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วย เนื่องจากสถานทูตต้องการดูว่า ตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปีปัจจุบัน ผู้เดินทางเคยเข้าประเทศจีนมาแล้วหรือไม่

5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ หรือ เท่านั้น ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อของผู้เดินทาง ถ่ายสำเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมียอดเงิน 20,000 บาท ขึ้นไป  **ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 3 เดือนขึ้นไป**

      *** บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานฑูตจีน

6.  สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง

7. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี, นักเรียน, นักศึกษา  ต้องแนบสำเนาสูติบัตรของเด็ก, หนังสือรับรองของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร, สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรองค่าใช้จ่าย และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ หรือ เท่านั้น ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ ถ่ายสำเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมียอดเงินที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้ที่จะรับรองให้ **ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 3 เดือนขึ้นไป**

8. กรณีผู้เดินทางไม่มีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้เดินทางต้องมีผู้รับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ โดยแนบหนังสือรับรองของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร, สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรองค่าใช้จ่าย และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ หรือ เท่านั้น ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ ถ่ายสำเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมียอดเงินที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้ที่จะรับรองให้ **ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 3 เดือนขึ้นไป**

9.  เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

10.  ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ  โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า    เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)

11. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)

12.โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 

13. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์

14. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ

     -ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น

-หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง

-กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

      ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้

      -หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม3,560 บาท และหนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  100  บาท

      -เอกสารที่ต้องเตรียม   1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6  เดือน ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก     อย่างน้อย2 หน้าเต็ม 

                                     2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน

3.ใบอนุญาตการทำงาน

4.หนังสือว่าจ้างในการทำงาน

                                    5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า (ต่างชาติฝรั่งเศสไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)

 • ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,200 บาท
 • ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  800 บาท

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน

มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี
ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

 

создать сайт