อู่ฮั่น-บู๊ตึ้ง-แหล่งต้นกำเนิดตั่วเหล่าเอี๊ยะ-หวงเห้อโหลว (7 วัน 5คืน)

Thum AuHunอู่ฮั่น-บู๊ตึ้ง-แหล่งต้นกำเนิดตั่วเหล่าเอี๊ยะ-หวงเห้อโหลว (7 วัน 5คืน)

 

*** กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์และคนขับรถ จำนวน 140 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง ***

*** ส่วนหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในเรื่องของการบริการ ***

 P กำหนดการเดินทาง 10 - 16 เมษายน 2556 (7วัน 5คืน)

 วันแรก         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                                                                                                                            

23.45 น.    (เวลาโดยประมาณ) — คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู…..  บริเวณ ISLAND….. โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

 วันที่สอง       กรุงเทพฯ – อู่ฮั่น  –  หอกระเรียนเหลือง – วัดกุยหยวน – ถนนคนเดินเจียงฮั่น                  

 

......... น.      เดินทางสู่ สนามบินอู่ฮั่น โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES  เที่ยวบินที่  MU......... Q 

......... น.      ถึง นครอู่ฮั่น ตั้งอยู่ในมณฑลหูเป่ย ทางตอนกลางของประเทศจีน มีอาณาเขตอยู่ในพื้นที่ของแม่น้ำ 2 สายคือแม่น้ำจางเจียงและฮั่นเจียง เนื่องจากอยู่ทางเหนือของทะเลสาบต้งถิงทางตอนกลางของแม่น้ำฉางHorKrareinเจียงจึงได้ชื่อว่า หูเป่ย ซึ่งแปลว่าเหนือทะเลสาบ ทางเหนือติดกับมณฑลเหอหนาน ตะวันออกติดกับมณฑลอันฮุย ตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงทางใต้ดินติดมณฑลเจียงซี และหูหนาน ตะวันตกติดกับเมืองฉงชิ่ง ตะวันตกเฉียงเหนือติดกับมณฑลส่านซี  หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

เช้า              รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่  หอกระเรียนเหลือง ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองอู่ฮั่น ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.223 ยุคสามก๊ก สมัยอูหวางอู่ ตั้งอยู่เมืองอู่ชัง เขาเซอซาน มีความสูง 92 ฟุต
บนยอดทองเหลืองสูง 7 ฟุต  รวมทั้งสิ้น  99 ฟุต อันถือเป็นเลขสิริมงคล  อีกทั้งยัง  เป็น 1 ใน 3 หอที่มีชื่อเสียงของจีน ได้แก่ หอเอี้ยหยาง มณฑลหูหนานและหอเถิงหวังเก๋อ มณฑลเจียงซี ภายในจัดเป็นหอแสดงงานเขียนอักษรจีนและจิตรกรรม และยังเป็นจุดที่สามารถชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียงอันสวยงามได้อีกด้วยGuiyuan Temple

เที่ยง            รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ วัดกุยหยวน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุราว  300  กว่าปี อีกทั้งยังเป็นอารามเก่าแก่ 1 ใน 4 ของเมืองอู่ฮั่นภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตย์กวนอิมและพระอรหันต์ 500 องค์ที่ปั้นจากดินเหนียวฉาบด้วยสีทองซึ่งพุทธศาสนิกชนทั่วไป ประเทศต่างๆพากันหลั่งไหลกันมานมัสการกราบไหว้

ค่ำ               รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร

นำท่านเดินเที่ยวชม ถนนคนเดินเจียงฮั่น ซึ่งเป็นแหล่งย่านช็อปปิ้งที่เก่าแก่ และมีชื่อเสียงที่สุดของเมืองอู่ฮั่น ซึ่งจะมีสินค้าหลากหลายชนิดให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย

พักที่ WUHAN MING ZHU HAO SHENG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม       เมืองสุยโจว –  เมืองเซียงฝาน                                                                                   

เช้า              รับประทานอาหาร ณ โรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองสุยโจว ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมณฑลหูเป่ยโดยมีแม่น้ำแยงซีเกียง ZuJoaและแม่น้ำไหวไหลมาบรรจบกัน อีกทั้งยังเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของมณฑล จากนั้นนำท่านชม เขตทิวทัศน์เอี๋ยนตี้ ตั้งอยู่ที่เมืองสุยโจว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของมณฑลหูเป่ย ถูกสร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์เอี๋ยนตี้ ซึ่งถือเป็นปฐมองค์ฮ่องเต้ในยุคแรกเริ่มของจีน

เที่ยง            รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย          นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซียงฝาน ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของมณฑลหูเป่ย มีพื้นที่ประมาณ 3,563 ต.ร.กม. โดยมีแม่น้ำฮั่นไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอันเก่าแก่กว่า 2,800 ปี ในอดีตเคยเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญในยุคราชวงศ์ซ่งใต้ เนื่องจากมีแม่น้ำล้อมรอบพื้นที่ถึงสามด้าน ส่วนอีกด้านจะเป็นภูเขา  อีกทั้งยังมีการวางผังเมืองที่ดีและกำแพงเมืองที่แข็งแกร่ง  จึงได้สมญานามเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  เซียงฝานเมืองแกร่ง

ค่ำ               รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร

พักที่ XIANG FAN RONG HUA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่           เขาบู๊ตึ้ง –  ยอดเขาวิหารทอง –  ไท่จือปอ – จื่อเซียวกง                                                 

เช้า             รับประทานอาหาร ณ โรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เขาบู๊ตึ้ง เป็นเทือกเขาที่มีความสำคัญของศาสนาลัทธิเต๋าที่ปรมาจารย์เจินอู่หรือเทพเจ้าเสวียนอู่ (ตั่วเหล่าเอี๊ยะ) ได้มาบำเพ็ญตบะ ณ ยอดเขาแห่งนี้ KaoBuTeungโดยเขตโบราณสถานบนเขาบู๊ตึ๊งนั้น มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 321 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยส่วนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และส่วนที่เป็นทิวทัศน์ธรรมชาติ แต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์จนได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติจากองค์การยูเนสโก้ คือ หมู่เหล่ายอดเขาได้พากันหันเหทิศทางเข้าหาจุดเดียวกันเฉกเช่น กลีบบัวสวรรค์เข้าหาเกสรตอนกลาง จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาเทียนจู้ อันเป็นเขาสัญลักษณ์ของเขาบู๊ตึ้ง เพื่อไปยัง วิหารทอง มีความสูง 5.5 เมตร กว้าง 5.8 เมตร เป็นวิหารใหญ่แห่งศาสนาลัทธิเต๋า สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1416 ในรัชสมัยหย่งเล่อฮ่องเต้แห่งราชวงศ์หมิง ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปสำริดของเทพเจ้าเสวียนอู่ (องค์ต้นกำเนิดตั่วเหล่าเอี๊ย) ซึ่งเชื่อกันว่า เมื่อได้มีโอกาสมากราบนมัสการ ณ วิหารแห่งนี้ จะนำพาซึ่งโชคลาภและสิ่งมงคลมาสู่ชีวิต

เที่ยง            รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ ไท่จือปอ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ฟู่เจินกวน สร้างขึ้นในปี ค.ศ 1412 สมัยหย่งเล่อฮ่องเต้ ยุคราชวงศ์หมิง และได้มีการบูรณะซ่อมแซมขึ้นอีกหลายครั้งในสมัยคังซีฮ่องเต้ ยุคราชวงศ์ชิงเป็นหนึ่งในศาสนาสถานลัทธิเต๋าที่สำคัญของเขาบู้ตึ๊ง อีกทั้งยังเป็นสถานที่บำเพ็ญพรตเมื่อครั้นพระเจ้าเสวียนอู่ได้ขึ้นมาบนยอดเขาบู้ตึ๊งเป็นครั้งแรกเมื่อมีพระชนม์มายุเพียง 15 ชันษา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จื่อเซียวกง (อารามเมฆม่วง) สร้างขึ้นในปี ค.ศ 1413 สมัยหย่งเล่อฮ่องเต้ เป็นพระราชวังที่เสียนอู่ตี้ ได้เคยพำนักเมื่ออยู่บนเขาบู๊ตึ้ง โดยสถาปัตยกรรมนั้นจะมีความงดงาม และเก่าแก่คล้ายคลึงกับพระราชวังกู้กงแห่งกรุงปักกิ่ง ในอดีตเป็นสถานที่ซึ่งฮ่องเต้มาทำพิธีกรรมต่างๆ โดยปัจจุบันได้รับการบูรณะและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่ง  

ค่ำ               รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร

พักที่ WU DANG SHAN HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า         เมืองจงเสียง –  มรดกวัฒนธรรมสุสานหมิงเสียน – เมืองจิงเหมิน                                     

เช้า              รับประทานอาหาร ณ โรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองจงเสียง ที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของมณฑลหูเป่ย SuSan MingSeanถือเป็นเมืองมรดกโลกทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีน และยังเป็นสถานที่เกิดของวัฒนธรรมรัฐฉู่ที่มีประวัติยาวนานกว่า  2,700  ปี  มีโบราณสถานที่สวยงาม  เช่น สุสานหมิงเสียน สวนป่าแห่งชาติ เป็นต้น

เที่ยง            รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย             ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้ สร้างขึ้นในยุค หมิงซื่อจงฮ่องเต้ ให้เป็นสุสานที่ฝังรวมพระศพของพระราชบิดาและมารดา เพื่อเทิดพระเกียรติถวายแก่ท่านทั้ง 2 พระองค์ โดยสร้างให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับกษัตริย์พระองค์หนึ่ง  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจิงเหมิน ซึ่งเป็นประตูเมืองไปสู่เมืองเกงจิ๋ว

ค่ำ               รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร

ã พักที่ ZING MEN BI GUI YUAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก          เมืองเกงจิ๋ว – กำแพงเมืองโบราณเกงจิ๋ว – พิพิธภัณฑ์เกงจิ๋ว – เมืองอู่ฮั่น                                
เช้า                 รับประทานอาหาร ณ โรงแรม
                        นำท่านสู่ เมืองเกงจิ๋ว หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเมืองเจียงหลิง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองซาซื่อ ริมฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียง ซึ่ง
                        เป็นเมืองทางประวัติศาสตร์ในช่วงสมัยสามก๊ก (ก๊กเว่ย ก๊กจั๋ว และก๊กอู๋) ที่บรรดา เจ้าเมืองก๊กต่างๆพากันเปิดศึกสงคราม
                        แก่งแย่งชิง เพื่อยึดครองเมืองเกงจิ๋วให้เป็นเมืองขึ้น เนื่องจากว่ามีภูมิประเทศเหมาะแก่การตั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์ จากนั้น
                        นำท่านชมKengJiw Wallกำแพงเมืองโบราณเกงจิ๋ว เป็นกำแพงเมืองใน
                        ประวัติศาสตร์ที่ล้อมรอบเมืองเกงจิ๋วไว้มีเนื้อที่                      
                        ประมาณ 4.5 ต.ร.ก.ม กว้าง 3.75 ก.ม
                        ยาว 10.5 ก.ม สูง 8.3 เมตร มี 6 ประตู และแต่ละประตูจะมีป้อมหรือ
                        ซุ้มอยู่ด้านบนใช้คอยสอดส่อง
                        และป้องกันบรรดาศัตรูที่บุกรุก ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้รับการดูแลรักษา
                        เป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่
                        เกี่ยวข้องเพื่อไว้เป็นอนุสรณ์สถานแก่ชนรุ่นหลัง


 เที่ยง             รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

                       บ่าย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เกงจิ๋ว ซึ่งเป็นสถานที่เก็บและรวบรวม
                       โบราณวัตถุอันมีค่ามหาศาล เพื่อให้
                       เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ในยุคสามก๊กแก่อนุชนรุ่น
                       หลัง (หมายเหตุ : พิพิธภัณฑ์จะหยุด
                       ให้บริการทุกวันจันทร์ ดังนั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายการตาม
                       ความเหมาะสม) จากนั้นนำท่านเดิน
                       กลับสู่ เมืองอู่ฮั่น มีอาณาเขตอยู่ในพื้นที่ของแม่น้ำ 2 สายคือแม่น้ำจางเจียงและฮั่นเจียง

ค่ำ                  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

 พักที่               WU HAN ZAO RUI HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ด       พิพิธภัณฑ์แห่งมณฑลหูเป่ย –  เขตทิวทัศน์ทะเลสาบตงหู – กรุงเทพฯ                              
เช้า
              รับประทานอาหาร ณ โรงแรม 

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์แห่งมณฑลหูเป่ย ตั้งอยู่ข้างๆทะเลสาบ ตงหู เมืองอู่ฮั่น มีพื้นที่ประมาณ 81,909 ตาราง เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ และจัดแสดง เกี่ยวกับ วัตถุโบราณ ของมณฑลหูเป่ย  ซี่งนับว่าจัดอยู่ในระดับใหญ่ที่สุดของประเทศจีน

เที่ยง            รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย             นำท่านชม เขตทิวทัศน์ทะเลสาบตงหู ตั้งอยู่กลางเมืองอู่ฮั่น มีพื้นที่ประมาณ 73 ตร.กม ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ 1950 นับเป็นทะเลสาบใจกลางเมืองที่ใหญ่สุดของจีน Tonghu Lakeซึ่งทัศนียภาพโดยรอบบริเวณทะเลสาบนั้นเหมาะอย่างยิ่งในการพักผ่อนหย่อนใจ ถ้าเปรียบความงามของซีหูดั่งเป็นสีสันโลกตะวันตก ตงหู ก็เปรียบดั่งความเรียบง่ายนุ่มนวลแห่งโลกตะวันออก

ค่ำ               รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินอู่ฮั่น

......... น.      บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES  เที่ยวบินที่  MU......... Q 

......... น.                ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ.........

 

************ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ************  

                                           

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-60 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

 

ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง

P กำหนดการเดินทาง 10 - 16 เมษายน 2556

อัตราค่าบริการ                    ผู้ใหญ่ ( พักห้องคู่ )                                                 ท่านละ        31,900         บาท

                                        เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่  1 ท่าน                     ท่านละ        31,900         บาท                                               

                                       พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                                                 ท่านละ        4,800           บาท

 

หมายเหตุ :             ราคาทัวร์นี้ แจกกระเป๋า / ไม่มีราคาเด็ก ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

                            บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 1. Jค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 2. Jค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
 3. Jค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 4. Jค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 5. Jน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 6. Jค่าประกันอุบัติเหตุในระยะเวลาระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การประกันไม่คุ้มครอง

กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 1. Kค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. Kค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 3. Kค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. Kกรุณาเตรียมค่าทิปไกด์และคนขับรถ รวม 140 หยวน ส่วนหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในเรื่องของการบริการ (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)
 5. Kค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย  จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. 1.ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
 2. 2.เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่

2.1 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด

2.2 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น

2.3 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว 3,000 บาท + ค่าตั๋วเครื่องบินใหม่ทั้งหมดในโปรแกรม และวันเดินทางนั้นๆ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น (ค่าตั๋วเครื่องบินของผู้ที่ไม่เดินทางที่ออกตั๋วไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ต้องรอทางสายการบินทำเงินคืนให้ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน)

 1. 3.คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
 2. 4.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน
 3. 5.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. 6.การยกเลิก

6.1         ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

6.2         ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

6.3         ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

6.4         ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

6.5         ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง   หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ

1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

10.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

12. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง

 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด

      เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)

 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

 3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้า หรือสีขาวเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง

4. กรณีหนังสือเดินทางที่นำมาให้เป็นเล่มใหม่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุณาแนบหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วย เนื่องจากสถานทูตต้องการดูว่า ตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปีปัจจุบัน ผู้เดินทางเคยเข้าประเทศจีนมาแล้วหรือไม่

5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ หรือ เท่านั้น ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อของผู้เดินทาง ถ่ายสำเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมียอดเงิน 30,000 บาท ขึ้นไป  **ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 3 เดือนขึ้นไป   *** บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานฑูตจีน

6.  สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง

7. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี, นักเรียน, นักศึกษา  ต้องแนบสำเนาสูติบัตรของเด็ก, หนังสือรับรองของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร, สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรองค่าใช้จ่าย และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ หรือ เท่านั้น ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ ถ่ายสำเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมียอดเงินที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้ที่จะรับรองให้ **ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 3 เดือนขึ้นไป**

8. กรณีผู้เดินทางไม่มีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้เดินทางต้องมีผู้รับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ โดยแนบหนังสือรับรองของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร, สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรองค่าใช้จ่าย และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ หรือ เท่านั้น ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ ถ่ายสำเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมียอดเงินที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้ที่จะรับรองให้ **ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 3 เดือนขึ้นไป**

9เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

10. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ  โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า    เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)

11. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)

12.โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 

13. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์

14. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ

    -ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น

-หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง

-กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้

      -หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท และหนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  100  บาท

      -เอกสารที่ต้องเตรียม    

      1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6  เดือน ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก   

        อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

      2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน

      3.ใบอนุญาตการทำงาน

      4.หนังสือว่าจ้างในการทำงาน

      5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

      1.ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก

      2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้

      3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า

      4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า (ต่างชาติฝรั่งเศสไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)

 • ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,200 บาท
 • ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  800 บาท
 • การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

 

 

 

 

ผู้เดินทางกรุณากรอกเอกสารด้านล่างนี้!!!!

**เนื่องจากสถานทูตจีนมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าจีนกรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้**

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน

**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต) 

( MISS./ MRS./ MR.) NAME......................................................................SURNAME...............................................

สถานภาพ     * โสด          * แต่งงาน           * หม้าย           * หย่า                  

*  ไม่ได้จดทะเบียน  *  จดทะเบียน  ชื่อคู่สมรส......................................................................................................................................

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)

.............................................................................................................................................

รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์บ้าน....................................มือถือ.................................

ที่อยู่ปัจจุบัน (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน / ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)....................................................................................................

..............................................................................................................................................

...................................................................................................รหัสไปรษณีย์ ............................

โทรศัพท์บ้าน..........................................

ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)........................................................................................................................

ตำแหน่งงาน.......................................................................................................................

.....................

......................................................

ที่อยู่สถานที่ทำงาน  / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) ..............................................................................................................................................

.....................................................................................................................

รหัสไปรษณีย์............................................................ .....................................โทร...............................................

(สำคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คข้อมูลโดยตรงกับท่าน)

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศจีนหรือไม่     * ไม่เคย     * เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว 

เมื่อวันที่..............................เดือน..........................ปี.........................ถึง  วันที่...........................เดือน............................ปี...........................

ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่    * ไม่เคย     * เคย  โปรดระบุ.................................................................................

เมื่อวันที่..............................เดือน..........................ปี.........................ถึง  วันที่...........................เดือน............................ปี...........................

รายชื่อบุคคลในครอบครัวของท่าน พร้อมระบุความสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)

1. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME..............................................................................

RELATION.....................................................................................................................................................

2. (MISS. / MRS. / MR.) NAME...............................................................SURNAME...............................................................................

RELATION.....................................................................................................................................................

หมายเหตุ

**   กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์  เบอร์ที่ทำงาน  มือถือ  บ้าน และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อใช้ในการขอยื่นวีซ่า

**   ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติม  อาจทำให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลัง  ทั้งนี้เพื่อ 

       ประโยชน์ของตัวท่านเอง  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  (โปรดทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)

**   แผนกกงสุล สถานทูตจีน สามารถสอบถามได้  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033

 

создать сайт