ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม 5 วัน 4 คืน

Thum Angkorwatdark

โปรแกรมพิเศษ เยือนเพื่อนบ้านอินโดจีน 5 วัน 4 คืน
ปากเซ - น้ำตกคอนพะเพ็ง - พนมเปญ - พระราชวังเขมรินทร์ - นครวัด - นครธม - บันทายสรี - เวียดนาม - ไซ่ง่อน-อุโมงค์ขูจี-City Tour-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน

 

 

โปรแกรมพิเศษ เยือนเพื่อนบ้านอินโดจีน 5 วัน 4 คืน

ปากเซ - น้ำตกคอนพะเพ็ง

กัมพูชา - พนมเปญ -พระราชวังเขมรินทร์-นครวัด-นครธม-บันทายสรี

เวียดนาม - ไซ่ง่อน-อุโมงค์ขูจี-City Tour-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน

วันแรก  อุบล – ปากเซ - น้ำตกคอนพะเพ็ง – สตรึงเตรง- กระแจ๊ะ                                                      อาหาร ( -/กลางวัน/เย็น)

07.00 น.  รถโค้ชรับที่จุดนัดพบ ออกเดินทางสู่เมืองปากเซ-แขวงจำปาสัก มุ่งหน้าสู่น้ำตกคอนพะเพ็ง1210253673

                ถึงน้ำตกคอนพะเพ็ง ชมความงามของน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของลาวตอนใต้  

12.00 น.    บริการอาหารกลางวัน 

บ่าย           ออกเดินทางสู่หมู่บ้านเวินคาม หมู่บ้านสุดท้ายที่ติดกับ จ.สตรึงเตรง ของกัมพูชา นั่งเรือข้าม

                แม่น้ำเซกอง สู่เมืองสตรึงเตรง เดินทางต่อสู่กระแจ๊ะ

เย็น          บริการอาหารเย็น  จากนั้นเข้าสู่ที่พักที่กระแจ๊ะ

วันที่สอง  กระแจ๊ะ – โฮ จิ มินห์                                                                                                อาหาร  ( เช้า/กลางวัน/เย็น) 

06.00 น.  บริการอาหารเช้า

เช้า           จากนั้นเดินทางสู่ชายแดนกัมพูชา-เวียดนาม ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสู่จ.เตยนิงห์  ถึงนครจตรส โฮจมนห

                โฮ จิ มินห์

 เที่ยง____ บริการอาหารกลางวัน

บ่าย_____ จากนั้นนำท่านชมอดีตทำเนียบประธานาธิบดี ห้องใต้ดินที่เคยเป็นศูนย์บัญชาการในสมัย

                สงครามเวียดนามและอเมริกัน ชมอาคารไปรณีย์ที่ใหญ่และสวยที่สุด,โบสถ์นอร์ธดามใน

                ฝรั่งเศส ,จัตุรัสโฮ จิมินห์และอาคารศาลาประชาคม  

เย็น_____ _บริการอาหารเย็น  จากนั้นเข้าสู่ที่พักที่โฮ จิ มินห์ ซิตี้

วันที่สาม   โฮ จิ มินห์ – อุโมงค์ขูจี- พนมเปญ                 อาหาร ( เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

06.00 น  บริการอาหารเช้าcuchi tunel

เช้า ช้อปปิ้งตลาดเบนถั่น  จากนั้นชมอุโมงค์ขูจี  อุโมงค์จรยุทธ์ในสงครามเวียดนาม เป็นเมือง

                ใต้ดินที่มีความยาวถึง 200 กม. ก่อนผ่านด่านไปยังด่านมอคไบ๋ ชายแดนติดกับกัมพูชา

                เพื่อเดินทางไปยังกรุงพนมเปญ  ถึงกรุงพนมเปญ บริการอาหารเย็น เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สี่      พนมเปญ – พระราชวังเขมรินทร์- เสียมเรียบ                                           อาหาร  (เช้า/กลางวัน/เย็น)

06.00น  บริการอาหารเช้าล่องเรือในแม่น้ำจตุรมุข บริเวณที่แม่น้ำ 4 สายไหลมาบรรจบกันเกิดเป็นดินดอนที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งที่อยู่ของชาวเวียดนามที่ตั้งชุมชนอยู่ในลักษณะเมืองลอยน้ำ จากนั้นนำชมพระราชวังเขมรินทร์ สร้างโดยเจ้านโรดม  ชมเจดีย์เงินซึ่งสร้างอยู่ในบริเวณวัด แผนผังคล้ายกับวัดพระแก้วในกรุงเทพ ภายในเจดีย์มีพรมที่ทอจากเงินแท้ 5,329 เส้น เจดีย์องค์นี้จึงมีชื่อว่าเจดีย์เงิน บริการอาหารกลางวัน ก่อนออกเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ ถึงเสียมเรียบ บริการอาหารเย็น พร้อมชมโชว์อัปสรา จากนั้นเช็คอินเข้าที่พักพักผ่อน หรือท่องราตรีเมืองเสียมเรียบตามอัธยาศัย 

วันที่ห้า      เสียมเรียบ- ปราสาทบันทายสรี-นครวัด-นครธม-ปราสาทตาพรม-อุบล      อาหาร (เช้า/ กลางวัน / - )

06.00น  บริการอาหารเช้า หลังจากนั้นชมนครธม ที่ซึ่งมีสะพานสลักเป็นภาพการกวนเกษียณสมุทรที่ยังสมบูรณ์ ปราสาทบายน ang kor thomซึ่งมียอดปราสาทเป็นภาพพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรทั้งสิ้น 216 พักตร์  ชมมหาปราสาทนครวัด ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และปราสาทบันทายศรี ปราสาทหินสีชมพูที่แกะสลักอย่างงดงาม บริการอาหารกลางวัน ก่อนเดินทางไปยังด่านช่องสะงำเมืองอัลลองเวง จ. อุดรมีชัย  ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทยที่ อ. ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ กลับอุบล โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 

создать сайт