นครวัด-นครธม-พนมกุเลน

Thum Angkorthom

 

เส้นทางใหม่! สู่สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
นครวัด-นครธม-พนมกุเลน 3 วัน 2 คืน
ไปรถ-กลับรถ ผ่านเส้นทางใหม่ “ช่องสะงำ”ผ่านเมืองอัลลองเวง - ปราสาทบันทายศรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - มหาปราสาทนครวัด - ชมพระอาทิตย์ตกที่โตลเลสาป - พิเศษ ชมศิวลึงค์พันองค์ที่พนมกุเลน

 

เส้นทางใหม่! สู่สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

นครวัด-นครธม-พนมกุเลน 3 วัน 2 คืน

ไปรถ-กลับรถ ผ่านเส้นทางใหม่ “ช่องสะงำ” ผ่านเมืองอัลลองเวง  ชมปราสาทบันทายศรี,นครธม,ปราสาทบายน,ปราสาทตาพรหม 
และ มหาปราสาทนครวัด ชมพระอาทิตย์ตกที่โตลเลสาป 

พิเศษ ชมศิวลึงค์พันองค์ที่พนมกุเลน

วันแรก             อุบล-ศรีสะเกษ – ช่องสะงำ – เสียมเรียบ -                                                                            (-/ กลางวัน/ เย็น)

06.00 น.           ออกเดินทางจากอุบลราชธานี มุ่งหน้าสู่ช่องสะงำ อ. ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษโตนเลสาป
08.00 น.           ถึงช่องสะงำ ตรวจเอกสารผ่านแดน ( พาสปอร์ต)
09.00 น.           ออกเดินทางไปยังจ.เสียมเรียบ ผ่านเมืองอัลลองเวง จ. อุดรมีชัย
13.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน (1) ที่ร้านอาหารในเมืองเสียมเรียบ
15.00 น.           ชมรอบเมืองสักการะเจ้าเจกเจ้าจอมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชมพระราชวังเจ้าสีหนุ จากนั้นล่องเรือในโตลเลสาป ทะเลสาบน้ำ                          จืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชมหมู่บ้านลอยน้ำและชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในทะเลสาป
17.30 น.           เดินทางกลับที่พัก
18.00น.            รับประทานอาหารเย็น( 2) และเข้าพักที่โรงแรม

วันที่สอง บันทายสรี - นครธม – ตาพรหม - นครวัด - ช้อปปิ้งเสียมเรียบ (เช้า-กลางวัน-เย็น )

07.00 น.           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3)
08.00 น.           นำท่านชมปราสาทบันทายสรี ปราสาทหินทรายสีชมพูที่สวยงามในด้านการแกะสลัก สร้าง ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 บันบนทายสร
                       ทายศรี  หมายถึงป้อมสตรี  หรือที่พักสำหรับสตรี  การแกะสลักงดงามจนได้ชื่อว่าเป็น “รัตนชาติแห่งศิลปะขอม”  จากนั้น
                       เข้าชม นครธม โดยเข้าทางด้านประตูทิศใต้  ระหว่างทางเข้าจะมีรูปแกะสลักของเหล่าทหารที่กำลังกวนกระเกษียรสมุทรอยู่  
                       นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน  บาปวน  ตื่นตะลึงกับภาพจำหลักพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร   ภาพแกะสลักนูน
                       ต่ำแสดงถึงเรื่องราวการทำสงครามระหว่างขอมกับอาณาจักรจาม  หลังจากนั้นนำท่านผ่านชม ลานช้าง , ลานพระเจ้าขี้เรื้อน
                       จากนั้นเดินทางไปชมนำท่านเข้าชม ปราสาทตาพรหม โดยทางเข้าปราสาทจะร่มรื่นด้วยพรรณไม้ และ ประตูทางเข้าที่มีการ
                       แกะสลักรูปหน้าพระเจ้าวรมันที่ 7 อยู่ด้วย  นำท่านเข้าชมตัวปราสาทที่มีต้นไม้เข้าทำลายจนเกิดศิลปที่สวยงาม  
12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน (4) ที่ภัตตาคาร
13.30 น.           หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาท นครวัด (Angkor Wat) อันยิ่งใหญ่ตระการตา  ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของ
                       โลกลักษณะเป็นปราสาทหินที่สวยงาม  ด้วยการแกะสลักที่งดงามทั้งภาพแกะสลักนูนต่ำ  บนหินทรายรูปนางอัปสร Thum angkorwat 
                       หรือนางอัปสรา 
 ตามระเบียงและหน้าของโคปุระ (ซุ้มประตู)  ทุกชั้น  สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 พุทธศตวรรษที่ 12
                       หรือประมาณ 840 ปีก่อน  ความอลังการที่ได้รับการยกย่องเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง
                       ตลาดเสียมเรียบ ที่เรียกกันว่าตลาดเก่า หรือตลาดซาจ๊ะ ซื้อหาปลากรอบเขมรเลื่องชื่อ และของฝากของที่ระลึกต่างๆ ก่อนนำ
                       ท่านกลับที่พัก
18.00 น.           รับประทานอาหารเย็น (5) พร้อมชมโขว์อัปสรา จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สาม          พนมกุเลน- เสียมเรียบ – ช่องสะงำ – อุบลราชธานี                              ( เช้า / กลางวัน / - )

06.00 น.           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) นำท่านเดินทางสู่เทือกเขาพนมกุเลน หรือภูเขาลิ้นจี่ พนมกเลน
ซึ่งเป็นแหล่งตัดหิน
    ที่ไปใช้สร้างนครวัด และเป็นที่ประดิษฐานของศิวลึงค์พันองค์ที่แกะสลักอยู่ใต้น้ำ
 ชมน้ำตกเย็นฉ่ำซึ่งถือเป็นสายน้ำ
    ศักดิ์สิทธิ์ของชาวเขมรโบราณ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ช่องสะงำ  ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านเครื่องจักรสาน, การผลิต
    น้ำตาลก้อน

12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน (7)  ที่ร้านอาหารกบาลเสปียร (หัวสะพาน)

16.00 น.           ถึงช่องสะงำ เดินทางกลับ  จ.อุบลราชธานี 

18.00น.            ถึงอุบลราชธานีโดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ     โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับสภาพถนนฝั่งกัมพูชา หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงใดๆจะคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

“ ศักดาทัวร์ ... เราทำทัวร์ด้วยประสบการณ์”  

создать сайт