ชมมหาปราสาทนครวัด-นครธม 3 วัน 2 คืน

Thum angkorwat

เส้นทางใหม่!
สู่สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครวัด-นครธม 3 วัน 2 คืน
ไปรถ-กลับรถ ผ่านเส้นทางใหม่ “ช่องสะงำ”ผ่านเมืองอัลลองเวง - ชมปราสาทบันทายศรี - นครธม - ปราสาทบายน - มหาปราสาทนครวัด - ล่องเรือโตลเลสาป

 

 

เส้นทางใหม่! สู่สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

 

นครวัด-นครธม 3 วัน 2 คืน

ไปรถ-กลับรถ ผ่านเส้นทางใหม่ “ช่องสะงำ” ผ่านเมืองอัลลองเวง  
ชมปราสาทบันทายศรี,นครธม,ปราสาทบายน,,และมหาปราสาทนครวัด “ล่องเรือโตลเลสาป “

วันแรก            อุบล - ศรีสะเกษ – ช่องสะงำ – เสียมเรียบ – โตลเล สาป                                                                                    ( -/ กลางวัน/ เย็น)

06.00 น.           ออกเดินทางจากอุบลราชธานี มุ่งหน้าสู่ช่องสะงำ อ. ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษโตนเลสาป

08.00 น.           ถึงช่องสะงำ ตรวจเอกสารผ่านแดน ( พาสปอร์ต)   

09.00 น.           ออกเดินทางไปยังจ.เสียมเรียบ ผ่านเมืองอัลลองเวง จ. อุดรมีชัย

13.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน (1) ที่ร้านอาหารในเมืองเสียมเรียบ

15.00 น.           ชมรอบเมืองสักการะเจ้าเจกเจ้าจอมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเสียมเรียบ

ชมพระราชวังเจ้าสีหนุ จากนั้นล่องเรือในโตลเลสาป ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย กินเนื้อที่ถึง5 จังหวัดของกัมพูชา  ชมหมู่บ้านลอยน้ำ และชมพระอาทิตย์ตกที่โตลเลสาป

18.00น.            รับประทานอาหารเย็น( 2) และเข้าพัก

วันที่สอง         นครวัด นครธม- ปราสาทบายน -ตาพรหม– บันทายศรี                                                                                         ( เช้า/ กลางวัน/ -)

07.00 น.           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3)

08.00 น.         นำท่านชมปราสาทบันทายสรี ปราสาทหินทรายสีชมพูที่สวยงามในด้านการแกะสลัก สร้าง ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 บันทายศรี ang kor thom หมายถึงป้อมสตรี  หรือที่พักสำหรับสตรี  การแกะสลักงดงามจนได้ชื่อว่าเป็น “รัตนชาติแห่งศิลปะขอม”  จากนั้นเข้าชม นครธม โดยเข้าทางด้านประตูทิศใต้  ระหว่างทางเข้าจะมีรูปแกะสลักของเหล่าทหารที่กำลังกวนกระเกษียรสมุทรอยู่  นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน  บาปวน  ตื่นตะลึงกับภาพจำหลักพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร   ภาพแกะสลักนูนต่ำแสดงถึงเรื่องราวการทำสงครามระหว่างขอมกับอาณาจักรจาม  หลังจากนั้นนำท่านผ่านชม ลานช้าง , ลานพระเจ้าขี้เรื้อน  จากนั้นเดินทางไปชมนำท่านเข้าชม ปราสาทตาพรหม โดยทางเข้าปราสาทจะร่มรื่นด้วยพรรณไม้ และ ประตูทางเข้าที่มีการแกะสลักรูปหน้าพระเจ้าวรมันที่ 7 อยู่ด้วย  นำท่านเข้าชมตัวปราสาทที่มีต้นไม้เข้าทำลายจนเกิดศิลปที่สวยงาม 

 12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน (4) ที่ภัตตาคาร

13.30 น.           หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาท นครวัด (Angkor Wat) อันยิ่งใหญ่ตระการตา  ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกบายล  ลักษณะเป็นปราสาทหินที่สวยงาม  ด้วยการแกะสลักที่งดงามทั้งภาพแกะสลักนูนต่ำ  บนหินทรายรูปนางอัปสร  หรือนางอัปสรา  ตามระเบียงและหน้าของโคปุระ  (ซุ้มประตู)  ทุกชั้น  สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 พุทธศตวรรษที่ 12 หรือประมาณ 840 ปีก่อน  ความอลังการที่ได้รับการยกย่องเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  นำท่านช้อปปิ้งตลาดเสียมเรียบ ที่เรียกกันว่าตลาดเก่า หรือตลาดซาจ๊ะ ซื้อหาปลากรอบเขมรเลื่องชื่อ และของฝากของที่ระลึกต่างๆ ก่อนนำท่านกลับที่พัก

 18.00 น.          รับประทานอาหารเย็น (5) พร้อมชมโขว์อัปสรา จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย  

 

วันที่สาม         เสียมเรียบ - ช่องสะงำ - อุบลราชธานี                                                                                                                    ( เช้า/ กลางวัน/ -)

07.00 น.           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ช่องสะงำ  ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านเครื่องจักรสาน, น้ำตาลก้อน และหมู่บ้านผลิตขนมจีน ( OTOP เสียมเรียบ)

12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน (7) ที่เสียมเรียบ

15.00 น.           ถึงช่องสะงำ เดินทางกลับ  จ.อุบลราชธานี 

17.00น.            ถึงอุบลราชธานีโดยสวัสดิภาพ 


หมายเหตุ     โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับสภาพถนนฝั่งกัมพูชา หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงใดๆจะคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

เอกสารการทำวีซ่า – พาสปอร์ตที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

อัตราค่าบริการ           ราคานี้ใช้ได้ถึง 30 เมษายน 2555                                                                  

โรงแรม

4-5

6-7

08-15

16-25

26-35

36-40

S/Sup

3 ดาว

7,500

6,900

6,500

6,200

6,000

5,500

800

4 ดาว

7,700

7,200

6,700

6,400

6,200

5.700

900

4 ดาว +

7,900

7,400

6,900

6,600

6,400

5,900

1,400

********จำนวนเกิน 40 ท่าน กรุณาติดต่อเป็นกรณีพิเศษ**************

เด็กต่ำกว่า 3 ขวบฟรี

เด็กต่ำกว่า 11 ปีไม่เสริมเตียงคิด 50%

เด็กเสริมเตียงคิดราคาผู้ใหญ่

อัตรานี้รวม

 1. 1)ค่าธรรมเนียมผ่านด่านไทย-กัมพูชา
 2. 2)ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามระบุ
 3. 3)ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารเย็น 2 มื้อ
 4. 4)ค่าที่พักตามรายการพร้อมอาหารเช้า
 5. 5)ค่ามัคคุเทศก์ดูแล
 6. 6)ค่าบริการ
 7. 7)ค่ารถตามรายการ

อัตรานี้ไม่รวม

 1. 1)ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 2. 2)ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติม
 3. 3)ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย หากต้องการใบกำกับภาษีต้องขอก่อนล่วงหน้า
 4. 4)ไม่รวมค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

หมายเหตุ :

โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น

การนัดหยุดงานและการจลาจล อุทกภัยฯลฯ แต่การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะยึดประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ “

“ศักดาทัวร์ ... เราทำทัวร์ด้วยประสบการณ์”  

 

 

“ ศักดาทัวร์... เราทำทัวร์ด้วยประสบการณ์ ”

создать сайт