โปรโมชั่นการบินไทย สิงหาพาแม่เที่ยว 2558

Ad-สงหาพาแมเทยว-58

เส้นทาง

Class

ราคาบัตรเที่ยวเดียว

(ชั้นประหยัด)

ระหว่าง

และ

กรุงเทพฯ

เชียงใหม่

W

1,500

ภูเก็ต

1,800

กระบี่

1,600

ราคาข้างต้นนี้ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน

 เงื่อนไขในการออกบัตรโดยสาร

1. ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียวบน ชั้นประหยัด ในเส้นทางที่กำหนดด้วยการบินไทย ( TG 3 DIGITS FLIGHT ONLY ).

2. ราคานี้ เป็นราคาบัตรโดยสารสำหรับผู้ใหญ่ 1 ท่าน โดยต้องเดินทางพร้อมกันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

ผู้โดยสารต้องเดินทางในเส้นทาง , เที่ยวบิน และ วันเดินทางเดียวกัน

3. ราคาบัตรฯนี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 - 31 สิงหาคม 2558 และ เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ วันที่ 12 สิงหาคม - 30 กันยายน 2558

4. Booking ต้องได้รับการ Confirm ก่อนการออกบัตรฯ ไม่อนุญาตให้ออกบัตรฯแบบ Open Ticket

5. ผู้โดยสารต้องออกบัตรฯ ทันที หลังจากที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง

6. บัตรโดยสารต้องระบุวันเดินทางในช่อง Not Valid Before (NVB) และ Not Valid After (NVA) เป็นวันที่เดียวกันกับวันที่เดินทาง

7. กรณีออกบัตรฯ แล้ว

- ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร และไม่สามารถขอคืนเงินได้

- อนุญาตให้เปลี่ยนวันเดินทางและ/หรือ เที่ยวบินได้ใน RBD เดิม คิดค่าธรรมเนียม ครั้งละ 500 บาท ( การเดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดของโปรโมชั่นและ ต้องเปลี่ยนพร้อมกันทุกคนในกลุ่มนั้นๆ )

8. ไม่มีราคาส่วนลดสำหรับบัตรโดยสารเด็ก และ ทารก

9. ได้รับไมล์สะสมตามปกติ

10. ราคาบัตรฯ ข้างต้นไม่รวมค่าภาษีสนามบิน และ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน

** กรณีสะกดชื่อผิด(บางตัวอักษร) - ต้องเป็นผู้โดยสารคนเดียวกัน อนุญาตให้ทำการ Reissue เป็นชื่อที่ถูกต้องได้โดยเสียค่าธรรมเนียม 500 บาท ทั้งนี้ ต้องเป็น เส้นทาง / เที่ยวบิน / วันที่ และ RBD เดิม เท่านั้น

“การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

создать сайт