โปรโมชั่นการบินไทย - รักคุณเท่าฟ้า 2015

Ad---รกคณเทาฟา-TG-2015

เส้นทาง

Class

ราคาบัตรเที่ยวเดียว

เดินทาง จันทร์ – พฤหัสบดี

ระหว่าง

และ

กรุงเทพฯ

เชียงใหม่

V

1,190

W

990

กระบี่

V

1,190

W

990

ภูเก็ต

V

1,390

W

1,190

ราคาข้างต้นนี้ ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน

Restriction : " VALID ON FLT/DTE SHOWN/NON RERTE/NON REFUND/NO UPGRADE "

เงื่อนไขในการออกบัตรโดยสาร

 1. ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว เฉพาะ วัน จันทร์ - วันพฤหัสบดี บน ชั้นประหยัด ในเส้นทางที่กำหนดด้วยเที่ยวบิน การบินไทย ( TG 3 DIGITS )
 2. ราคาบัตรฯนีใช้สำหรับการออกบัตรตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 06 พฤษภาคม 2558 และ เดินทางตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 30 กันยายน 2558
 3. Booking ต้องได้รับการ Confirm ก่อนการออกบัตรฯ ไม่อนุญาตให้ออกบัตรฯแบบ Open Ticket
 4. ผู้โดยสารต้องออกบัตรฯ ทันที หลังจากที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง
 5. บัตรโดยสารต้องระบุวันเดินทางในช่อง Not Valid Before (NVB) และ Not Valid After (NVA) เป็นวันที่เดียวกันกับวันที่เดินทาง
 6. กรณีออกบัตรฯ แล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร, เที่ยวบิน , วันเดินทาง , เส้นทางบิน และไม่สามารถขอคืนเงิน
 7. ไม่มีส่วนลดพิเศษสำหรับเด็กและทารก
 8. ได้รับไมล์สะสมตามปกติ
 9. ตัวแทน ฯ ได้รับ Commission 5 % จากราคาสุทธิข้างต้น
 10. ราคาบัตรฯ ข้างต้นไม่รวมค่าภาษีสนามบิน
 11. ** กรณีสะกดชื่อผิด( บางตัวอักษร) - ต้องเป็นผู้โดยสารคนเดียวกัน อนุญาตให้ทำการ Reissue เป็นชื่อที่ถูกต้องได้โดยเสียค่าธรรมเนียม 500 บาท
 12. การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด / เงื่อนไขไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

создать сайт