โปรโมชั่นการบินไทย - ธันวาพาพ่อเที่ยว

ธนวาพาพอเทยว-2014

เส้นทาง

Class

ตั๋วเที่ยวเดียว
(เดินทาง จันทร์-พฤหัส)

ตั๋วเที่ยวเดียว

(เดินทาง ศุกร์-อาทิตย์)

อายุตั๋ว

จาก

ไป

กรุงเทพฯ

เชียงใหม่

Q

2200

2400

14 วัน

V

1900

2100

W

1600

1800

อุดรธานี

Q

1750

1950

V

1450

1650

W

1150

1350

อุบลราชธานี

Q

1500

1700

V

1300

1500

W

1100

1300

กระบี่

Q

2050

2250

V

1750

1950

W

1450

1650

สุราษฏร์ธานี

Q

1700

1900

V

1400

1600

W

1150

1350

หาดใหญ่

Q

1950

2250

V

1650

1950

W

1350

1650

เชียงใหม่

ภูเก็ต

Q

3700

3900

V

3300

3500

W

2900

3100

ราคาข้างต้นนี้ ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน

เงื่อนไขในการออกบัตรโดยสาร

1. ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว และ ไป - กลับ บน ชั้น ประหยัด ในเส้นทางที่กำหนด ด้วยเที่ยวบินการบินไทย เท่านั้น

( VALID ON TG 3 DIGITS FLIGHT ONLY )

2. ราคาบัตรฯนีใช้สำหรับการออกบัตรฯ ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 - 15 มกราคม 2558 เท่านั้น

สำหรับการเริ่มต้นเดินทางตั้ง แต่วันที่วันที่ 01 ธันวาคม 2557 - 15 มกราคม 2558สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 - 15 มกราคม 2558

สำหรับการเริ่มต้นเดินทางตั้ง แต่วันที่ 01 ธันวาคม 2557 - 15 มกราคม 2558

3. Booking ต้องได้รับการ Confirm ก่อนการออกบัตรฯ ไม่อนุญาตให้ออกบัตรฯแบบ Open Ticket และ ต้องออกบัตรฯ ทันทีหลังจากได้รับการยืนยัน

การสำรองที่นั่ง

4. บัตรโดยสารต้องระบุวันเดินทางในช่อง Not Valid Before (NVB) และ Not Valid After (NVA) เป็นวันที่ เดียวกันกับวันที่เดินทาง

5. การเดินทางไป - กลับ , Open Jaw ให้ใช้ราคา 1/2 RT + 1/2 RT ในราคาที่เป็นประเภทเดียวกัน เท่านั้น

6. บัตรโดยสารมีอายุ 1 เดือน นับจากวันเริ่มต้นเดินทางที่ระบุบนบัตรโดยสาร

7. กรณีออกบัตรฯ แล้ว

- ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร , เส้นทางบิน , ชั้นเดินทาง และ ไม่สามารถขอคืนเงิน

- อนุญาตให้เปลียนวันเดินทางและ/หรือ เที่ยวบินได้ใน RBD เดิม คิดค่าธรรมเนียม ครั้ง ละ 500 บาท ( การเดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในระยะเวลา

ที่กำหนดของโปรโมชั่น )

ทั้งนี้จะต้องแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเดิม ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และ ระบุเที่ยวบิน/ วันเดินทางใหม่ทันทีพร้อมกับติดต่อ

การบินไทย เพื่อReissue และ ชำระค่าธรรมเนียม กรณีที่แจ้งยกเลิกเที่ยวบินเดิมน้อยกว่า 3 ชั่วโมงก่อนการเดินทางจะต้องเสียค่าปรับ

ร้อยละ 30 ของราคาบัตรโดยสารปกติชั้น ธรรมดา ( RBD : Y )

*** บัตรโดยสารที่หมดอายุแล้ว ไม่สามารถใช้เดินทางได้ และ / หรือ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี

ยกเว้น ADVANCE PURCHASE 14 DAYS ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนวันเดินทาง และ / หรือ เที่ยวบิน

8. เด็ก และ ทารกที่มีที่นั่งคิด 75 % ของราคาผู้ใหญ่ , ทารกที่ไม่มีที่นั่งคิด 50 % ของราคาผู้ใหญ่

ไม่อนุญาตสำหรับเด็ก เดินทางคนเดียว ( UM / YP is not permitted ).

9. ราคาบัตรฯ ข้างต้นไม่รวมค่าภาษีสนามบิน และ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน

** กรณีสะกดชื่อผิด( บางตัวอักษร) - ต้องเป็นผู้โดยสารคนเดียวกัน อนุญาตให้ทำการ Reissue เป็นชื่อที่ถูกต้องได้โดยเสียค่าธรรมเนียม 500 บาท

ทั้งนี้ต้องเป็น เส้นทาง / เที่ยวบิน / วันที่ และ RBD เดิม เท่านั้น ( ติดต่อ สำนักงานขายการบินไทย พร้อมเอกสารหลักฐาน )

การ

создать сайт