ไทยสไมล์โปรโมชั่น - LET's Smile ROUND TRIP

Ad-Lets-Smile-Round-Trip

เส้นทาง

Class

ราคาไป-กลับ

(ชั้นประหยัด)

อายุบัตร

ระหว่าง

ไป

กรุงเทพฯ
(ดอนเมือง)

เชียงใหม่

w

1,780

14 วัน

ขอนแก่น

w

1,780

ภูเก็ต

w

1,980

กรุงเทพฯ
(สุวรรณภูมิ)

เชียงราย

w

1,800

อุดรธานี

w

1,850

อุบลราชธานี

w

1,850

กระบี่

w

1,850

สุราษฎร์ธานี

w

1,850

หาดใหญ่

w

2,380

ระหว่าง

ไป

   

เชียงใหม่

ภูเก็ต

w

3780

ราคาข้างต้นนี้ ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน

เงื่อนไขในการออกบัตรโดยสาร
1. ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางไป-กลับ บน ชั้นประหยัด ในเส้นทางที่กำหนดด้วยเที่ยวบินร่วม ระหว่างการบินไทย และ ไทยสมายล์ ( TG 4 DIGITS
OPERATING BY THAI Smile )
2. ราคาบัตรฯนีใช้สำหรับการออกบัตรตั้ง แต่วันที่ 01 สิงหาคม 2557 - 15 สิงหาคม 2557
สำหรับการเริ่มต้นเดินทางตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2557 - 30 กันยายน 2557
3. Booking ต้องได้รับการ Confirm ก่อนการออกบัตรฯ ไม่อนุญาตให้ออกบัตรฯแบบ Open Ticket
4. ผู้โดยสารต้องออกบัตรฯ ทันที หลังจากที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง
5. บัตรโดยสารต้องระบุวันเดินทางในช่อง Not Valid Before (NVB) และ Not Valid After (NVA) เป็นวันที่เดียวกันกับวันที่เดินทาง
6. กรณีออกบัตรฯ แล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร, เที่ยวบิน , วันเดินทาง , เส้นทางบิน และไม่สามารถขอคืนเงิน
7. ไม่มีส่วนลดพิเศษสำหรับเด็กและทารก
8. ได้รับไมล์สะสมตามปกติ
9. ราคาบัตรฯ ข้างต้นไม่รวมค่าภาษีสนามบิน

 

 

создать сайт