โปรโมชั่นการบินไทย - สิงหาพาแม่เที่ยว'57


Aug-MomTravel2014

 

เส้นทาง

Class

ราคาตั๋วไป-กลับ

อายุบัตร

จาก

ไป

กรุงเทพฯ

เชียงใหม่

V

3,400

14 วัน

W

2,800

เชียงราย

V

3,400

W

2,800

ขอนแก่น

V

3,000

W

2,400

อุดรธานี

V

2,700

W

2,200

อุบลราชธานี

V

2,700

W

2,200

ภูเก็ต

V

4,100

W

3,300

กระบี่

V

3,300

W

2,700

สุราษฏร์ธานี

V

2,600

W

2,100

หาดใหญ่

V

3,100

W

2,600

เชียงใหม่

ภูเก็ต

V

6,000

W

5,300

ราคาข้างต้นนี้ ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน

 

Restriction : " VALID ON FLT/DTE SHOWN/NON RERTE/NON REFUND/NO UPGRADE "
เงื่อนไขในการออกบัตรโดยสาร
1. ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางไป-กลับ บน ชั้นประหยัด ในเส้นทางที่กำหนดด้วยการบินไทย และ เที่ยวบินร่วมของการบินไทยและไทยสมายล์
2. ราคานี้เป็นราคาบัตรโดยสารสำหรับผู้ใหญ่ 1 ท่าน โดยต้องเดินทางพร้อมกันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ผู้โดยสารต้องเดินทางในเส้นทาง , เที่ยวบิน และ วันเดินทางเดียวกัน ทั้ง ไป และ กลับ

3. ราคาบัตรฯนีใช้สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 - 31 สิงหาคม 2557 และ เริ่มต้นเดินทางตั้งแต่ วันที่ 01สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2557
4. Booking ต้องได้รับการ Confirm ก่อนการออกบัตรฯ ไม่อนุญาตให้ออกบัตรฯแบบ Open Ticket
5. ผู้โดยสารต้องออกบัตรฯ ทันที หลังจากที่ได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่ง
6. บัตรโดยสารต้องระบุวันเดินทางในข่อง Not Valid Before (NVB) และ Not Valid After (NVA) เป็นวันที่เดียวกันกับวันที่เดินทาง
7. การเดินทางแบบ Open Jaw , Mixed Class ให้ใช้ราคา 1/2 RT + 1/2 RT
8. กรณีออกบัตรฯ แล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร, เที่ยวบิน, วันเดินทาง, เส้นทางบิน และไม่สามารถขอคืนเงินได้
9. ไม่มีราคาส่วนลดสำหรับบัตรโดยสารเด็ก และ ทารก
10. ได้รับไมล์สะสมตามปกติ
11. ราคาบัตรฯ ข้างต้นไม่รวมค่าภาษีสนามบิน
12. บัตรโดยสารมีอายุ 14 วัน


การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคาข้างต้นนี้ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน

создать сайт